Windmolens op zee

Geplaatst door Danny Steenhorst in Windenergie 14 Reacties»

Offshore windenergieWereldwijd zijn windmolens op land al een bekend fenomeen. Nu en de komende jaren staan we voor een ontwikkeling van een enorme toename van windmolens op zee.
Met windenergie op zee maken we direct grote stappen in het overgaan naar 100% duurzame energie. Windenergie op zee zou misschien wel 50% van onze totale elektriciteitsvoorziening kunnen dekken.

Zo’n 20 jaar geleden hadden tegenstanders van windmolens het over de capaciteit van een bromfietsmotortje en dat windenergie nooit een substantiële bijdrage zou kunnen hebben aan onze stroomvoorziening. De tegenstanders van duurzame energie, die beweerden dat windmolens weinig produceren en dat tegen zeer hoge kosten, hebben geen gelijk gekregen.  Nu met windenergie op zee kunnen grote hoeveelheden schone stroom geproduceerd worden tegen lage kosten. De technologie en innovatie gaan bovendien nog steeds voorwaarts, dit zorgt voor nog meer productie per geïnvesteerde euro.

Waar het op land mogelijk is om één of enkele windmolens te plaatsen, is het voor wind op zee noodzakelijk om grote parken te plaatsen. Met name de aansluiting op het elektriciteitsnet is een kostbare zaak en de kosten moeten op vele molens worden afgeschreven.

Moeten er geen bakken subsidie naar windmolens op zee?

De tenders voor windenergie op zee die nu worden uitgeschreven zijn zonder subsidie. Voor de bouw, onderhoud en productie is er dus geen subsidie meer nodig!

Er zijn diverse redenen waardoor de toekomstige windparken op zee zonder subsidie kunnen. Onder andere:

  • Een goede infrastructuur en goede voorbereide vergunningsverlening van de overheid.
  • Steeds meer ervaring van de bouw van windparken op zee en daardoor innovatie.
  • De lage rentestanden en overbodig materieel van de olie- en gasindustrie op de Noordzee, zijn uiteraard ook belangrijke factoren voor de kostprijsreductie van de bouw van windparken.

Windenergie op zee

Waarom niet alle molens naar zee?

Laten we eerst vaststellen dat de overgang van onze samenleving, gedreven op fossiele brandstoffen, niet zomaar te vervangen is door 100% schone energie. Het is geen sinecure om de overgang te maken naar een geheel duurzame samenleving, daarom zullen we alle zeilen moeten bijzetten om over te gaan naar een economie die voorzien wordt van 100% duurzame energie.

Bij zeer hoge windsnelheden worden molens uit veiligheidsredenen stilgezet. Omdat het op zee over het algemeen harder waait, gebeurt het een paar keer per jaar dat de molens moeten worden afgeschakeld. Windmolens op land draaien dan vaak op vol vermogen en kunnen dan deze vermindering van de stroomproductie opvangen. Zo kan het in de praktijk gebeuren dat op het moment van zeer zware storm (Windkracht 11) op de Noordzee, er een windkracht 6 in de provincie Limburg staat, waar de molens daar dan op vol vermogen draaien.

Het is van essentieel belang dat duurzame productie over heel Europa wordt verspreid om zo een meer gebalanceerde productie te realiseren.

Capaciteitsfactor wind op zee

Windmolens plaatsen en onderhouden op zee is duurder dan windmolens op land. Het voordeel van windmolens op zee, is dat het daar gemiddeld vaker en harder waait. Een windmolen draait niet altijd op 100% vermogen. De gemiddelde capaciteitsfactor op zee bedraagt ongeveer 40%. Op land bedraagt deze ongeveer 24%. Op zee ligt de productie van stroom met windmolens met hetzelfde vermogen dus een stuk hoger. Rapport capaciteitsfactor in het Engels

De capaciteitsfactor wordt helaas regelmatig misbruikt door tegenstanders van windenergie. De capaciteitsfactor van bijvoorbeeld een gemiddelde auto in Nederland bedraagt nog geen 3%. De brandstof voor windmolens (wind) is gratis. Het doel is om zoveel mogelijk schone kWh te produceren tegen een zo laag mogelijk tarief per Kilowattuur voor een langere periode.

Bestaande en geplande windparken op zee.

Financiële risico’s van windenergie op de Noordzee

Omdat Projecten op zee met flinterdunne marges worden gecalculeerd, om zo de tenders zonder subsidies te kunnen winnen, kleven er wel risico’s aan dat een project niet gerealiseerd kan worden. Het bedrijf dat de vergunning wint voor een kavel op zee, waar windmolens mogen worden gebouwd, moet het project ook realiseren, anders volgt er een forse boete vanwege het niet nakomen van de overeenkomst.
Enkele financiële risico’s van het realiseren van windparken op zee zijn onder andere:

  • De rentes stijgen, zodat de financieringskosten oplopen.
  • Nu beschikbaar materiaal wordt weer ingezet door olie-industrie.
  • Oneerlijk concurrentie door bijvoorbeeld forse subsidie kerncentrales.
  • Er komt geen reële CO2 marktprijs.
  • Lage stroomprijzen als er flinke productie is.

Werkgelegenheid en materialen

De windmolenparken zullen de gas en olie boorplatformen en productieplatformen op den duur vervangen. Met behulp van omscholing kunnen de werknemers die in de fossiele offshore industrie werken aan de slag in de schone offshore windindustrie.
Onderhoudsmaterialen zoals schepen kunnen worden aangepast, om zo gebruikt te worden in de offshore windindustrie.

London Array windpark

Als in de toekomst de molens zijn afgeschreven, wie betaalt dan de opruimkosten?

Voordat de bouw van een windmolenpark start, moet de winnaar van de vergunning al bankgaranties aan de overheid verstrekken. De exploitant van het windpark moet bij het stopzetten van de productie van het windpark alle opruimkosten zelf betalen. Om zeker te zijn dat de exploitant na vele jaren dit ook gaat doen, vraagt de overheid bij in gebruik name van een windpark op zee om een bankgarantie van maar liefst € 120.000,- per opgestelde Megawatt (MW) vermogen.

Burger participatie van windenergie op zee

Steeds meer burgers kunnen ook financieel profiteren van de energierevolutie, door met elkaar een duurzaam project te realiseren, zoals een windmolen op land bouwen of een zonnepark aan leggen. Door de noodzakelijke grootte van een windpark op zee is dit met een klein groepje burgers veel moeilijker te realiseren. Doch is het niet onmogelijk. Indien de vele windmolen- en energie-coöperaties de handen ineenslaan, dan zouden burgers mee kunnen gaan doen (in een consortium) aan de bouw van een groot windmolenpark op zee.

Met een telelens of verrekijker zijn molens overdag bij helder weer goed te zien in de verte.
Met een telelens of verrekijker zijn molens overdag bij helder weer goed te zien in de verte.

Conclusie

Windenergie op zee is een belangrijke speler in de energierevolutie. Zeker in Nederland met de relatief ondiepe Noordzee voor de kust wordt wind op zee waarschijnlijk de grootste duurzame stroomleverancier. Nederland kan met een goede thuismarkt van windenergie op zee wereldwijd een sterke speler blijven en worden en er ook zo economisch van profiteren. Windenergie op zee zorgt voor een betaalbare en de zeer noodzakelijke energierevolutie.
Planning windenergie op zee en windpark informatie.

14 reacties op “Windmolens op zee”

“redenen waardoor toekomstige windparken op zee zonder subsidie kunnen”
– zonder subsidie is het niet, immers kosten voor aansluiting en vergunningen betaalt de overheid. Ook een (te) lage prijs voor het omvangrijke materiaal nodig voor windmolens speelt een belangrijke rol. In een echte kringloop maatschappij liggen de kosten heel anders.

Alle lofzangen op windenergie verbergen altijd de belangrijkste thermodynamische hick up: In tegenstelling tot fossiele hulpbronnen, kan de windindustrie zichzelf niet in stand houden. Er is ALTIJD (fossiele) energie van buiten nodig om te bouwen, te leveren, in stand te houden en af te breken. Daardoor blijft de windindustrie aan het infuus liggen van het fossiele systeem (waarvan we eigenlijk vanaf willen). Overigens alle z.g. alternatieve energievormen en technologieen (PV’s, Ethanol en EV’s ) zijn in datzelfde bedje ziek.
Ze absorberen allen tijdens hun lifecycle enorme hoeveelheden energie die ze zelf niet genereren, maar die van buitenaf moet worden toegediend.
Verder geeft de schrijver van het stukje blijk van weinig interesse in problemen die zich in de echte wereld voordoen met windenergie, zoals wisselvalligheid, vraagsturing, baseload-energy, EROIE en net-energy. Nee, we mogen er niks van weten. Lijkt me echt iets voor hem om zich daar eens in te verdiepen.

@michel de pooter,
“tijdens hun lifecycle enorme hoeveelheden energie die ze zelf niet genereren”
Blijbaar nooit van energetische terugverdientijd gehoord!

@ Roland,
Energetische terugverdientijd is geen wetenschappelijke term.
Op een energie-wetenschappelijk niveau bestaat alleen net-energy. Dat is geleverde energie minus geinvesteerde energie. Die is bij windenergie minder dan 0. Omdat van de geleverde windenergie niet alleen de geinvesteerde energie van de technologie moet worden afgetrokken, maar ook nog van de faciliterende (fossiel). Overigens de net-energy van fossiel is de laatste 20 jaar ook dramatisch gedaald. Iets waar windmolenaars en sunworshippers zich ook erg druk over zouden kunnnen maken, om in vorige post genoemde redenen. Het moet je overigens al eens opgevallen zijn, dat nergens ter wereld stand-alone stroomnetwerken bestaan op basis van wind of zon, die high-tech complexe samenlevingen aandrijven. Dat bewijst dat windmolens geen energy resources zijn, maar energy sinks. Ze drainen alleen het faciliterende systeem.

@Michel de Pooter,
In zo’n 6 maanden levert een windmolen evenveel energie als de produktie en aanleg van de windmolen vergt = energetische terugverdientijd, waarbij de benodigde fossiele energie is verrekend.
Gedurende de overige levensduur van de molen is deze energie leveraar.

Om zelfstandig te fungeren moet deze energie worden opgeslagen voor windluwe tijden. Zo’n opslag is in die omvang duur.
Het ontbreken van stand – alone zegt dus niets.

@ Roland,
Je rekent je rijk. Bij de huidige stand van de wetenschap zijn windmolens gedurende hun hele technische levensduur (niet de eerste 6 maanden) afhankelijk van fossiele technologie, infrastructuren en systemen. Om windmolens productief te houden, moeten naast de windmolens zelf, ook de fossiele systemen in stand gehouden worden.
Opslag van stroom uit windmolens verergert de zaak alleen maar. Je houdt dan nog minder net-energy over. Opslagtechnologie kan ook alleen maar gebouwd (en in stand gehouden) worden, vanuit een 100% fossiel systeem met fossiele technologie.

Windenergie is niet de heilige graal en kan niet voor 100% van onze stroomvoorziening zorgen. Maar kan wel bijdragen aan een belangrijk deel van onze stroomvoorziening. Uiteraard moet dit gebeuren in combinatie met o.a. zonne-energie. Waterkracht is hierbij ook essentieel en dit hebben we al door de NOR-NED kabel met een vermogen van 700 MW. Er wordt nu hard gewerkt aan nog meer verbindingen, zoals nu de COBRA kabel.https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/internationale-verbindingen-2/?tx_kesearch_pi1%5Bfilter%5D%5B-2%5D%5B%5D=syscat66

De sigarettenindustrie roept helaas ook nog dat roken echt nodig is.

Danny,

Waarom zonne-energie ? Is zelfde verhaal als wind. Kan zichzelf niet in stand houden en levert nog minder net-energy. Vooral als je het in gaat voeden in een vraaggestuurd netwerk. Moet je ook weer alles gaan balanceren, back-uppen en faciliteren vanuit een fossiel universum. Zonne-energie is alleen zinnig als je het off-grid doet. Alleen, dan moet je wel in Zuid-California, Arizona of het Midden-Oosten wonen.

IK,HAD EEN IDEE,ALS JE AAN EEN ZEILKAR,EEN KABEL MET EEN GEWICHT MAAKT AAN DAT GEWICHT DOE JE EEN TANDHEUGEL,DIT GEWICHT MOET IN EEN RUIMTE 10 METER IN DE GROND ZAKKEN BEGELEID DOOR KATROLLEN,TEVENS MOET DE TANDHEUGEL AAN EEN TANDWIEL,WAT AAN EEN COMPRESSOR ZIT,DE ZEILKAR MOET OP RAILS KUNNEN RIJDEN ,WANNEER HET GEWICHT BENEDEN IS ZAL DE WIND DE ZEILKAR HEEN BLAZEN,EN HET GEWICHT OMHOOG BRENGEN WANNEER DE WIND UIT DE ZEILEN IS ,ZAL HET GWICHT ZAKKEN,EN PERSLUCHT GENEREREN,OMHOOG MOET HET COMPRESSOR TANDWIEL VRIJ DRAAIEN,DUS NIET GENEREREN,MIJN VRAAG IS KAN DIT?

ik,wou reageren op mijn vorige mail,je kan ook met de zeilkar op die manier elektriciteit genereren,door de op en neergaande beweging van het gewicht,dus genereert , hij dubbel ,en dan heeft hij een hoog rendement,met verliezen van dynamo en accu eraf,zo,n 53 procent!

Ik had een idee’misshien is het niet zo rendabel’maar het is denk ik wel een rendements verhoging’als je met een elektromotor de dynamo of generator aandrijft van de windmolen tijdens windstilte dan verhoog je misschien het rendement van windmolen en zonneinstalatie door ze beiden in 1apparaat worden verenigd en zo verkrijg door 2 ‘1 te maken een hoger rendement voor beiden’maar aan de andere kant is het weer verlies’doordat de elektromotor weer verbruikt!

Ik bedoel dat de elektromotor op zonne-energie loopt’als de windmolen wel draait kunnen de zonnecellen terug leveren aan het net!

Geachte Onlino, ik wil U hierbij waarschuwen voor het wijdverbreide maar onzinnige idee dat Mega windmolens in zee of op land een oplossing zouden zijn voor “schone” energieopwekking en beperking van de uitstoot van C02, dit is echt een gevaarlijk en hardnekkig misverstand. De enorme hoeveelheden met kolen en gas opgewekte energie die nodig is voor de winning (afgraving) en transport van miljoenen kubieke meter delfstoffen, het produceren van miljoenen tonnen ruw staal en koper, het transporteren en bewerken van dit staal tot windmolens, het chemische proces voor honderdduizenden tonnen kunststof voor de wieken, de elektromotoren, de kabels, de leidingen over de zeebodem, het beton (en staal) voor de funderingen en de productie van de miljoenen liters uiterst giftige 2 componentenverf en het verschepen van al deze materialen maar vooral het plaatsen, het onderhouden en aan het eind (max 20 jaar) het afbouwen, ontmantelen en recyclen van duizenden van deze mega molens kost alles te samen vrijwel evenveel (zo niet meer) aan energie en Co2 uitstoot dan deze (voor vogels dodelijke) monsters in hun hele tijdspan aan “schone” energie opleveren! Het is echt een dure links liberale hobby om goed renderende en van goede filters voorziene kolencentrales te sluiten en hiervoor onrendabele energie verslindende en milieu en horizonvervuilende mega windmolens in zee in de plaatst te nemen. Hier gaan de burgers en bedrijven het gelag betalen in de vorm van een veel hogere energierekening terwijl die rekening door die idiote “energieheffing” en btw al zo hoog is, en plaatst ons land zich niet alleen economisch op achterstand maar is het hierdoor ook verantwoordelijk voor de uitstoot van enorme hoeveelheden C02 die bij het vervaardigen, plaatsen en onderhouden van deze torenhoge molens nodig zijn, en gaat het voor het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen nauwelijks iets helpen. Maar buiten dat, hiermee worden volgende generaties opgezadeld met een achterhaalde en dwaze vorm van energieopwekking die ons miljarden aan investeringen gaan kosten en een nog groter fiasco gaat worden als de destijds zo geroemde “hogesnelheidstrein” tussen Amsterdam en Brussel. Doe de oogkleppen af en wordt eens realistisch. Subsidies op zonnepanelen ja, het blijven gebruiken van schone en rendabele kolen of gasgestookte centralis die de productie van waterstof te kunnen verzorgen ja, en zeker ook de bouw van veilige, Co2 neutrale en naar verhouding veel minder milieu belastende kerncentrales, maar mega windmolens nee, dat wordt een groot financieel fiasco dat vrijwel niets veranderd aan de totale uitstoot van broeikasgas en waarvan de volgende generatie zich zal afvragen of er dan niemand was die toen een greintje gezond verstand had…!

@H.Klaassen De energetische terugverdientijd is de tijd waarna een windturbine meer energie opgewekt heeft dan het heeft gekost. Hierbij wordt naar de gehele levenscyclus gekeken: productie, plaatsing, onderhoud, uiteindelijke afbraak en recycling. Uit verschillende onafhankelijke onderzoeken blijkt dat deze periode tussen de 2-8 maanden zit. De verwachte levensduur van een grote windturbine is 20 jaar. Dat betekend dus dat de windturbine veel meer energie opwekt tijdens zijn levensduur dan nodig was om hem te produceren, plaatsen, onderhouden, afbreken en recyclen. Zie ook https://www.olino.org/blog/nl/articles/2010/01/28/windmolen-faq/#terugverdientijd voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *