Kernenergie de oplossing?

Geplaatst door Jeroen van Agt in Kernenergie, Niet-duurzaam 297 Reacties»

Vaak hoor je in de discussie over de problemen met het broeikas effect of de aankomende energie crisis, kernenergie naar voren komen als oplossing. Met kernenergie zouden we geen CO2 uitstoot meer hebben en tevens kunnen we hiermee al onze energie problemen oplossen.

Echter diepgaand onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat dit helemaal niet het geval is. Een gemiddelde kerncentrale begint pas na 10 jaar energie te leveren, levert netto weinig energie op en produceert jaarlijks meer dan 1 miljoen ton CO2….

Kernenergie

Update: 13-3-2011
Extra informatie over veiligheid van kerncentrales

Wat is kernenergie

Als men het in de volksmond heeft over kernenergie, dan wordt hier vaak kernsplijting mee bedoeld. In dit proces worden zware kernen, meestal uranium isotopen gesplitst in nieuwe atoomkernen die samen iets lichter zijn dan de som van de uitgangsmaterialen. De ontbrekende massa is omgezet in energie volgens de beroemde formule van Einstein:

E = mc²

Omdat de term c² zo groot is, ongeveer 300.000.000 meter per seconde, komt er bij kernreacties zeer veel energie vrij, ook als maar een klein gedeelte (een paar procent) van de massa wordt omgezet. Ook andere kernen, zoals die van plutonium en thorium zijn splijtbaar. Plutonium ontstaat vanzelf uit uranium tijdens de kernreacties in de reactorkern en wordt ook gedeeltelijk gespleten, waarbij natuurlijk ook energie vrijkomt. Gebruikte splijtstof kan voor circa 95% hergebruikt worden, men spreekt van recycling. De overige procenten, en de materialen die als verpakking hebben gediend van de splijtingsmaterialen en die ook in meerdere of mindere mate radio-actief zijn geworden, vormen samen het zogenoemde kernafval. [1]

De nucleaire brandstof cyclus

Om meer inzicht te krijgen in het hele kernenergie opwekking proces is het belangrijk om te kijken naar de gehele nucleaire brandstof cyclus. Deze cyclus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uranium winning
 • Conversie
 • Verrijking
 • Het maken van de brandstofstaven
 • Energie opwekking in de kerncentrale
 • Tijdelijke opslag brandstofstaven
 • Afkoelen nucleaire onderdelen
 • Ontmantelen nucleaire onderdelen
 • Verwerken nucleair afval
 • Opslag nucleair afval

Alleen in de stap: “Energie opwekking in de kerncentrale” wordt daadwerkelijk energie opgewekt, de andere stappen kosten alleen maar energie. Om inzicht te krijgen hoeveel energie er nu netto opgewekt wordt in een kerncentrale is het belangrijk om naar de volledige nucleaire brandstof cyclus te kijken. Hieronder staat het schema van de volledige nucleaire brandstof cyclus.

De nucleare branstof cyclus

De nucleaire brandstof cyclus bij kernenergie opwekking. Bron: [5]

Uranium winning

“Yellowcake” (ammoniumdiuranaat) is een uraniumerts dat van nature op aarde voorkomt. Het bevat 70 tot 80 gewichtsprocent uraniumoxide (U3O8).

Uranium erts

Uraniniet is een ander voorkomend uraniumerts. Om U-235 te winnen moeten grote hoeveelheden erts gedolven worden. Bij erts met een uranium percentage van 0,05% (zoals bij de Olympic Dam mijn in Australie) zit er in 2000 kilo erts slechts 1 kilo van dit uranium isotoop. [6]

Uranium mijn Rabbit Lake

Uranium mijn Rabbit Lake

In tegenstelling tot olievelden, waarvan er wereldwijd meer dan 4000 zijn, zijn er maar een paar uranium mijnen in de wereld. Op dit moment komt meer dan 73% van de uranium uit slechts 10 mijnen. Hierbij een overzicht van de 10 grootste uranium mijnen.

Mijn Land Voorraad (tU) * Uranium percentage ** Productie 2005 (tU) Percentage wereld productie
McArthur River Canada 75.118 20,7% 7.200 17,3%
Ranger Australia 22.073 0,165% 5.006 12,0%
Olympic Dam Australia 58.512 0,051% 3.688 8,9%
Rossing Namibia 4.255 0.029% 3.147 7,6%
krazbokamensk Russia 3.000 7,5%
Rabbit Lake Canada 1.192 0,68% 2.316 5,5%
McClean Lake Canada 4.912 0.68% 2.112 5,1%
Akouta Niger 7.909 0.46% 1.778 4,3%
Arlit Niger 16.716 0,3% 1.315 3,2%
Beverley Australia 17.800 0,15% 825 2,0%
Top 10 totaal 30.387 73,1%

* Som van opgeslagen -en bewezen voorraad uranium erts.

** Percentage is het gewogen gemiddelde van opgeslagen -en bewezen voorraad uranium erts.

Bronnen: [7], [8]

Bij de mijn blijven in veel gevallen grote hoeveelheden radioactief afval en verzuurde modder achter. Als voorbeeld: de Olympic Dam mijn in Australië gebruikt nu dagelijks 60 miljoen liter water – het managen van de verzuurde modder en het radioactieve afval die hierbij ontstaan is groot milieu probleem. [9]

In de jaren 80 werd dit afval van sommige mijnen gewoon gedumpt in de natuur. Het is onduidelijk wat er nu precies gebeurt met dit afval.

afval Beaverlogde uranium mijn

In de jaren ’80 werden miljoen tonnen vast en vloeibaar (radioactief) afval afkomstig van de Beaverlogde uranium mijn gedumpt in Fookes Lake. Bron: [18]

Conversie naar UF6

Voordat men de uranium kan verrijken moet deze eerst omgezet worden in gas. Uraniumhexafluoride (UF6) is hiervoor de enige geschikte chemische samenstelling, omdat dit al op kamertemperatuur een vereiste hoge dampspanning heeft.

Uraniumhexafluoride wordt gemaakt door uranium te binden aan fluor, waarna deze verbinding bij kamertemperatuur gasvormig wordt gemaakt door de druk te verlagen.

Het chemische proces waarmee UF6 wordt geproduceerd, wordt conversie genoemd. [17]

Verrijking

Verrijkt uranium is uranium waarin de isotoop U-235 meer vertegenwoordigd is dan in uranium zoals het van nature voorkomt. Het wordt toegepast bij kernenergie en in kernwapens.

Uranium zoals dat van nature voorkomt, bestaat hoofdzakelijk uit U-238, een kleine fractie U-235, en sporen van U-234. Hiervan is alleen U-235 splijtbaar. In natuurlijk uranium zit gemiddeld 0,7% van dit uranium-235. Voor het op gang houden van een kettingreactie is een hoger percentage U-235 noodzakelijk dan in natuurlijk uranium wordt gevonden. De meeste kernreactoren hebben uranium nodig waarin minstens drie procent uranium-235 aanwezig is. Het bereiken van een hoger percentage wordt ‘verrijken’ genoemd.

Voor verrijken worden momenteel twee methoden gebruikt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat U-235 lichter is dan U-238. Het gehalte van U-235 kan worden verhoogd door gascentrifuge of door gasdiffusie.[10]

centrifuges voor verrijken van Uranium

Een rij van centrifuges bij de Urenco fabriek

Maken van de brandstofstaven

Na verrijking kan men de brandstof gaan maken voor de kerncentrale. Hiervoor wordt UF6 omgezet in uraniumoxide (UO2). Reactor brandstof komt het meest voor in de vorm van keramische pellets. Deze worden gemaakt uit samengeperste uraniumoxide, die op een hoge temperatuur (meer dan 1400°C) worden gesinterd (gebakken). De pellets gaan dan in metalen omhulsels en vormen op die manier brandstofstaven, die als splijtstof pakketten worden gearrangeerd voor gebruik in een reactor.[17]

Brandstofstaven

De brandstofstaven. Bron [19]

Kern centrale

De brandstofstaven met verrijkt uranium worden in de kerncentrale gebruikt voor het kernsplijtings process.

Plaatsen brandstofstaven

De uranium brandstofstaven worden geplaatst in de kerncentrale. Credits: Yann Arthus-Bertrand/Impact Photos

Bij het splijten van uranium komt een grote hoeveelheid warmte vrij. Dit splijtingsproces vindt plaats in de kernreactor van de centrale. Met de warmte die vrijkomt door kernsplijting wordt water verhit tot stoom. Deze stoom drijft een turbine aan. Die is gekoppeld aan een grote dynamo: de generator. Deze generator levert op zijn beurt de elektriciteit aan het openbare net.[2]

Kerncentrales in de wereld

Op dit moment draaien er wereldwijd 442 kerncentrales. Deze wekken samen jaarlijks 2626 miljard kWh op, dit is 16% van de totale elektriciteitsvoorziening. Deze centrales gebruiken per jaar 65.478 ton uranium.

Kerncentrale

Op de achtergrond twee grote koeltorens en op de voorgrond twee kernreactoren. [2]

Er zijn momenteel 38 nieuwe kerncentrales gepland om bij te bouwen en er liggen voorstellen voor nog eens 115 extra kerncentrales. [3]

Typen van kerncentrales

Er zijn veel verschillende typen van kerncentrales. Hieronder staat een overzicht van de typen van centrales die nu in gebruik zijn.

Reactor type Landen Aantal GWe Brandstof Koeling Moderator
Pressurised Water Reactor (PWR) US, France, Japan, Russia 268 249 verrijkt UO2 water water
Boiling Water Reactor (BWR) US, Japan, Sweden 94 85 verrijkt UO2 water water
Gas-cooled Reactor (Magnox & AGR) UK 23 12 natuurlijk U (metaal),
verrijkt UO2
CO2 grafiet
Pressurised Heavy Water Reactor ‘CANDU’ (PHWR) Canada 40 22 natuurlijk UO2 zwaar water zwaar water
Light Water Graphite Reactor (RBMK) Russia 12 12 verrijkt UO2 water grafiet
Fast Neutron Reactor (FBR) Japan, France, Russia 4 1 PuO2 end UO2 vloeibaar natrium none
TOTAL 441 381

Bron: [4]

Tijdelijke opslag

Na de operatie cyclus wordt de kernreactor gestopt voor het vervangen van de brandstofstaven die opgebruikt zijn. De opgebruikte brandstofstaven zijn dan hoog-radioactief en hebben gemiddeld 3-6 jaar in de reactor gezeten. Deze opgebruikte brandstofstaven worden eerst opgeslagen in een zogenaamde “spent fuel pool”. Hier moeten brandstofstaven eerst afkoelen in water basins. Het water zorgt voor de koeling en voor de afscherming van de hoog-radioactieve straling. Dit afkoelen duurt 10-20 jaar.
[20][21].

Ontmanteling

De ontmanteling is de laatste fase van de levensduur van een kerncentrale en omvat alle organisatorische, administratieve en technische activiteiten van het afsluiten van de centrale tot het terugkeren naar de groene wei situatie.

Bij de bouw van een kerncentrale wordt veelal uitgegaan van een bedrijfsduur van 40 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan na die 40 jaar de levensduur met nog maximaal 20 jaar worden verlengd. In de praktijk is de levensduur als gevolg van economische, politieke en veiligheidstechnische overwegingen in de meeste gevallen korter. In 2004 was de gemiddelde leeftijd van de op dat moment 107 gesloten kerncentrales 21 jaar. [12]

De kosten voor het ontmantelen van een kerncentrale hangen af van het type centrale. De kosten varieeren tussen de 200$/kWe – 2700$/kWe.

Hier volgt een overzicht van de verschillende kerncentrales die nu nog in bedrijf zijn en wat de kosten zouden zijn als deze ontmanteld moeten worden.

Berekening ontmantelingskosten bestaande centrales
Type Kosten per kW (Gemiddeld) Centrale Vermogen (MW) kosten ($)
PWR $350 Daya Bay 1 (China) 984 344 miljoen
VVER $330 Balakovo (Rusland) 950 313 miljoen
BWR $425 Shika 2 (Japan) 1304 554 miljoen
CANDU $350 Bruce Power (Canada) 820 287 miljoen
Gas-cooled $2600 Wylfa Magnox (UK) 980 2,5 miljard

bronnen: [13],[14],[15],[16]

De prijs van uranium

De vraag naar uranium is groter dan de hoeveelheid uranium die nu gewonnen wordt in de mijnen. Dit gat wordt momenteel gedicht door het recyclen van uranium afkomstig van ontmantelde nucleaire wapens, vooral uit Rusland. Als deze wapens straks allemaal recycled zijn verwachten analisten dat er ondanks de hogere productie door de nieuwe mijnen er nog steeds een tekort is aan uranium van 22 miljoen pond in 2010. Het huidige tekort is 25 miljoen pond. [11]

Door dit tekort aan uranium en de stijgende vraag naar uranium door de aanbouw van nieuwe kerncentrales zal de prijs van uranium nog sterk gaan stijgen.

Prijstrend uranium

De nominale prijs van uranium

De netto energie opbrengst

In een zeer diepgaand onderzoek hebben Jan Willem Storm van Leeuwen and Philip Smith [5] uitgerekend hoeveel energie een kerncentrale nu daadwerkelijk oplevert als je de volledige nucleaire brandstof cyclus meeneemt in de berekeningen. Het resultaat van hun berekeningen is terug te vinden in onderstaande grafiek. De grafiek is een representatie van de energie kosten -en opbrengsten van een kerncentrale. Alleen bij de lijnen die lopen in het witte gedeelte van de grafiek is de energie opbrengst hoger dan energie kosten.

Terugwintijd kernenergie

Netto energie productie kerncentrale. Klik op grafiek voor details. Bron: [5]

Deze grafiek toont aan dat een kerncentrale,zelfs met de meest rijke uranium erts, dat het 10 jaar duurt voordat de centrale meer energie begin op te wekken dan de energie die het gekost heeft om hem te bouwen en draaiend te houden. Voor uranium erts met een laag uranium percentage, is de situatie nog erger:

Voor uranium erts met een uranium percentage van 0,05% of lager produceert een kerncentrale netto geen energie meer. De hoeveelheid energie die nodig is om hem op gang te houden is hoger dan de energie die de centrale daadwerkelijk opwekt.

CO2 uitstoot

In de discussie over kernenergie hoor je vaak dat het een goede oplossing is omdat er geen CO2 uitstoot is. Echter als je de volledige nucleaire cyclus meeneemt dan produceert een kerncentrale wel degelijk CO2. De hoeveelheid CO2 productie is sterk afhankelijk hoe rijk de uranium erts is. Hoe lager het percentage uranium in de erts, hoe hoger de CO2 uitstoot.

In onderstaande grafiek is de CO2 uitstoot uitgezet van een kerncentrale, als percentage CO2 van een gascentrale, tegen het percentage (grade) uranium in de gewonnen uranium erts.

Uitstoot CO2 kerncentrale

CO2 uitstoot kerncentrale. Klik op grafiek voor details. Bron: [5]

In het meest gunstige geval, waarbij men uranium erts gebruikt met een zeer hoog uranium gehalte, dan produceert een kerncentrale 33% van de hoeveelheid CO2 van een gas-centrale, oftewel 133 gram CO2 / KWh.

Dat betekend dat een PWR kerncentrale van 1000 MW met een capaciteitsfactor van 90% (Cummins, 2004) en een jaarproductie van 7,88 TWh elk jaar meer dan 1 miljoen ton CO2 produceert.

Zodra men uranium erts begint te gebruiken met een lager percentage uranium dan neemt de CO2 productie steeds meer toe.

Indien men uranium erts met 0,013% of lager gebruikt dan is de CO2 productie bij een kerncentrale zelf hoger dan bij een gascentrale. Oftewel meer dan 3,15 miljoen ton CO2 per jaar.

Langere termijn

Op niet al te lange termijn zullen de mijnen die een hoog uranium percentage hebben steeds meer opraken. Hierdoor zullen steeds meer mijnen met een laag uranium percentage gebruikt gaan worden.

Het gevolg is dan dat de CO2 productie in de totale nucleaire cyclus steeds meer gaat toenemen en dat de kerncentrales netto steeds minder energie gaan produceren.

Door de stijgende vraag naar uranium en het reeds ontstane tekort in de productie van uranium, wat nu tijdelijk wordt opgevangen wordt door het recyclen van nucleaire wapens, zal de prijs van uranium steeds meer gaan stijgen.

Veiligheid op papier

Bij een kerncentrale vindt continue een gecontroleerde vorm van kernsplitsing plaats. Dit gebeurt enerzijds door de kernreactor continue te koelen en anderszijds door het gebruik van een moderator. De moderator zorgt ervoor dat de neutronen die vrijkomen tijdens kernsplitsingsreactie afgevangen worden en/of afgeremd worden. Zou dit niet gebeuren dan ontstaat er een kettingsreactie die niet meer te stoppen is. De kernreactor zal dan zo heet worden dat deze smelt en door de beschermingsmantel heen in de grond zakt. Je praat dan over een zogenaamde kernsmelting (Meltdown). Als dat optreedt dan kan niets dit proces meer stoppen. De kernreactor is dan blootgesteld en nucleair materiaal kan ontsnappen. Als de extreem hete kernreactor in contact komt met grondwater dan kan er een zeer grote chemische explosie ontstaan die zorgt voor het wegslingeren van het radioactief materiaal. Dit is een “worst-case” scenario.

In geval van een calimiteit kan een kerncentrale afgeschakeld worden. Echter door de normaliter extreme hete kernreactor duurt dit afschakelen ongeveer 6 dagen. Tijdens die periode is het nog steeds van groot belang dat de centrale gekoeld blijft. Gebeurd dat niet dan kan er alsnog een kernsmelting plaatsvinden.

De veiligheid van zo’n kerncentrale is er dan ook grotendeels op gebaseerd dat de centrale ten alle tijden goed gekoeld wordt en dat de moderator werkt. Op papier lijken de meeste kerncentrales erg veilig. Ze zijn uitgerust met veel sensoren en veiligheidssystemen. Behalve het primaire koelingssysteem is er altijd een backupsysteem om de centrale te koelen.

Veiligheid in de praktijk

In de praktijk kan er toch veel misgaan waar van te voren geen rekening mee is gehouden.

Hier zijn een paar voorbeelden van zeer ernstige nucleaire incidenten:

11 Maart, 2011 – Fukushima Kerncentrale Japan
Door een aardbeving met een kracht van 8.9 op de schaal van richter valt de elektriciteit uit in de centrale. Hierdoor vallen de koelingsystemen stil. Er zijn dieselgeneratoren die in bedrijf komen die zorgen voor de backup stroomvoorziening. Echter door de aardbeving onstaat er ook een grote tsunami die het complex (wat aan zee ligt) overspoelt. De dieselgeneratoren vallen uit en de koeling valt stil. Oververhitte stoom zorgt voor de ontwikkeling van waterstofgas. Door een waterstofexplosie wordt de helft van het gebouw weggeblazen. De kernreactor is inmiddels zo heet geworden dat er een (gedeeltelijke) kernsmelting plaatsvindt. Meer info: Fukushima I Nuclear Power Plan

April 26, 1986 — INES Level 7 – Prypiat (Chernobyl), Ukraine (then USSR)
Uitvallen van de stroom, explosie en volledige kernsmelting.

March 28, 1979 — INES Level 5 – Middletown (Three Mile Island), Dauphin County, Pennsylvania, United States
Gedeeltelijke kernsmelting.

May 1967 – Dumfries and Galloway, Chapelcross Scotland, United Kingdom
Gedeeltelijke kernsmelting.

Hier is de complete lijst van nucleaire incidenten: List of civilian nuclear accidents.

Situatie in Nederland

De Nederlandse kerncentrale in Borsele is net zoals de Fukushima kerncentrale in Japan een lichtwater reactor. Koeling van de centrale is dan ook zeer belangrijk voor de veiligheid. Echter de Borsele centrale is net zoals in Japan aan het water gebouwd.


De Borsele kerncentrale is gebouwd vlak aan de Nederlandse kust


Lokatie Borsele in detail

In 1953 hebben we een grote watersnoodramp gehad in Nederland. Toen zijn grote gedeelten van Zeeland onder water gelopen.

Het is bekend dat vanwege klimaatverandering de kans groter is dat er sterkere stormen gaan komen. Als zo’n grote storm nog een keer toeslaat in Zeeland (waar kerncentrale Borsele staat) dan kun je hetzelfde scenario krijgen als in Japan.

Samenvatting

Als je alle aspecten van kernenergie meeneemt dan lijkt kernenergie toch niet DE oplossing van ons energie probleem.

Zoals hierboven beschreven heeft kernenergie de volgende problemen:

 • Een kerncentrale begint in het gunstigste geval pas na 10 jaar energie op te wekken. In geval van uranium erts met een laag uranium percentage levert een kerncentrale zelfs netto helemaal geen energie meer op.
 • De bouw van centrale kost ongeveer 10 jaar, de levensduur is gemiddeld 21 jaar en daarna duurt het nog 150 jaar voordat deze volledige ontmanteld is. En dat terwijl de centrale effectief maar 10 jaar energie produceert.
 • Een gemiddelde kerncentrale produceert elk jaar meer dan 1 miljoen ton CO2.
 • De prijs van uranium zal de komende jaren sterk gaan stijgen. Hierdoor zal de kostprijs voor kernenergie alleen nog maar gaan toenemen.
 • Op papier is een kerncentrale veilig. Echter de praktijk laat zien dat nucleaire incidenten met ernstige gevolgen niet uit te sluiten zijn.

Gerelateerde artikelen

297 reacties op “Kernenergie de oplossing?”

we moeten steunen waar het interessant is, voor zonne energie is da niet in Subsidie voor zonnepanelen maar wel in zonnen centrales. voor windt is er geen enkele manier van Subsidie te rechtvaardigen.
Subsidie in kernfusie is enorm en heeft een enorm potentieel daar komen we verder mee.
Subsidie voor minder energie verbruik heb ik ook mijn sterke twijfels over, misschien goed voor bepaalde industrieën zo als isolatie en lampen fabrikanten maar verder geen enkele nut, kunnen beter een goede manier van energie opwekken maken.

Jac en Ruud,
Jullie zien niet dat in de rest van de wereld, sinds 2009 meer windparkvermogen is gebouwd dan fossiel opwekvermogen, en dat is niet voor de subsidie, maar omdat het goedkoper is.
Het belgische juichverhaal over kernenergie is natuurlijk niet onafhankelijk.

Wat wel moet stoppen is de 7 miljard subsidie voor fossiele energie, elk jaar, al jaren.
Windmolens op het land is ondertussen echt een volwassen industrie.
Daar kan nog best wat verbeterd worden, maar het kan al aardig concurreren met niet gesubsidieerde fossiele energie.

Als je zelf gaat onderzoeken welke soort energievoorziening de laagst kosten oplevert, dan blijkt dat daarin vooral 6- tot 80% windenergie zit.
Bekijk het zelf met het energietransitiemodel, laad daar het 80% CO2 reductie scenario.
Streep de kerncentrale weg en zie welke bronnen het duurder maken.
In het model is nog niet meegenomen dat kernenergie ook CO2 uitstoot veroorzaakt, en de kosten van de eeuwig durende opslag en het risico daarvan zijn niet meegenomen.
http://www.energietransitiemodel.nl

Het geslacht Jac en Ruud stopt natuurlijk na jullie dood, anders zou je niet zo veel onhandelbaar radioactief afval willen achterlaten

De gesprekken zijn hier cyclisch. Als je lang genoeg wacht, komen dezelfde, weerlegde, argumenten weer onveranderd naar boven alsof de tegenargumenten nooit aangebracht zijn. Als ik hier lees dat men TERUG Storm van Leeuwen en Smith naar boven haalt, hoewel die mannen aantoonbare nonsens vertellen (volgens hun model gebruiken uranium mijnen in sommige landen veel meer energie dan het ganse land waarin die mijnen zich bevinden bijvoorbeeld – kan je het ridikuler bedenken ?), dan heeft discussie hier niet veel zin meer.

Ik verwijs naar mijn site waar een gratis boek over kernenergie af te laden valt.
Vincent Vermeer en Jac van Wijk geven ook juiste samenvattingen. Maar dat stoort blijkbaar niet, onder het motto: als we onze punten vaak genoeg herhalen, dan zullen de tegenpartijen het op den duur wel opgeven en kraaien we victorie.

Trouwens, in dit debat wordt steeds een stroman aangevallen.

Men doet hier alsof het discussiepunt Kernenergie OF hernieuwbare bronnen is. Natuurlijk zijn goed werkende hernieuwbare bronnen te verkiezen boven kernenergie. Ik denk dat maar weinig mensen het omgekeerde zullen beweren.

Het ECHTE discussiepunt is: welke techniek heeft op dit ogenblik (en niet binnen 50 jaar want er is haast bij) de GROOTSTE KAPACITEIT om FOSSIEL te vervangen, en waarom moet 1 techniek de exclusiviteit krijgen als die niet kan aantonen het gros te vervangen binnen een paar decennia ? Kunnen we het ons ECHT permitteren om fossiel veel minder snel uit te faseren door een een potentieel grote speler in het veld aan de kant te zetten ? Zijn jullie er ECHT ZO ZEKER van dat we binnen 30 jaar voor 80 of 90% op hernieuwbaar zullen draaien ? Zeker weten ?

Maar die discussie wordt niet gevoerd, he. Nee, het is alsof boeman kernenergie de oorzaak zou zijn van de toch wel redelijk bescheiden performanties van hernieuwbaar tot nu toe. Moest kernenergie er niet zijn, dan waren alle steenkoolcentrales en gas centrales al door windmolens en zonnepanelen vervangen, laat men in deze discussie doorschemeren. Veel gemakkelijker om voor zijn mislukte utopische plannen een werkende zondebok te zoeken, eerder dan de werkelijkheid in ogen te kijken, niet ?

Hoe betrouwbaar is de informatie over de veiligheid van kerncentrales…..

3:45pm GTM+9
Japanese officials and experts have dismissed suggestions of a repeat of a Chernobyl-type disaster.

“No Chernobyl is possible at a light water reactor. Loss of coolant means a temperature rise, but it also will stop the reaction,” Naoto Sekimura, a professor at the University of Tokyo, says.

Even in the worst-case scenario, that would mean some radioactive leakage and equipment damage, but not an explosion. If venting is done carefully, there will be little leakage. Certainly not beyond the 3 km radius.

En 1 uur later gebeurd het volgende:

4:59pm
An explosion has been heard and smoke was seen at Fukushima No.1 nuclear power plant, Jiji news agency quotes police as saying.

Hier is de video:
http://www.youtube.com/watch?v=pg4uogOEUrU

5:30pm GMT+9
Footage on Japanese TV show that the walls of one building at the Fukushima Daiichi plant have crumbled, after reports of a blast. It was not clear if the damaged building housed the reactor which officials fear is facing a possible meltdown.

Overigens is onze kerncentrale in Borsele ook een “light water reactor”……

Naar aanleiding van de nucleaire ramp die zich aan het voltrekken is in Japan heb ik het artikel verder uitgewerkt met het hoofdstuk “Veiligheid”

Om maar eens advocaat van de duivel te spelen.
De problemen met de kerncentrales in Japan lijken mee te vallen. Erger nog, terwijl iedereen gilt over de bescheiden hoeveelheid straling, is er geen enkel grote ramp gebeurt met de 40! jaar oude centrales die een aardbeving van 9 op de schaal Richter en een vloedgolf eroverheen hebben gehad. Sorry, onze chemische fabrieken ontploffen al als er iemand een leiding aansluit.
Over rampen gesproken, ik hoor niemand over de nog veel schadelijker effecten van kolenbuffers die overstroomd zijn en hun zware metalen over de landbouwgronden hebben uitgestrooid.
Ik heb grote problemen met kernenergie, maar dat is vooral op het gebied van sociale veiligheid, resources en de absurde kosten voor bouw en afbraak. Maar laten we wel de argumenten houden zoals ze zijn en niet vluchten in hysterische geruchten die de zaak tegen kernergie op termijn zeker geen goed zal doen. Herinner de broeikasgas leugens en de schade die dat aan de beweging heeft gedaan.

Als we geluk hebben, dan kunnen we met samengeknepen billen en een heleboel zeewater een megaramp voorkomen. Feitelijk heeft men de controle verloren en grijpt men naar een paardemiddel.
Voorstanders beweren dat kernenergie te beheersen is.
Het tegendeel is helaas wederom bewezen en hopelijk leert men nu eindelijk van de zoveelste fout.
12 maart 2011 zou eigenlijk het einde van het tijdperk kernenergie moeten betekenen.

En dan het afval nog, waar niemand een oplossing voor heeft! Het moet 240.000 jaar veilig worden opgeslagen – maar waar? Er is nog geen veilige eindberging voor, maar de afvalberg wordt wel groter als er meer geproduceerd blijft worden.

Als Borsele door wat voor reden dan ook zou klappen, op hoeveel kilometer afstand worden dan mensen geevacueerd? Er blijft dan weinig over van dit kleine landje. De rest is dus niet meer toegankelijk. Dat geld natuurlijk ook voor onze zuider buren. Heb het al eerder aangegeven, waarom dan geen alternatieven als zon & wind? Het hoeft geen vloedgolf te zijn of een andere ramp waar Borsele tegen zou moeten kunnen. Ik denk dat een aanslag op een kern centrale een groter probleem is dan een windmolen die wordt neer gehaald.Waarom deze risico’s nemen? Het is verschrikkelijk wat er in Japan gebeurd is, het klinkt hard, maar het is wel erg rustig geworden bij de afdeling atoom lobby. Is dit het risico wat we willen nemen met een kern centrale? Hoe meer er komen, des te meer risico. Los van de uranium peak die er aankomt en de opslag problemen & kosten. Voorafgaand hebben we ook de problemen in de golf van Mexico gezien, is ook geen kleine ramp & dat allemaal om aan de energie honger tegemoet te komen. Is het iets om de Markerwaard als zonne paneel veld uit te voeren? Misschien scheelt het een kolen centrale. Want Borsele zal wel niet dicht gaan, hier is alles veilig (toch).

Als het energieverbruik blijft groeien en het klimaatprobleem wordt als ernstig en dringend gezien, dan is de vraag hoe we de CO2 uitstoot per kWh minimaliseren. Hoe groot is de CO2 uitstoot van zon-pv?

Voor kernenergie kom Jeroen van Agt op 133 g/kWh. Het IPPC komt op 40 gCO2/kWh(e) http://www.withouthotair.com blz 169. Waarschijnlijk kom je met landwindmolens lager, maar die roepen veel verzet op. Zeker bij uranium schaarste stijgt de CO2 uitstoot, maar bij schaarse grondstoffen voor zon-pv is dat niet anders. Is er echt keuze?

@Roland,

Bedankt voor je kritische opmerkingen. De zeer lage 1.4 g CO2/kWh uitstoot van kernenergie in het “withouthotair” artikel wordt veroorzaakt doordat ze alleen naar de CO2 uitstoot tijdens de contructie kijken. In het IPPC rapport doen ze al het beter: daar wordt ook gekeken naar de CO2 uitstoot die vrijkomt als je ook de brandstof verrijking en ontmanteling meeneemt: je komt dan uit op 40 g CO2 /kWh.

Echter beide rapporten missen compleet dat er extreem veel CO2 vrijomt bij de winning van de uranium zelf. Als je dat wel meeneemt dan kom je in de “best-case” (bij hoge uranium grade mijnen) op 133 g CO2/kWh

Ter vergelijk PV panelen in NL zit op 57 g CO2/kWh (zie berekening in het artikel 1 op 20 zonnepanelen defect?)

Windenergie zit op 8 g CO2/kWh. Daarbij wordt in beide bevallen rekening gehouden met het maken van de windturbines / PV panelen, de installatie, het onderhoudt en de sloop.

Windturbines stoten dus 16x minder CO2 uitstoot / kWh dan kernenergie.

@Roland,

Nog een aanvulling wat betreft de grondstoffen voor PV panelen. Deze worden hoofdzakelijk gemaakt van Silicium. Silicium is afkomstig van zand. Ik geloof niet dat er een tekort aan zand gaat optreden als we dit gaan opschalen.

Verder kun je natuurlijk 100% duurzame energie (groene stroom) inzetten om windturbines en PV panelen te gaan maken. Op dat moment heb je helemaal geen CO2 uitstoot meer. Dit is een positieve spiraal, hoe meer windturbines en PV panelen je in gebruik gaat nemen hoe minder CO2 je uitstoot per kWh bij het maken van windturbines en PV panelen.

@Jeroen,
Dank, vreemd van David MacKay want zijn boek draait juist terecht om de cijfers, zo schrijft hij:
To create 48 kWh per day of offshore wind per person in the UK would require 60 million tons of concrete and steel – one ton per person. Annual world steel production is about 1200million tons, which is 0.2 tons per person in the world. For comparison, to make 48 kWh per day of nuclear power per person in the UK would require 8 million tons blz 62
Ik neem aan dat die 8 g CO2/kWh landwindmolens betreft. Meer dan zon-pv, die nog steeds in de marge blijft, maakt wind een grote ontwikkeling door, al maken de na krap 15 jaar gesloopte molens langs de A6 niet vrolijk. Wereldwijd zijn zeewindmolens slechts beperkt mogelijk. Op blz 211 beschrijft MacKay zijn plan met veel kernenergie en een hoge CO2 prijs. “Offshore wind also loses to nuclear, but I’ve assumed that onshore wind costs about the same as nuclear” Daar maak ik uit op dat ook dan de CO2 beperkt is. De verhouding 8:133 is dan heel vreemd.
Bij kernenergie lijkt me het belangrijkste probleem niet de plaatsing van nieuwe centrales, maar het slopen van de – meer dan 40 jaar zoals in Japan – oude centrales. Zolang minder energieverbruik weinig nadruk krijgt, zelfs bij milieugroepen blijft het kiezen tussen klimaat en kernenergie zie http://www.monbiot.com

Kernenergie? Weg ermee!Een vieze, gevaarlijke energiebron die z.s.m. moet verdwijnen. Kernongevallen zijn van alle tijden. Veilige kernenergie is een mythe.Bij de winning van uranium komen enorme hoeveelheden radioactief materiaal vrij die achter blijven in de wingebieden. Van elke 100 kilo die gewonnen wordt blijft 85 kilo achter; dat is 1 miljoen ton aan vloeibaar en 2 miljoen ton aan stofvormig radioactief materiaal per kerncentrale per jaar.Maar kernenergie is alles behalve ‘schone energie’. Het grootste probleem is dat er geen oplossing is voor het nucleaire afval. Dit afval blijft +/- 240.000 jaar radioactief. Je zadelt dus niet alleen de komende paar generaties ermee op, maar vele duizenden generaties. De morele vraag hierbij is natuurlijk of wij die keuze kunnen, mogen en willen maken voor zoveel generaties na ons.Er is maar een oplossing voor het kernafvalprobleem: kerncentrales sluiten en overstappen op schone en veilige energie.Sinds het gebruik van kernenergie door de mens is het plutonium niveau in de oceanen gestegen. Elke ramp in de wereld zal bijdragen tot accumulatie van plutonium in de oceanen. Het zelfde geldt overigens voor de atmosfeer.De verspreiding van kernenergie en kerncentrales brengt bijna onvermijdelijk ook de verdere verspreiding van kernwapens mee. In een conflictrijke wereld is dit geen gelukkige evolutie.Vandaag is het precies 32 jaar geleden dat het mis ging in de Amerikaanse staat Pennsylvania bij de kerncentrale Three Mile Island. Daar vond een ramp plaats die in een aantal opzichten te vergelijken is met wat er tot nu toe bekend is over Fukushima. De impact van die ramp op de mensen uit de omgeving is vandaag de dag nog zeer merkbaar blijkt uit een bijdrage van de NOS.De nieuwste, moderne kerncentrales zijn veiliger dan die van de eerste generatie. Maar echt veilige centrales bestaan niet. Meer dan duizend ongevallen in Franse kerncentrales in 2010 /http://www.hln.be// of de ramp in Three Mile Island (Harrisburg) in 1979 .In Duitsland wordt op het moment een nachtmerrie waar: In een stilgelegde zoutmijn lekt al meer dan dertig jaar radioactief afval. In de jaren 60 en 70 werden 126 duizend vaten radioactief afval gedumpt in een stilgelegde zoutmijn. Twee jaar geleden brak het nieuws dat de mijn lekt en op instorten staat.Met het mogelijke gevolg dat radioactiviteit het grondwater vervuilt.Elke dosis radioactiviteit, hoe klein ook, houdt een risico in.Stralingssensoren over de hele wereld tonen aan dat de ramp met de Japanse Fukushima centrale nu bijna net zo erg is als die in Chernobyl in 1986.Fukushima kan Chernobyl nog makkelijk overstijgen in ernst, aangezien er in de Japanse centrale 1760 ton aan vers en gebruikt kernbrandstof is opgeslagen. In Chernobyl was dit slechts 180 ton. Mede hierdoor dreigt Fukushima de grootste kernramp in de geschiedenis van de mensheid te worden, en als uitgegaan wordt van het ergste scenario misschien zelfs wel de allergrootste ramp ooit.Als het in reactor 3 gebruikte plutonium vrijkomt dat zou in het slechtste geval de hele Japanse eilandengroep duizenden jaren lang onbewoonbaar worden.Ik vrees dat we binnen een jaar of 20 Japan het nieuwe/na Chernobyl
Atlantis gaat worden… Plutonium heeft een halfwaardetijd van 24.400 jaar.Plutonium behoort tot de gevaarlijkste en giftigste stoffen ter wereld. Ongeluk zit in een klein hoekje -remember Tsernobyl- en de gevolgen zijn dramatisch.Weg daarmee! Tijd om ermee te stoppen, zeker gezien het feit dat er voldoende alternatieven zijn. Windmolenparken op zee zijn goedkoper dan de constructie van nieuwe kerncentrales,EN VOORAL VEILIGER !Gelijk welke windmolen – van welke generatie ook – produceert als afvalprodukt louter en uitsluitend FRISSE LUCHT. Daarom alleen al valt deze technologie te verkiezen boven kernenergie.We moeten ervoor kiezen om geen kerncentrale te bouwen met haar gevaarlijke afval en gevoeligheid voor terreur.Het wordt tijd dat men in het energiedebat ook het woord VEILIGHEID in de mond neemt.Eind 2007 kwam er door een aaneenschakeling van fouten en technische problemen radioactief materiaal vrij uit de Spaanse kerncentrale in Ascó. Dit ongeluk werd in eerste instantie niet gemeld aan de nucleaire veiligheidsautoriteit. Vier maanden lang is de lekkage verzwegen totdat Greenpeace onderzoek in april van dit jaar aan het licht bracht dat de omgeving ernstig radioactief vervuild is. Schoolklassen hebben de centrale zelfs nog bezocht in de periode van de lekkage! Tot 60 kilometer buiten de centrale is radioactief materiaal gevonden. Dit ongeluk en het opzettelijk verzwijgen ervan toont aan de les van Tsjernobyl nog lang niet geleerd is. Maar mensen leren niet van hun fouten, kijk naar Amerika met hun olieramp. En nu weer Japan, beetje bij beetje breken we moeder Aarde af, totdat ze klaar is met ons. We moeten zo vlug mogelijk en volledig uitstappen uit kernenergie.Een alternatief tegenover dit duivels systeem is meer dan ooit dringend nodig.Het gebruiken van deze onbeheersbare techniek is katastrofaal voor elk leven op deze planeet.Het is alleen door kapitalistisch gewin dat deze centrales bestaan en leven zullen vernietigen. Geen mens met gezond verstand zal aan zulke bouwsels beginnen.Alles draait hier om geld,mensenlevens tellen niet.De mensheid is een virus dat zichzelf zal uitroeien om geld.Willen alle voorstanders van kernenergie nu opstaan en naar Japan gaan helpen de zooi op te ruimen. Als we geluk hebben, ruimen we hiermee de voorstanders van kernergie ook op….Wie in kernenergie gelooft behoort tot het soort megalomane maniakken dat desnoods de hele bevolking van een land gijzelt vanwege het geloof in het snel verdienen van geld, het ongegeneerd smijten met energie, het afbreken van de aarde en en het doodleuk doorschuiven van stralende ellende naar honderden toekomstige generaties.Geef idioten geen kans. http://www.43things.com/entries/view/1881061 http://nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Tsjernobyl http://www.youtube.com/watch?v=yiCXb1Nhd1o http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/

@Max,
“Het wordt tijd dat men in het energiedebat ook het woord VEILIGHEID in de mond neemt” Bekend hoeveel doden het gebruik van kolen jaarlijks vergt en hoeveel fijnstof en hoeveel straling het gebruik van kolen geeft?
“Er is maar een oplossing voor het kernafvalprobleem: overstappen op schone en veilige energie”
De andere en betere oplossing om van kernenergie af te geraken is minder energie gebruiken.

Hoe ver zitten we van Peakoil af? De scenario’s beginnen wel erg te lijken op de waarschuwingen die zijn af gegeven. Hoeveel risico’s gaan we nog aan? Ik ben blij een site als Olino te hebben gevonden. Ons energie verbruik is ca. 25% lager dankzij jullie tips (mijn dank), nu de zonne panelen op het dak en kan met een relatief kleine installatie ca.70% van mijn energie behoefte afdekken (als eerste stap). Zoals Roland al zei ; Overstappen op veilige en schone energie en de andere en betere oplossing om van kern energie af te geraken is minder energie gebruiken. Sommige oplossingen zijn niet moeilijk, het wordt alleen moeilijk gemaakt, door ondernemingen die nog steeds zeer veel macht (geld) hebben en roofbouw plegen op onze steeds schaarser wordende grondstoffen en de politiek voor zich weten te winnen, zodat de kleine man weinig keus heeft. Niet alleen de brandstof is nu duur, kijk maar eens wat de voedselprijzen gaan doen en de aankomende prijs stijgingen van gas & stroom. Ik heb echter al een paar interessante tuinier artikelen voorbij zien komen, dus ook aan het voedselprobleem wordt gewerkt.

Ik ben een groot voorstander voor het ontwikkelen en verderzetten van doorgedreven investeringen in alternatieve energie, maar om kernenergie zomaar direkt af te schrijven, vind ik onrealistisch en onverstandig.
Ik ga helemaal akkoord om geen nieuwe centrales te bouwen, maar ik zie liever de oude die er toch al staan, nog gewoon verder produceren.
Stel jezelf de volgende vraag: zou je liever EERST enkele miljoenen auto’s op electriciteit laten rijden die nucleair opgwekt werd, voor je die centrales sluit, of heb je liever EERST de sluiting van die centrales, maar dan moeten wachten voor we verder investeren in het electrisch maken van onze auto-vloot.

Het lijkt me onrealistisch om alletwee tegelijk te verwezenlijken.
Die energie moet ergens vandaan komen. Ik heb liever schone lucht door niet vervuilende auto’s, en een enkel lokaal (en dus controleerbare) vervuiling door uraniumverrijking, dan andersom.

Wat de risico’s betreft, vind ik de statistieken nog niet zo slecht. Fukushima is spijtig, maar wordt uiteindelijk nog niet zo slecht beheerst, onder de omstandigheden. Stel je voor dat ze een waterdam hadden gebouwd die evenveel electriciteit opwekt. Die waterdam zou het ook begeven hebben tijdens zo’n waanzinnig erge aardbeving. Hoeveel doden zouden er dan niet gevallen zijn?

Windmolens produceren ook heel wat energie, maar je hebt toch al gauw 10000 (tien duizend!) molens nodig om zo’n centrale te vervangen. Waar ga je die zetten in Nederland of Belgie?
Op termijn kunnen we die bouwen op zee, hoop ik. Want op land zijn ze al even gevaarlijk. Als piloot ken ik een en ander over propellers, en ik kan me voorstellen welke ravage een losgeslagen propeller veroorzaakt. Zeker als dat bij een autostrade gebeurt, waar die windmolens heel dikwijls gezet worden.

Een nucleair incident haalt natuurlijk snel het nieuws, wat een massapsychose veroorzaakt. Net zoals in de luchtvaart. Toch blijft luchtvaart heel veilig. Zo denk ik ook dat nucleaire energie veilig blijft.

Dus: meer investeren in hernieuwbare energie: JA.
Nucleaire centrales direkt schrappen: NEE.
Ze staan er toch, en leveren goed werk.
Liever eerst de fossiele verbranders schrappen.

@Jan Bongaerts
“.. liever de oude die er toch al staan, nog gewoon verder produceren ..” Dat zijn juist de meest onveilige en de ouderdom maakt ze nog onveiliger, zoals Japan toont. Daar moge dan weinig doden bekend zijn, een groot gebied is onbewoonbaar met alle gevolgen!

Met meer aandacht voor energiebesparing i.p.v. de e-auto op fossiele brandstof kan een deel van de kerncentrales overbodig worden. Windmolens blijken per kWh erg veilig en de opbrengst is snel gestegen.

Zeer voorspelbaar weer een prachtig voorbeeld van cruciale informatie weg te laten omdat deze het standpunt dat je wil uitdragen in de weg staat. De oplossing voor het afval is er bv. al, de IFR reactor, en maak het mee: ze zijn er al eentje aan het bouwen in china http://www.bloomberg.com/news/2011-03-23/china-to-build-nuclear-plant-using-fourth-generation-technology-in-april.html
met dit soort reactoren kan je bv. belgie met het afval van hun kerncentrales voor enkele honderden jaren van stroom voorzien…
co2 vrije stroom + weg hoog radioactief afval….KAN het uberhaubt milieuvriendelijker?

gelukkige zijn er mensen die niet in de vieze misinformatiecampagne trappen zoals bv. bill gates, die tegen 2020 zijn 1ste 4th gen reactor online ziet komen… iemand met visie, en niet iemand die in de illusie “groen” te zijn feiten verdraait, en aan de meet eigenlijk vooral de fossiele brandstofindustrie heeft geholpen (de ECHTE grootste vijand hier)

http://www.wired.com/magazine/​2011/06/mf_qagates/all/1

de statistieken bewijzen trouwens dat kernenergie VERUIT de veiligste energiebron is…(google het maar)

mensen die leuteren over zon en wind: jongens wat gaan jullie doen om dat te bufferen? de opbrengstverschillen zijn enorm, en gezien de bevolkingsdichtheid zie ik niet echt waar enorm accumulatiebekkens kunnen worden aangelegd….100MW aan wind/zon zetten wil zeggen dat je ook een buffercapaciteit nodig hebt die minsten even groot is, en deze stroom gedurende een lange periode kan geven (dagen)

je zou je moeten schamen om zo’n eenzijdig opiniestuk af te schilderen als wetenschappelijk onderbouwd

Ik kan jullie allemaal aanraden jullie kennis eens bij te schaven over de huidige stand van kernenergie, en het energie/klimaat probleem….bravenewclimate.com is een goede startplaats…

Kern energie is relatief veilig. Hydro heeft al evenveel slachtoffers gemaakt als Tsjernobyl. Ik heb maar 1 bezwaar tegen kern energie. En dat is de duurzaamheid. Op aard is nu eenmaal een beperkte hoeveelheid U238 isotopen. De grootste voorraad zit in de oceanen, maar dat is moeilijk te winnen. Zodra de huidige hoge concentratie mijnen op zijn worden die isotopen heel duur.
Je hebt volkomen gelijk dat voor wind en zon opslag nodig is.
De buffer moet minimaal een jaar groot zijn. Dus in de orde grote van 3000 PJ.

@Nico,
Misschien eens meer kennis opdoen, voordat je hard gaat blazen.
Hergebruik van afval is al eens in Kalkar geprobeerd, zie het dure resultaat.
Windenergie is zeker veiliger dan kernenergie, kolen zeker uit mijnen niet, maar ook de uraniumwinning is ongevalgevoelig
Waterkracht is rijk aanwezig, al is het maar om kernstroom op te slaan

@Nico 272

Bedankt voor de hyperlinks, maar of het meerwaarde heeft….
Bloomsberg: economisch nieuws (FYI)
Wired: interview / mening met / van Bill Gates (Het is te hopen dat kerncentrales niet “draaien” op het veilige Windows)
Bravenewclimate: eenzijdig pro nucleair. Zo maar een voorbeeld: het “geruststellende” artikel over Fukushima dooft snel uit. Het is in Japan compleet uit de klauwen gelopen en alleen al de financieele gevolgen zijn desastreus. En dan zwijgt het nucleaire kamp in alle talen, i.p.v. de verantwoordelijkheid over de consequenties te nemen.
(zie ook: Nucleaire bekering ).
Statistiek is leuk, maar als het mis gaat met kerncentrales…
Ik heb liever 10 keer parkeerschade, dan die ene komeet die net iets te dicht bij komt. Samengevat:
wat mij betreft staat bovenstaand artikel nog als een huis.

Borssele is al 38 jaar in gebruik. Op naar de 60 jaar. Dat durven zelfs de japanners nog niet. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerncentrale_Borssele
@Henk. Dus maak je geen zorgen dat ze draaien op Windows, dat bestond in `73 nog niet.
Heerlijk, de centrale is al decennia geleden afgeschreven. Dus alleen nog brandstofkosten en wat personeel en onderhoudskosten. Op de laatste kun je natuurlijk prima bezuinigen.
DELTA en Essent “zullen” EUR 250 miljoen investeren in een eigen fonds voor duurzame energie. Dat is natuurlijk een lachwekkend bedrag ten opzichte van de opbrengsten.

Om nog even een link te trekken naar Fuckoshima:
Borssele :”Daarbij vielen regelmatig een aantal belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit. In 1981, 1984, 1986, 1987, 1989 en 2006 zijn er problemen geweest met de noodstroomvoorziening en de dieselaggregaten.”
En dat zonder tsunami!

En nu Borssele 2. Kost 4 tot 10 Miljard. De ervaren Fransen gaan hem bouwen. Duurt 10 jaar? Borsele 1 stond er in 4 jaar!

En dan nog even de cijfertjes.
Voor 4G€ koop je 1k windmolens van 3MWp bij 4M€ per stuk. Blijft over 0,75MWa per molen. (MWa is Mega Watt average. Afhankelijk van het weer)
Dan heb je dus een centrale van 750MWa.
Stel Borssele 2 word 1GW. Dan is wind nauwelijks duurder. Zeker als je niet weet wat in de toekomst de benodigde isotopen gaan kosten. Zon en wind blijft gratis. Stel men stapt over op kern dan zijn de makkelijk winbare uranium isotopen heel snel op. Als men massaal overstapt op kern zijn de isotopen onbetaalbaar voordat de centrale klaar is.
Uiteraard is bij wind energie opslag nodig. En daar zijn ook kosten aan verbonden. Maar dat kan volgens mij vrij goedkoop.

Financieel gezien zeg ik oude kerncentrales aan de praat houden, en geen nieuwe meer bouwen.

Als kernenergie dé energiebron wordt, dan is de aarde verloren. Kerncentrales in \apelanden\ die het met de regeltjes niet zo nauw nemen zullen met regelmaat een meltdown hebben en daarmee is de aarde spoedig een voor zoogdieren niet geschikte planeet meer, dat zijn gewoon feiten.

In mijn ogen is de zon, die vele malen meer energie aan ons geeft dan we ooit kunnen gebruiken, onze enige redding.
Zonne-energie is volkomen veilig, we zullen alleen als mensheid heel goed moeten samenwerken en een egaal netwerk over de hele aarde moeten aanleggen, misschien met windenergie als ondersteuning.
De onregelmatige vraag op aarde naar elektriciteit zal d.m.v. spreiding van industrie MOETEN worden opgeheven, een prachtige kans om ontwikkelingslanden te \ontwikkelen\.
E.e.a. kan worden bevorderd door op plekken waar geen \evenwicht\ is industrie aan te trekken door goedkoop te verkrijgen energie.

ALS we met z’n allen dit echt willen dan KAN het, en is er GEEN kans op kernrampen, een leven zonder risico voor je kinderen, je achterkleinkinderen en alle generaties na ons, welk sosiaal mens wil dat niet.
Er is geen tijd te verliezen, we moeten zonnepanelen maken, miljoenen stuks, op alle daken en onrendabele stukken grond.
Het kan, ondanks alle tegenwerking van de machtige energie-reuzen die ons energie willen blijven verkopen en hun marionetten-regeringsleiders.

Ik kan er met mijn verstand niet bij dat iemand vóór kernenergie kan zijn, hoe is het mogelijk.
Ik vraag me af hoeveel van deze voorstanders zorgeloos in hun moestuintje staan te schoffelen als die centrale in hun achtertuin zou staan, met een veilig irigatie-systeempje van koelwater uit de reactor.
Of is de gen-technologie al zo ver dat er selectief denkvermogen kan worden uitgeschakeld.

Het is niet te hopen dat er van deze korte-termijn NIMBY struisvogels in de politiek terecht komen, ik hou m’n hart vast…

Alles liever dan kernenergie, dan leef ik nog liever in een grot en ga dagelijks met een knots op pad !

En voor alle voorstanders van kernenergie;

Kun je je voorstellen dat je er naast zit, dat je je vergist of dat je nu eens één keer NIET gelijk hebt ?
Kun je je voorstellen dat er een kansje is van 0,0001% dat wat je loopt te beweren NIET klopt ?

Vast wel,

Dat alleen is al reden genoeg om te stoppen met kernenegie, er IS een kans dat het fout KAN gaan, die kans is er met zonne-energie gewoon NIET, GEEN risico, gegarandeerd door moeder natuur ! daar kun je op vertrouwen.

Laat nou eens éénmaal dat achterlijke financieële plaatje achterwege en zet je dak vol zonnepanelen, als iedere aardbewoner hier zijn best voor doet en we elkaar helpen in plaats van tegenwerken en belazeren voor eigen gewin, dan kunnen we dat ene procentje zonne-stroom richting 100% brengen.
Het is gewoon een kwestie van meer van hetzelfde.

Daarnaast flink investeren in onderzoek en produktie van betere rendementen van zonne-systemen, en daar gaan we, de GOEDE kant op.

Enne, als ik het mis heb is dat geen mondiale ramp, maar is het lastig.
Als jij er naast zit Nico, dan is het het einde voor het leven op aarde.

@Andre,
Daar zit je precies op het verschilpunt tussen voor en tegenstanders.
Jij bent bang voor radioactiviteit door meltdowns en lekkages.
Zij zijn bang voor klimaatverandering door CO2.
Ik ben voor geen van beide bang. En heb een kerncentrale in mijn achtertuin. Het draait om duurzaamheid.
Ik heb inmiddels de cijfers verzameld. Borssele II gaat minimaal 5,5G€ kosten voor 1,6GW. En dat maakt kernenergie een vrij dwaze keuze.
Om 3EJ/y op te wekken voor Nederland heb je 65 keer een 1,6GW centrale nodig. Uitgaande van warmte, transport en elektriciteit. Maar in de winter hebben we meer warmte nodig, dus ook nog meer centrales voor de winter.
Het financieële plaatje is wel degelijk belangrijk, want anders gaat niet iedere aardbewoner over op zon. Een beter rendement van zonne-systemen is zinloos. Kostprijs van zonne-systemen is het belangrijkste.
100% zonnestroom kan natuurlijk niet. Dan heb je hele goeie buffers nodig, die de Wp aankunnen. En niet leveren bij hoogtij dagen.
En waarom denk je dat er zoveel research word gedaan naar breeders en fusion? Omdat er te weinig winbare isotopen zijn. Daar is het IAEA al achter gekomen. En stel we gaan 100% nuclear. Dan is het wel heel snel op. Helaas hebben de atoom voorstanders nog geen enkele kweekreactor aan de praat gekregen. Noch een fusion reactor. Ze hopen er wel op. En als je kijkt naar het winnen van uranium dan is dat ook een vies klusje : “in-situ leaching, waarbij het uraniumerts via een boorgat wordt opgelost in een zwavelzuur-oplossing en, na oppompen, bovengronds wordt opgezuiverd”. Goed voor het milieu. NIMBY.
Kern energie is een doodlopende weg. Zoals gas, kolen, olie en eindeloos kunnen lenen om een economie draaiende te houden.
Kernenergie blijft een lapmiddel. Het was een leuk idee, maar helaas zijn er niet voldoende winbare isotopen.
Maar als je energie haalt uit zon, wind, rivieren en getijden, dan weet je zeker dat je nog heel veel generaties vooruit kunt.

zie ook http://www.groenerekenkamer.com/node/1538

@Andre,
Als “de kans dat het fout gaat” het argument is, moeten we direkt stoppen met fossiele brandstof met CO2 uitstoot. De waarschijnlijke klimaatverslechtering heeft wereldwijde gevolgen ook op plekken waar geen kerncentrales staan. Deze klimaatverandering vermindert de voedselproduktie en bevordert voedselschaarste ook voor hen die met een knots in een grot leven.
In Duitsland zonder kernenergie stijgt het kolengebruik met meer luchtvervuiling. Voor een deel vergt dat ondergrondse mijnbouw, met een van de meest gevaarlijke, smerige beroepen met zekere gezondheids-schade.

“Zonne-energie is volkomen veilig” Niet gehoord van de vervuiling in China bij het maken van zonnepanelen?
Hoe is met de NIMBY struisvogels tegen windmolens, zodat er nauwelijks nieuwe komen?

Zover ik weet, maar ik kan het fout hebben, koopt de BRD jetzt die atoomstroom uit Frankrijk. NIMBY. Vervolgens heeft FR afval dat voor een goeie prijs word gedumpt in de Bundes Replubiek. Het gaat om zowaar om 11 wagonnetjes, waar in FR geen plaats meer is. Goed verpakte Cs en Pt isotopen.
Ik snap het niet meer.

Ik denk dat het zeer nuttig is om verbruikt (koud) uranium in vloeibare stikstof te dompelen MAAR!, ik zou het wel in een vacuum proberen anders heb je een enorme explotie. Op die manier voorkom je radio-active straling en is het veilig om op te splitsen in Zuurstof en Helium3. En ik hoor je al denken “haha echt niet” maar tegen die personen zou ik zeggen, probeer gewoon wat ik zeg en ga dan oordelen…

Zover ik weet, maar ik kan het fout hebben, koopt de BRD jetzt die atoomstroom uit Frankrijk. NIMBY. Vervolgens heeft FR afval dat voor een goeie prijs word gedumpt in de Bundes Replubiek. Het gaat om zowaar om 11 wagonnetjes, waar in FR geen plaats meer is. Goed verpakte Cs en Pt isotopen.
Ik snap het niet meer.

Windenergie is zeker veiliger dan kernenergie, kolen zeker uit mijnen niet, maar ook de uraniumwinning is ongevalgevoelig!!

Enne, als ik het mis heb is dat geen mondiale ramp, maar is het lastig.
Als jij er naast zit Nico, dan is het het einde voor het leven op aarde.

Ik heb inmiddels de cijfers verzameld. Borssele II gaat minimaal 5,5G€ kosten voor 1,6GW. En dat maakt kernenergie een vrij dwaze keuze.

Hergebruik van afval is al eens in Kalkar geprobeerd, zie het dure resultaat.
Windenergie is zeker veiliger dan kernenergie, kolen zeker uit mijnen niet, maar ook de uraniumwinning is ongevalgevoelig

k kan er met mijn verstand niet bij dat iemand vóór kernenergie kan zijn, hoe is het mogelijk.
Ik vraag me af hoeveel van deze voorstanders zorgeloos in hun moestuintje staan te schoffelen als die centrale in hun achtertuin zou staan, met een veilig irigatie-systeempje van koelwater uit de reactor.
Of is de gen-technologie al zo ver dat er selectief denk

dat ondergrondse mijnbouw, met een van de meest gevaarlijke, smerige beroepen met zekere gezondheids-schade.
“Zonne-energie is volkomen veilig” Niet gehoord van de vervuiling in China bij het maken van zonnepanelen?

Kun je je voorstellen dat je er naast zit, dat je je vergist of dat je nu eens één keer NIET gelijk hebt ?
Kun je je voorstellen dat er e

Het financieële plaatje is wel degelijk belangrijk, want anders gaat niet iedere aardbewoner over op zon. Een beter rendement van zonne-systemen is zinloos. Kostprijs van zonne-systemen is het belangrijkste.

En waarom denk je dat er zoveel research word gedaan naar breeders en fusion? Omdat er te weinig winbare isotopen zijn. Daar is het IAEA al achter gekomen. En stel we gaan 100% nuclear. Dan is het wel heel snel op. Helaas hebben de atoom voorstanders nog geen enkele kweekreactor aan de praat gekregen. Noch een fusion reactor. Ze hopen er wel op. En als je kijkt naar het winnen van uranium dan is dat ook een vies klusje : “in-situ leaching, waarbij het uraniumerts via een boorgat wordt opgelost in een zwavelzuur-oplossing en, na oppompen, bovengronds wordt opgezuiverd”. Goed voor het milieu. NIMBY.

Borssele :”Daarbij vielen regelmatig een aantal belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit. In 1981, 1984, 1986, 1987, 1989 en 2006 zijn er problemen geweest met de noodstroomvoorziening en de dieselaggregaten.”

Hoe ver zitten we van Peakoil af? De scenario’s beginnen wel erg te lijken op de waarschuwingen die zijn af gegeven. Hoeveel risico’s gaan we nog aan? Ik ben blij een site als Olino te hebben gevonden. Ons energie verbruik is ca. 25% lager dankzij jullie tips (mijn dank), nu de zonne panelen op het dak en kan met een relatief kleine installatie ca.70% van mijn energie behoefte afdekken (als eerste stap). Zoals Roland al zei ; Overstappen op veilige en schone energie en de andere en betere oplossing om van kern energie af te geraken is minder energie gebruiken. Sommige oplossingen zijn niet moeilijk, het wordt alleen moeilijk gemaakt, door ondernemingen die nog steeds zeer veel macht (geld) hebben en roofbouw plegen op onze steeds schaarser wordende grondstoffen en de politiek voor zich weten te winnen, zodat de kleine man weinig keus heeft. Niet alleen de brandstof is nu duur, kijk maar eens wat de voedselprijzen gaan doen en de aankomende prijs stijgingen van gas & stroom. Ik heb echter al een paar interessante tuinier artikelen voorbij zien komen, dus ook aan het voedselprobleem wordt gewerkt.

verkiezen boven kernenergie.We moeten ervoor kiezen om geen kerncentrale te bouwen met haar gevaarlijke afval en gevoeligheid voor terreur.Het wordt tijd dat men in het energiedebat ook het woord VEILIGHEID in de mond neemt.Eind 2007 kwam er door een aaneenschakeling van fouten en technische problemen radioactief materiaal vrij uit de Spaanse kerncentrale in Ascó. Dit ongeluk werd in eerste instantie niet gemeld aan de nucleaire veiligheidsautoriteit. Vier maanden lang is de lekkage verzwegen totdat Greenpeace onderzoek in april van dit jaar aan het licht bracht dat de omgeving ernstig radioactief vervuild is. Schoolklassen hebben de centrale zelfs nog bezocht in de periode van de lekkage! Tot 60 kilometer buiten de centrale is radioactief materiaal gevonden. Dit ongeluk en het opzettelijk verzwijgen ervan toont aan de les van Tsjernobyl nog lang niet geleerd is. Maar mensen leren niet van hun fouten, kijk naar Amerika met hun olieramp. En nu weer Japan, beetje bij beetje breken we moeder Aarde af, totdat ze klaar is met ons. We moeten zo vlug mogelijk en volledig uitstappen uit kernenergie.Een alternatief tegenover dit duivels systeem is meer dan ooit dringend nodig.Het gebruiken van deze onbeheersbare techniek is katastrofaal voor elk leven op deze planeet.Het is alleen door kapitalistisch gewin dat deze centrales bestaan en leven zullen vernietigen. Geen mens met gezond verstand zal aan zulke bouwsels beginnen.Alles draait hier om geld,mensenlevens tellen niet.De mensheid is een virus dat zichzelf zal uitroeien om geld.Willen alle voorstanders van kernenergie nu opstaan en naar Japan gaan helpen de zooi op te ruimen. Als we geluk hebben, ruimen we hiermee de voorstanders van kernergie ook op….Wie in kernenergie gelooft behoort tot het soort megalomane maniakken dat desnoods de hele bevolking van

t het mis ging in de Amerikaanse staat Pennsylvania bij de kerncentrale Three Mile Island. Daar vond een ramp plaats die in een aantal opzichten te vergelijken is met wat er tot nu toe bekend is over Fukushima. De impact van die ramp op de mensen uit de omgeving is vandaag de dag nog zeer merkbaar blijkt uit een bijdrage van de NOS.De nieuwste, moderne kerncentrales zijn veiliger dan die van de eerste generatie. Maar echt veilige centrales bestaan niet. Meer dan duizend ongevallen in Franse kerncentrales in 2010 /http://www.hln.be// of de ramp in Three Mile Island (Harrisburg) in 1979 .In Duitsland wordt op het moment een nachtmerrie waar: In een stilgelegde zoutmijn lekt al meer dan dertig jaar radioactief afval. In de jaren 60 en 70 werden 126 duizend vaten radioactief afval gedumpt in een stilgelegde zoutmijn. Twee jaar geleden brak het nieuws dat de mijn lekt en op instorten staat.Met het mogelijke gevolg dat radioactiviteit het grondwater vervuilt.Elke dosis radioactiviteit, hoe klein ook, houdt een risico in.Stralingssensoren over de hele wereld tonen aan dat de ramp met de Japanse Fukushima centrale nu bijna net zo erg is als die in Chernobyl in 1986.Fukushima kan Chernobyl nog makkelijk overstijgen in ernst, aangezien er in de Japanse centrale 1760 ton aan vers en gebruikt kernbrandstof is opgeslagen. In Chernobyl was dit slechts 180 ton. Mede hierdoor dreigt Fukushima de grootste kernramp in de geschiedenis van de mensheid te worden, en als uitgegaan wordt van het ergste scenario misschien zelfs wel de allergrootste ramp ooit.Als het in reactor 3 gebruikte plutonium vrijkomt dat zou in het slechtste geval de hele Japanse eilandengroep duizenden jaren lang onbewoonbaar worden.Ik vrees dat we binnen een jaar of 20 Japan het nieuwe/na Chernobyl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *