1.1 De commenter dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door OliNo.org mag worden verwacht van een zorgvuldig commenter.

1.2 In het bijzonder zal de commenter:

 • zich houden aan de “netiquette” regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 • zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de Policies;
 • geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 • alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de moderator;
 • geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van OliNo.org of derden;
 • geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor bezoekers van de Website;
 • geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals MSN, ICQ, Yahoo, etc.), direct messaging (het berichtensysteem in de Website van OliNo.org) en e-mail;
 • geen Content van OliNo.org wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 • geen Malware verspreiden;
 • geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website gebruiken;
 • de beveiliging van OliNo.org niet ontwijken of verwijderen;

1.3 de commenter is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website wordt geplaatst. OliNo.org adviseert de commenter om geen persoonlijke informatie op de Website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.

1.4 de commenter erkent dat OliNo.org niet verplicht is om actief comments te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. OliNo.org staat niet in en neemt geen verantwoording voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de comments.

1.5 Indien OliNo.org of de moderator vaststelt dat bepaalde comments niet aan deze “Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content” voldoet, kan OliNo.org dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. OliNo.org of de moderator mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen. OliNo.org en de moderator zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

1.6 de commenter mag (ter uitsluitende beoordeling van OliNo.org) geen Content op de Website plaatsen:

 • die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 • waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 • die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere bezoekers van de Website schendt;
 • waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 • waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;
 • waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen.
 • die gericht is op het werven van personeel, met uitzondering van Content die wordt geplaatst binnen Jobs;
 • voor reclame- of marketingdoeleinden.

1.7 Indien een bezoeker van de website meent dat een commenter handelt in strijd met deze voorwaarden, kan hij OliNo.org hiervan op de hoogte stellen.