De toekomst scenario’s voor windenergie in de wereld

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 9 Reacties»

De wereldwijde markt voor windenergie is harder gegroeid dan elke andere vorm van duurzame energie. Van slechts 4.800 MW in 1995 tot 59.000 MW aan het einde van 2005. Dat is stijging van meer dan 1200% in 10 jaar tijd. Inmiddels zijn er drie scenario’s uitgewerkt hoe we verder kunnen groeien met wind energie en wat het ons kan opleveren.

De resultaten zijn indrukwekkend. In het vooruitstrevend scenario zouden we in 2050 meer dan 34% van onze elektriciteit kunnen opwekken met windenergie. De kostprijs voor windenergie zou kunnen dalen tot 3 cent / kWh, het aantal banen in de windenergie kan groeien met 2,1 miljoen en de CO2 uitstoot met 3.100 miljoen ton dalen…

wind turbines

De status van windenergie in de wereld.

De wereldwijde markt voor windenergie is harder gegroeid dan elke andere vorm van duurzame energie. Van slechts 4.800 MW in 1995 tot 59.000 MW aan het einde van 2005. Dat is stijging van meer dan 1200% in 10 jaar tijd.

/wp-content/uploads/2008/articles/wind-energy-outlook-2006_wind-power-capacity_400.jpg

Geïnstalleerd windenergie vermogen in de wereld

De verwachting is dat in 2006 de internationale markt jaarlijks meer dan € 13 miljard gaat omzetten met naar schatting 150.000 banen in deze sector wereldwijd. In een aantal landen is de hoeveelheid elektriciteit opgewekt met windenergie al een concurrent aan het worden met de traditionele energie opwekking. In Denemarken wordt 20% van de elektriciteit opgewekt middels wind. In Spanje is de bijdrage al 8% en zal naar verwachting rond de 15% zitten in 2010. Deze getallen geven aan dat windenergie al in staat is om een significante bijdrage te leveren aan “carbon-free” elektriciteit opwekking. Oftewel zonder het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot.

In 2005 heeft de wereldwijde energie sector een nieuw record gevestigd met een totaal aan 11.531 MW aan nieuwe capaciteit. Dit is een stijging van 40,5% op jaarlijkse basis en een cumulatieve groei van 24%.

/wp-content/uploads/2008/articles/wind-energy-outlook-2006_new-installed-capacity_400.jpg

Nieuw geïnstalleerd windenergie vermogen in 2005

Windenergie is al beschikbaar als energie bron in meer dan 50 landen in de wereld. Hier volgt een overzicht van de landen met de grootste hoeveelheid windenergie in 2005.

Land Vermogen (MW)
Duitsland 18.428
Spanje 10.027
USA 9.149
India 4.430
Denemarken 3.122

Een aantal landen zoals Italië, UK, Nederland, China, Japan en Portugal hebben inmiddels de grens van 1000 MW bereikt.

Hoewel de windenergie industrie tot nu toe het meest actief was in landen van de Europese Unie, is dit nu aan het veranderen. Zowel in de Verenigde Staten als in Canada is er veel meer activiteit, terwijl nieuwe markten aan het opstarten zijn in Azië en Zuid-America.

De drijfveer voor wind energie

De groei van de markt voor wind energie wordt gedreven door enkele belangrijke factoren. Deze factoren hebben ervoor gezorgd dat in enkele regio’s in de wereld dat er politieke ondersteuning is voor de ontwikkelingen in de wind industrie.

Het veilig stellen van het energie aanbod: Bij de afwezigheid van vastgestelde energie besparende maatregelen, verwacht het International Energy Agency (IEA) dat in 2030, de wereld energie behoefte meer dan 60% hoger zal zijn dan nu. Terwijl het aanbod van fossiele brandstoffen aan het afnemen is. Enkele grote economieën in de wereld zijn steeds meer afhankelijk van de import van brandstoffen, soms uit regio’s in de wereld waar conflicten en politieke instabiliteiten het aanbod van deze brandstoffen in gevaar kunnen brengen. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is wind energie permanent overal in de wereld beschikbaar.

Stijgende vraag naar energie

Stijgende vraag naar energie

Milieu problematiek: Een belangrijke oorzaak achter de groei van wind energie is de urgente behoefte om iets aan klimaat verandering te doen. Het is nu algemeen erkend dat dit de grootste milieu bedreiging is van de wereld. In het Kyoto Protocol van 1997 is afgesproken dat de OECD leden landen hun CO2 uitstoot met een gemiddelde van 5,2% moeten beperken. In de ontwikkelingslanden, zijn er meer urgente problemen door directe milieu effecten door het verbranden van fossiele brandstoffen, met name lucht vervuiling.

 Energie opwekking met een kolencentrale

Energie opwekking met een kolencentrale

Andere milieu effecten worden veroorzaakt door de brandstoffen die nu gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit inclusief het de vervuiling door brandstof -en mijn winning, vervuiling door olie lekken en gezondheid risico’s door straling. Door het toepassen van duurzame energiebronnen zoals wind energie worden deze risico’s en gevaren vermeden.

De economie: Nu de wereldwijde markt is gegroeid zijn de kosten voor windenergie aanzienlijk afgenomen. Een moderne windturbine produceert jaarlijks 200x zoveel energie voor de helft van de kosten dan een equivalente molen 20 jaar geleden. Op goede wind lokaties kan wind energie concurreren met de kosten voor zowel kolen als gas-centrales. Wind energie zal relatief steeds goedkoper worden naarmate de prijs voor fossiele brandstoffen blijft stijgen. Als we de “maatschappelijke kosten” die samenhangen met de vervuiling en gezondheid effecten die veroorzaakt worden door verbranding van fossiele brandstoffen en nucleaire energie opwekking volledig zouden meenemen in de berekening, dan is wind energie nu al goedkoper.

Wind energie levert ook economisch voordeel op door de nieuw banen die geschapen worden in de industrie. In ontwikkelingslanden creëert “off-grid” wind energie economische mogelijkheden voor de verspreide gemeenschappen.

Windturbines

Afgelegen off-grid windturbines

Technologie en industrie: Sinds 1980, toen de eerste commerciële wind turbines werden neergezet, is hun efficiëntie en visueel ontwerp enorm verbeterd. Een moderne windturbine produceert jaarlijks meer dan 200 keer zoveel elektriciteit voor de helft van de kosten per kWh dan een vergelijkbare windturbine 20 jaar geleden. De grootste windturbines die nu gemaakt worden hebben meer dan 6 MW aan vermogen en een wiekdiameter van meer dan 100 meter.

Enercon E-112

Enercon E-112 windturbine

De technologische vooruitgang in de afgelopen 25 jaar heeft geresulteerd in de moderne state-of-the-art wind turbines van vandaag die modulair en snel geïnstalleerd kunnen worden. De windparken variëren in grootte van een paar megawatt (MW) tot enkele honderden. De grootste windturbinefabrikanten zijn miljoenen aan het investeren in fabrieken overal in de wereld om aan de vraag te kunnen voldoen.

De wind bronnen in de wereld en integratie in het elektriciteitsnet.

Studies naar de wind bronnen in de wereld bevestigen dat deze extreem groot en goed verdeeld zijn over bijna alle regio’s en landen. Het gebrek aan wind is onwaarschijnlijk een beperkende factor voor wereldwijde windenergie ontwikkelingen. Terwijl de windindustrie blijft toenemen, zullen grote hoeveelheden elektriciteit opgewekt middels windenergie geïntegreerd moeten worden in het
wereldwijde elektriciteitsnetwerk.

De variabele wind is geen probleem voor de integratie. De reeds beschikbare regelmogelijkheden en reservecapaciteit die beschikbaar zijn voor de variatie in de vraag en het aanbod van elektriciteit zijn op te vangen, zijn ook meer dan voldoende om de extra variëteit van windenergie op te vangen, zolang de windenergie niet meer dan 20% gaat bijdragen. Zodra de bijdrage hoger wordt moeten er enkele wijzigingen komen in de huidige energie systemen en hoe ze opereren. Verbeterde voorspellingstechnieken en grotere geografische verspreiding van windparken, zorgen ervoor dat er altijd wel ergens wind energie wordt opgewekt. Dit zal helpen met de integratie.

infrastructuur

Verbeteringen aan de infrastructuur zijn nodig als we meer dan 20% van onze elektriciteit gaan opwekken met windenergie

Het potentieel om grote hoeveelheden windenergie te integreren kan men zien in het voorbeeld van Denemarken. Hier wordt al 20% van de totale elektriciteit consumptie opgewekt met wind. De DENA studie (pdf) in Duitsland concludeert dat wind energie productie met een factor 3 kan toenemen in 2015, waarbij 14% van de elektriciteit middels windenergie opgewekt wordt, zonder de noodzaak voor extra reserve of balanceer elektriciteitcentrales.

De invloed van wind energie op de omgeving.

Bij het plaatsen van windmolens, vaak in open gebieden, zijn de volgende kwesties van belang: het landschap aanzicht, geluid en het effect op de dieren in de natuur. Deze kwesties worden bekeken in een
milieueffectrapportage.

Het landschap aanzicht

Wind turbines zijn vaak hoge constructies die goed zichtbaar zijn in een groot gebied. Terwijl sommige mensen het horizonvervuiling noemen, zien andere mensen de wind turbines als elegant en stijlvol, die als symbool staan voor minder vervuilde toekomst.

Vogels

Vogels kunnen beinvloed worden door de ontwikkeling van windenergie door het verlies van leefgebied, verstoringen van hun broedplaatsen en het gevaar op verwonding of de dood door botsing met roterende windturbine bladen. Studies van Europa en de Verenigde Staten laten zien, dat de gemiddelde kans op een botsing met een windturbine niet meer dan 2 vogels per turbine per jaar is. Deze getallen moet je in verhouding zien met de miljoenen vogels die jaarlijks gedood worden door elektriciteitskabels, bestrijdingsmiddelen en het autoverkeer.

Doodsoorzaak vogels

De belangrijkste niet natuurlijke doodsoorzaken van vogels in de Verenigde Staten

Geluid

Vergeleken met het autoverkeer, treinen, constructie activiteiten en andere bronnen van geluid uit de industrie, is het geluid gegenereerd door wind turbines relatief laag.

Het geluidsniveau van verschillende geluidsbronnen

Het geluidsniveau van verschillende geluidsbronnen

Betere ontwerpen en betere geluidsisolatie hebben de recente molens een stuk stiller gemaakt. De regelgeving zorgt er verder voor dat wind turbines voldoende ver van woonhuizen geplaatst worden zodat ze geen overlast kunnen bezorgen.

Het toekomst scenario voor windenergie in de wereld

Het ‘Global Wind Energy Outlook Scenario’ bestudeert het potentieel voor windenergie tot het jaar 2050. Er zijn drie verschillende scenario’s:

Het referentie scenario op basis van de getallen van het ‘International Energy Agency’ (IEA).
Een gematigd scenario aannemende dat de huidige doelstellingen voor duurzame energie succesvol worden.
Een vooruitstrevend scenario waarbij aangenomen wordt dat bij alle beleidsmatig opties voor duurzame energie wordt gekozen.

Deze drie scenario’s worden dan uitgezet tegen de twee scenario’s voor wereldwijde energie behoefte. In het referentie scenario is de groei van de vraag opnieuw gebaseerd op de voorspellingen van het IEA.

In het hoge energie-efficiëntiescenario zorgen een reeks van energie efficiëntie maatregelen voor een forse reductie in de vraag naar energie.

De resultaten tonen dat windenergie een belangrijke bijdrage kan leveren in de wereldwijde vraag naar schone, duurzame elektriciteit in de komende 30 jaar en dat het aandeel van windenergie in de levering fors kan toenemen als er tegelijkertijd serieuze energie efficiëntie maatregelen getroffen worden.

De resultaten van de verschillende scenario’s zijn te zien in onderstaande tabel
/wp-content/uploads/2008/articles/wind-energy-outlook-2006_scenario-results_400.jpg

Resultaten van verschillende scenario’s

Alle drie de scenario’s hebben als aanname dat een groeiend deel van de nieuwe windenergie capaciteit wordt geïnstalleerd in de groei markten zoals Zuid-America, China, India en Zuid-Azië.

De kosten en voordelen van de verschillende scenario’s

Investering: De jaarlijkse investering in de windenergie markt in 2030 zal variëren van €21,2 miljard in het referentie scenario tot €45 miljard in het gematigd scenario tot €84,8 miljard in het vooruitstrevend scenario.

Opwekkings kosten: De kosten om elektriciteit op te wekken met windenergie zal naar verwachting dalen tot 3-3,8 € cent/kWh op een goede wind lokatie en 4-6 € cent/kWh op een lokatie met een lage gemiddelde windsnelheid.

Banen: Het aantal banen die zullen ontstaan in de windenergie markt zal variëren van 480.000 in 2030 in het referentie scenario tot 1.1 miljoen in het gematigde scenario en tot 2.1 miljoen in het vooruitstrevend scenario.

Besparing op CO2 uitstoot: De besparing zal variëren van jaarlijks 535 miljoen ton CO2 in 2030 in het referentie scenario tot 1.661 miljoen ton in het gematigde scenario tot 3.100 miljoen ton in het vooruitstrevend scenario.

Energie politiek kwesties en aanbevelingen

Duurzame energiebronnen worden gehinderd doordat men de werkelijke kosten van fossiele brandstoffen, in de vorm van vervuiling en andere gevaren, niet meeneemt in de berekening van de economische kosten – en door de vertekening in de wereld elektriciteit markt veroorzaakt door grote financiële en structurele support voor conventionele technologieën.

Zonder politieke ondersteuning kan windenergie geen positieve bijdrage gaan leveren aan milieu doelstellingen en het veilig stellen van de energie voorziening.

AKTIE IS NODIG IN DE VOLGENDE GEBIEDEN

Doelstellingen voor duurzame energie: Het zetten van doelstellingen zal overheden aanzetten tot het ontwikkelen van de noodzakelijke regelgeving om duurzame energieopwekking uit te breiden, inclusief de financiële structuren, toegang tot het elektriciteitsnet, planning en administratieve processen.

Duidelijke beleid: De markt voor de energie opwekking moet opgenomen worden in de landelijke wetgeving, inclusief stabiele, lange termijn fiscale maatregelen die het risico minimaliseren voor investeerders en die een goed rendement garanderen.

Hervorming elektriciteit markt: Hervorming is nodig in de elektriciteit sector om duurzame energie te bevorderen inclusief het verwijderen van barrières om in de markt te beginnen, het verwijderen van subsidies op fossiele brandstoffen en kernenergie, en Internationale afspraken maken over de maatschappelijke en milieu kosten van vervuilende energie.

Internationale acties tegen klimaat verandering: De doelstellingen voor het terugdringen van broeikas gas uitstoot moeten vastgelegd worden voor na de huidige Kyoto periode van 2008-12.

Hervorming Internationale financiering: Meervoudig-laterale financiering mechanismen zouden moeten definieren dat er een verhoogd percentage van leningen aan duurzame energie projecten gegeven moet worden, gekoppeld aan het uit-faseren van de ondersteuning van conventionele vervuilende energie projecten.

Actie door Internationale organisaties: De G8 landen en de Verenigde Naties commissie voor Duurzame Ontwikkeling moeten de ontwikkeling van wereldwijde duurzame energie ondersteunen.

Achtergrond informatie

Het volledige rapport kun je hieronder downloaden:

GLOBAL WIND ENERGY OUTLOOK 2006 (pdf)

Externe links

Internationaal

Nederland

9 reacties op “De toekomst scenario’s voor windenergie in de wereld”

Klasse!
Er zijn gelukkig ook nog positieve berichten van het energiefront.
Hoeveel uren speuren op het internet?
A Must read.

Het wikipedia artikel over windenergie is op dit moment niet zo goed. Zin om met al je kennis dat stuk te verbeteren?

Ik wil hierbij lezers van OliNo uitnodigen om de informatie die op de OliNo site te vinden is (inclusief de vele externe links) te gebruiken om het Wikipedia artikel over windenergie te verbeteren.

Via de OliNo site kunnen we elkaar op de hoogte houden en tips geven voor zaken die we nog zouden moeten opnemen.

Mischien is het handig dat we eerst een lijstje maken van zaken die niet meer up-to-date zijn of die volledig ontbreken.

Bij deze alvast een eerste aanzet:

  • Overzicht van de grootste en krachtigste windmolens (6 MW, 160M hoog, etc..)

  • Overzicht van de huidige en geplande windparken in de wereld, de locatie, hun vermogens, de gemiddelde jaar opbrengsten (lijkt me lastig om deze elk jaar te updaten). Of kunnen we hiervoor gebruik maken van externe links?

  • Toekomst scenario’s voor windenergie.

  • Overzicht fabrikanten (externe links)

  • Overnemen en vertalen van de tekst afkomstig van het meer uitgebreide artikel op de Engelstalige wikipedia site.

Deze todo lijst graag aanvullen of verbeteren waar nodig.

Hallo

Voor een werkje van aardrijkskunde moet ik de windenergie op wereldschaal bespreken. Meer specifiek, de productie en consumptie ervan. Heeft iemand handige tips of sites?

Alvast bedankt!
Sam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *