Versie: 1.2
Datum: 12 november 2020

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag informeren wij jou via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Onze gegevens

OliNo.org is een initiatief van OliNo Energy BV
De Koolhof 8
5502 RH Veldhoven
KvK: 17205823
www.olino.org
support@olino.org

Verwerking gegevens

Onder verwerking van gegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je gegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om geldige accounts te kunnen maken, facturen te kunnen sturen (indien van toepassing) en om support te kunnen leveren.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die wij verwerken bij het maken van een olino.org account of het plaatsen van een commentaar zijn:
– Voor -en achternaam
– Email
– Website (optioneel)

Bij het gebruik maken van een commerciële dienst registeren we de volgende persoonsgegevens:
– Firmanaam
– Contactpersoon
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Telefoon
– Email
– Website
– Rekeninghouder bank (optioneel)
– Rekeningnummer IBAN (optioneel)

Wie verwerken mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden alleen intern verwerkt door OliNo.org.

Verwerking meetgegevens

Alle meetdata van de lampmetingen door OliNo worden opgeslagen in een interne database van OliNo. Bij elke meting moet de klant aangeven of het een private of publieke meting betreft. Bij een publieke meting worden de meetgegevens, incl de naam van de lamp en leverancier, gepubliceerd op de webservers van OliNo.org. Hiermee kunnen klanten hun lampen promoten op OliNo website. De anonymised versie van alle meetdata in de database wordt ook gebruik om trendrapporten en marktrapporten te genereren.

Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken de gegevens op de webservers van OliNo.org. De webservers van OliNo.org staan bij Amazon in de USA.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Om je gegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens die wij voor jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn. We streven er na dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Onze website heeft bijvoorbeeld een SSL certificaat, maken gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen.

We beseffen dat de beveiligingseisen en de technologie voortdurend veranderen. Daarom spannen we ons in om de maatregelen die we op basis van dit artikel hebben genomen, voortdurend te evalueren en waar nodig te verscherpen, aan te vullen of te verbeteren.

Wat doen wij om je gegevens geheim te houden?

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor jou verwerken, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van jou ontvangen. Hierover spreken we het volgende af:

Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

  • als jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen; of
  • als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie te verstrekken.

Wat zijn jouw rechten?

Wil je precies weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar support@olino.org met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar support@olino.org. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Google Chrome) om deze cookies op jouw apparaat op te slaan. OliNo.org gebruikt essentiële en analytische cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Essentiële cookies

Deze essentiële cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytisch cookies voor Google Analytics, zo krijgen we inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze data kunnen we onze website verder optimaliseren om de gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt voorkomen dat je gegevens gebruikt door Google Analytics door de volgende Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

Minderjarigen

Wij verzoeken minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonsgegevens te verstrekken. Minderjarigen mogen alleen samen met hun ouder(s) of voogd van de diensten van OliNo.org gebruik maken. De ouder(s) of voogd moet dan toestemming geven voor het verstrekken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Hyperlinks

Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij jou er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van OliNo.org van toepassing is op de activiteiten die op je deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Wijzigingen

OliNo.org behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na aanpassing gebruik blijft maken van onze website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is Nederlands recht van toepassing.