Zin tegen onzin over windenergie

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 28 Reacties»

In de media kom je helaas nog steeds veel onzin tegen over windenergie. Toevallig kwam ik recent een zeer interessant artikel “Zin tegen onzin over windenergie” tegen. Dit artikel bevat de feiten en voordelen, tegenover fabels en vooroordelen, vergelijkingen tussen windenergie en conventionele bronnen, verzameld door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)…

Windmolens

Forse besparingen door meer windenergie

In 2010 moet er in Nederland 1.500 MW op land draaien en in
2020 op zee nog eens 6.000 MW. In totaal zullen deze
turbines dan bijna 27 miljard kWh per jaar opwekken, goed
voor 7,6 miljoen huishoudens of ca. 24 % van onze totale
behoefte aan stroom.

Hoeveel is 6000 MW windenergie op zee? 6000 Megawatt offshore windenergie levert ca 21 Terrawattuur (TWh) elektriciteit op jaarbasis. Dit is ca 18% van de elektriciteitsconsumptie op dit moment en 13 tot 15% van de verwachte elektriciteitsconsumptie in 2020. De 1200-1300 windturbines zullen verspreid staan over ca 30 windparken in de Noordzee met een totale oppervlakte van 850 km2. Dat is ruim de helft van het oppervlak van de provincie Utrecht of, voor een vergelijking op zee, bijna 3% van de zogenaamde Nederlands Exclusief Economische Zone (EEZ). De windturbines zijn ruim 100 m hoog en hebben een vermogen tussen de 3 en 5 MW. De turbines staan alle meer dan 22 km uit de kustlijn.

Per miljoen opgewekte kWh bespaart windenergie in
Nederland 580 ton CO2 ten opzichte van de bestaande
centrales. Ten opzichte van de modernste gasgestookte
centrales is die besparing 370 ton CO2 (bron: EnergieNed).

Energiebalans

De hoeveelheid primaire energie die nodig is om een
windturbine te fabriceren, plaatsen, onderhouden en na
20 jaar te verwijderen en te recyclen, wordt door die
windturbine in 4 tot 8 maanden (afhankelijk van de
windsnelheid) uit de wind teruggewonnen. (Redactie: zie ook het artikel “Energiebalans”)

Betrouwbaarheid

Moderne windturbines beginnen al te produceren bij
windkracht 2 à 3 (3 à 4 meter per seconde) en leveren bij
windkracht 6 (12 meter per seconde) het volle vermogen.

wind op de !noordzee

Gemiddelde windsnelheid in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Bron: ECN

De meeste typen schakelen uit als het gedurende 10 minuten gemiddeld harder waait dan
25 m/sec (windkracht 10) omdat ze daarvoor niet ontworpen
zijn. Anderen produceren zelfs bij extreem hoge windsnel-
heden door of worden langzaam teruggeregeld. Het harde
afschakelen van een windpark wordt daardoor voorkomen
zodat de productie geleidelijk gaat afnemen. De technische
beschikbaarheid van huidige windturbines is meer dan 98%.

Wereldwijde groei

Grote concerns als General Electric, Siemens, Shell en
Mitsubishi investeren veel in windenergie. Alleen al in Europa
werken ruim 100.000 mensen in de windindustrie. Het totale
wereldwijde vermogen aan windenergie is in de periode 1999
– 2004 met gemiddeld 22 % per jaar gegroeid. (bron: GWEC)

Windpark Colorado Green

Windpark Colorado Green (USA) met General Electric 1.5 MW windmolens.

De groei overtreft telkens weer de verwachtingen, ook van de
Europese industrie zelf. Recent heeft de EC de doelstelling
voor het vermogen aan windenergie in Europa verhoogd naar
75.000 MW in 2010 (bron: EU). In januari 2005 stond er in
Europa 34.500 MW en wereldwijd 47.000 MW (bron: GWEC)

Kostendalingen

De kosten voor windstroom zijn de afgelopen decennia met
zo’n vijf procent per jaar gedaald en deze trend zal
doorzetten. Stroom uit fossiele brandstoffen zal naar
verwachting duurder worden. Windstroom van turbines op
land kost nu 8,8 cent / kWh en van op zee 10,3 cent / kWh
(bron: ECN).

De marktprijs van stroom bedraagt nu 2,9 à 5,8 cent / kWh.
Op basis van de huidige ontwikkelingen en brandstofprijzen
kan windenergie op land binnen 10 jaar concurrerend zijn.

Financiering

Bovengenoemde kostenberekening gaat voor windenergie uit
van een economisch model met een afschrijvingstermijn van
10 jaar. Exploitanten van windturbines kunnen, ondanks de
levensduur windturbines van meer dan 15 jaar, geen langere
afschrijvingstermijnen hanteren als gevolg van de tot 10 jaar
beperkte termijn van de MEP-bijdrage.

Wie de kosten van energie van al twintig jaar draaiende (en
dus afgeschreven) kolen- en kerncentrales vergelijkt met die
van nieuwe windturbines waarin recent geïnvesteerd is,
maakt geen juiste vergelijking. Vrijwel alle bestaande
elektriciteitscentrales zijn in het verleden (in de SEP tijd) met
overheidsgeld en onder gunstige financiële voorwaarden
gerealiseerd. De investeringen in deze centrales zijn over
lange periodes afgeschreven en hebben nu vrijwel geen
kapitaalslasten meer.

Windprojecten worden gefinancierd op basis van project-
financieringen met gemiddeld een hogere rente. Wanneer
windprojecten op basis van dezelfde uitgangspunten worden
beoordeeld als centrales (afschrijvingstermijn 20 jaar en geen
projectfinanciering), resulteert een kostprijs voor windenergie
op het land van 4 à 5 cent / kWh.

Externe maatschappelijke kosten en baten

De externe maatschappelijke kosten vanwege de schade die
wordt veroorzaakt door productie van stroom uit fossiele
brandstoffen (luchtverontreiniging, afval, klimaatverandering,
opwarming oppervlaktewater, volksgezondheid, calamiteiten
van olieverontreiniging op zee, ongelukken in de mijnbouw en
het gebruik van schaarser wordende grondstoffen) zijn groot.
Volgens een omvangrijke Europese studie bedragen deze
kosten in Nederland voor kolen zo’n 3 á 4 cent / kWh en voor
gas 1 á 2 cent / kWh (bron: ExternE, EU).
Deze kosten worden tot nu toe niet toegerekend aan de kWh-
kosten. Ze komen niet via de elektriciteitsrekening, maar op
een andere manier wel bij de burger terecht.

Windenergie veroorzaakt slechts ca. 0,1 cent / kWh aan
externe maatschappelijke kosten. Het is schoon, er is geen
uitstoot en geen gevaarlijk afval. Als alle werkelijke externe
maatschappelijke kosten aan de diverse energiebronnen
toegerekend zouden worden, zou windenergie op land nu al
concurrerend zijn.

De toepassing van windenergie leidt op verschillende
manieren tot maatschappelijke en ook directe economische
baten, zoals prijszekerheid, toename van de werkgelegenheid
(nu al 100.000 banen alleen in Europa), het hoge innovatieve
karakter van de windindustrie en het voorkomen van de
steeds grotere afhankelijkheid van het buitenland voor de
energievoorziening. Ondanks de groei van duurzame energie
zal die afhankelijkheid van olie uit politiek instabiele regio’s,
als gevolg van de afnemende olie- en gasproductie in Europa
de komende jaren stijgen van 50% tot 70%. Terwijl de vraag
naar fossiele brandstof toeneemt, daalt de voorraad en stijgen
de prijzen. Tegelijk dalen de kosten voor windenergie en
wordt deze onuitputtelijke energiebron steeds aantrekkelijker.

Windparken op zee

In Denemarken, Zweden, Ierland en Engeland zijn al diverse
off-shore windparken operationeel. Bouwen op zee en
constructies die de stormen en beukende golven kunnen
weerstaan, vragen speciale deskundigheid en ervaring, maar
zijn niet nieuw. Het leergeld dat betaald is aan de (al lang
opgeloste) problemen bij een Deens windpark (Horns Rev)
heeft nuttige informatie opgeleverd voor nieuwe windparken.

Horns-rev windpark

Windpark Horns-rev Denemarken (80 X 2 MW V80 Vestas), draait sinds 2002.

Financiële risico’s van windenergie op zee

Windparken op zee zijn particuliere initiatieven, die per
deelproject gerealiseerd en gefinancierd worden. De overheid
heeft diverse mechanismen om de groei hiervan te
beïnvloeden: vergunningen, belastingfaciliteiten, de MEP-
bijdragen en regelgeving. De MEP-bijdrage wordt verstrekt
per opgewekte kWh en is bedoeld als compensatie voor de
onrendabele kosten, maar compenseert tevens de schade die
ontstaat door vervuiling bij het gebruik van fossiele energie.

Wind op zee is niet te vergelijken met de Betuwelijn of de
HSL. In de Betuwelijn is niet door het bedrijfsleven
geïnvesteerd en de opbrengst is zeer onzeker. De Betuwelijn
is één groot samenhangend project. Alleen als geheel kan het
functioneren. Het point-of-no-return was daarbij al snel
gepasseerd.

Windparken op zee worden in fasen gebouwd. Het zijn
projecten van 100 à 500 MW waarbij de financiële risico’s
telkens opnieuw worden beoordeeld. Omdat de MEP-bijdrage
van de overheid per opgewekte kWh wordt verstrekt kost een
windpark de gemeenschap pas geld als het park elektriciteit
produceert. Tot dat moment zijn alle risico’s voor rekening
van de ondernemers, dus niet voor de belastingbetaler. De
overheid “investeert” hiermee op basis van 100% zekerheid
en alleen voor de hoeveelheid werkelijk geleverde energie;

/wp-content/uploads/2008/articles/windenergie_zorgt_voor_een_lagere_elektriciteitsprijs_nordsea_egmond_400.jpg

Offshore windturbines voor de kust van Egmond

De hoogte van die achteraf verstrekte MEP-bijdrage wordt
jaarlijks door de minister van EZ bijgesteld. De bijdrage voor
windenergie wordt lager als de prijs voor andere energie stijgt,
wat de algemene verwachting is.
Als de kosten voor andere energie lager worden of als we een
betere oplossing vinden, kunnen we op elk moment de koers
wijzigen of zelfs stoppen. De windturbines die er dan al staan,
blijven gewoon schone stroom produceren. Die brengen met
de vermeden externe kosten hun geld toch wel op.
Het Ministerie van Economische Zaken raamt de totale MEP-
kosten van 6.000 MW windenergie op € 3 à 5 miljard inclusief
de kosten voor netinpassing (bron: Connect 6000).

Inpassing in het net

De ‘Europese Policy Workshop Offshore Wind’ georganiseerd
door het ministerie van Economische Zaken bevestigde eind
2004 dat 20% windenergie technisch tegen relatief lage
kosten is in te passen in onze stroomvoorziening. (tot
3.000 MW geen extra kosten, van 3.000 tot 6.000 MW: € 300
miljoen, bron: Connect 6000). Dit wordt bevestigd door de
hoogleraar elektriciteitsvoorziening aan de TU Delft en de
TU Eindhoven en daarnaast werkzaam bij TenneT (beheerder
van het landelijke hoogspanningsnet).

In Noord Duitsland, Denemarken en Spanje, regio’s waar de
penetratiegraad aanzienlijk hoger is (30 tot 40%) treden
nauwelijks problemen op bij de netinpassing van windstroom.
Windturbines worden ook telkens verbeterd, zoals recent de
mogelijkheid om windparken geleidelijk af te schakelen bij
kritische windsnelheden.

De conclusie is dat met behulp van moderne regeltechnieken
en een sterk transportnetwerk, de inpassing van grote
hoeveelheden duurzame elektriciteit (windenergie,
waterkracht en bio-energie) in Europa goed mogelijk is.

Waterkrachtcentrale

Waterkrachtcentrale Kvilldal Noorwegen (911MW, 2225 GWh per jaar)

Windenergie vervangt vuile energie

Een volledig duurzame stroomvoorziening is het einddoel. We
bevinden ons nu in een overgangssituatie waarin we nog
afhankelijk zijn van andere energievormen, maar elke kWh uit
wind vervangt een kWh aan elektriciteit uit kolen, olie of gas.
De doelstelling voor duurzame energie wordt niet voor niets
vermeld in TeraJoules en kWh-en (hoeveelheid energie) en
niet in kW of MW (vermogen). Het vermogen zegt namelijk
niet zoveel. Het gaat om de elektriciteit die met dat vermogen
wordt geproduceerd.

 Energie opwekking met een kolencentrale

Energie opwekking met een kolencentrale

Producenten van windstroom hebben net als andere stroom-
producenten de verplichting om hun verwachte productie
tevoren aan te geven (= programma-verantwoordelijkheid).
Op grond van meteorologische data is de stroomproductie
van windparken goed te voorspellen. Die voorspelbare
productie van windenergie is ook voor de lange toekomst
gegarandeerd, in tegenstelling tot de levering van olie die
afhankelijk is van landen met een instabiel politiek klimaat.

Door de steeds betere voorspelbaarheid kan het fluctuerende
karakter van wind worden opgevangen. Door ontwikkelingen
in energiemanagement kunnen de diverse opwekeenheden
ook steeds beter op elkaar worden afgestemd. Zowel de
vraag als het aanbod kan goed worden beïnvloed via
economische drivers. De potentiële conflicten tussen vraag-
en aanbod leiden automatisch tot fluctuaties in de kWh-prijs,
die weer een sturend effect heeft in de gewenste richting,
waardoor steeds minder back-up vermogen nodig is.

Is er een alternatief als Nederland iets aan klimaatverandering wil doen?

Windenergie is nodig om de Nederlandse doelen voor klimaat
en duurzame energie te kunnen realiseren. Westerse landen
hebben middelen om de ernstige gevolgen van klimaat-
verandering in enige mate op te vangen. Arme landen kunnen
dat veel minder, terwijl die juist veel minder bijdragen aan het
broeikaseffect.
De overheid heeft ervoor gekozen de meest kosteneffectieve
duurzame bronnen voor de opwekking van energie te
stimuleren. Dat zijn biomassa en windenergie. Bij andere
opwekmethoden doemen allerlei problemen op, zoals:

  • De realisatie van bio-energie projecten verloopt nu nog traag.
  • De mogelijkheden voor waterkracht in Nederland zijn beperkt. Uitwisseling met Noorwegen maakt wel een groot aandeel water en wind mogelijk.
  • Ook kolen- en ‘schone’ gascentrales produceren nog veel CO2 en afval. Kolen en gas zijn eindig en niet duurzaam. Gascentrales zijn nog de minst vervuilende fossiele centrales. Deze centrales zijn – samen met biomassacentrales – voldoende regelbaar om fluctuaties in het aanbod van wind- en zonne-energie op te vangen.
  • Kernenergie heeft veel milieu- en veiligheidsproblemen (radioactief afval bij uraniumwinning en na energieproductie, veiligheidsrisico’s, terrorisme en de verspreiding van kernwapens). Vanwege de grote financiële risico’s investeren private partijen zonder overheidsgaranties niet in kernenergie. Kernenergie is wel duur, maar niet duurzaam. (Redactie: zie ook het artikel “Kernenergie de oplossing?”)

Wind is een schone energiebron van betekenis

Windenergie is schoon en past in het maatschappelijke streven naar duurzaamheid. Voor windenergie is geen
brandstof nodig, het vervuilt ons milieu niet en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit politiek instabiele landen. Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek. Hoewel het aandeel nu nog klein is, kan windenergie in de nabije toekomst een grote bijdrage gaan leveren aan onze elektriciteitsvoorziening. We zijn op de goede weg.

Groter vermogen en hogere opbrengst

Vijftien jaar geleden hadden windturbines vermogens van ca. 75 kiloWatt (kW). Ze produceerden gemiddeld 135.000 kilo-Watt-uren (kWh) per jaar. Nu worden windturbines gebruikt van 3 MegaWatt (3.000 kW). Er zijn al prototypes van 6 MW. De stroomproductie is door technische verbeteringen en grotere afmetingen enorm toegenomen, waardoor de kostprijs per opgewekte kWh windstroom sterk is gedaald. Een moderne windturbine van 3 MW levert nu in West Nederland ca. 8 miljoen kWh per jaar, genoeg voor het huidige stroomverbruik van ca. 2.300 Nederlandse huishoudens. De ongeveer 1700 windturbines (1.200 MW), die er eind 2005 in Nederland staan leveren in een gemiddeld windjaar 2.600.000.000 kWh. Dat is genoeg stroom voor het verbruik van ruim 870.000 huishoudens. Meer dan alle huishoudens van Rotterdam en Amsterdam samen, of 10 % van alle
huizen. (bron: WSH en CBS).

Enercon E-112

Enercon E-112 6 MW windturbine

Meer informatie

Rapporten

Nederlandse organisaties

Buitenlandse organisaties

28 reacties op “Zin tegen onzin over windenergie”

“verzameld door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)…”

Los van de inhoud, kan je al minstens twijfelen aan de objectiviteit van de auteur. Niet dat ik een tegenstander ben van windenergie, maar laat hier een rapport van bv SUEZ passeren, over windenergie of over kernenergie en zij zullen de cijfers ook zo uitkiezen dat hun verhaal klopt.
Het had leuker geweest en vooral geloofwaardiger als het een onafhankelijke bron was, bv: EOS, Natuur&Techniek, een studie van de overheid, …
Je kan bij die bronnen/auteurs ook telkens vraagtekens plaatsen, maar niet zo groot en van die aard als bij een betrokken partij (NWEA).

Verder, op de inhoud dan en aangenomen dat het waarheidsgetrouw is, vind ik de doorrekening van de maatschappelijke kosten van de verschillende energietypes een zeer interessant gegeven.
Voor degenen die het wat zegt, in het bedrijfsleven noemt het toekennen van de juiste kosten aan de respectievelijke producten/diensten “ACTIVITY BASED COSTING/MANAGEMENT. Zo krijg je de juiste (kost)prijs van de producten, hier de Energietypes, en kan je een correcte vergelijking maken (het verschil zit vooral in de Indirecte Kosten.

De getallen en feiten genoemd in dit artikel zijn o.a. afkomstig van rapporten van het Ministerie van Economische zaken, ECN, CBS, Centraal Planbureau, Energiened en de Europese Unie. Dit zijn onafhankelijke bronnen.

Zie ook de originele rapporten onderaan het artikel.

Het NWEA heeft alleen de moeite genomen om deze feiten te verzamelen en in een document samen te brengen.

Ik blijf bij het subjectieve karakter van de bron.
Ik heb er voor de lol even EOS 2003 April bijgenomen.
Het artikel noemt “Over lekkende vaten en pittige rekeningen”, beginnende op p18 loopt het tot p27. Een degelijke en uitgebreide analyse dus.

Op p25 staat een kadertje, getiteld “Een nuchtere balans”; ik citeer:
“De Nederlandse stichting voor Energieonderzoek vergeleek onlangs de kostprijs (…) per killowatuur.
Zonnecellen: 0.27€
Zonnecollectoren: 0.18€
Getijdenenergie: 0.09€
Biomassa: 0.07€
Wind: 0.54€
Kernenergie: 0.54€
Waterkracht: 0.05€
Fossiel: 0.02€

Doden per TWh (bevolking + werknemers):
Steenkool: 2.7
(…)
Wind 0.14
Nucleair: 0.005-0.33+0.03
(0.33: gebaseerd op een manifest overschatting van de impact van Radon bij de Uraniumontginning.

einde citaat, op enkele weglatingen na, die enkel maar een bijkomende opsomming waren.

Ik bedoel maar, en ik herhaal dat ik absoluut niet tegen alternatieve energie of windenergie ben, dat de bron bepaalt welke argumenten er bovengehaald worden. Met cijfers kan je alles bewijzen, dat weet iedereen.

Voor de volledigheid meld ik er ook even bij dat in hetzelfde artikel de problematiek van afvalverwerking aan bod komt en ook mensen van Greenpeace doen hun zegje.
Dit maar om te vermijden dat mensen die EOS niet kennen, het blad meteen zouden afschieten. Ik lichtte gewoon even het materiaal eruit dat in het voordeel van Kernenergie zou spreken.

Zottekikker, ik ben het ermee eens dat men van alles kan vinden, en met getallen kunnen we allemaal schermen. Als ik naar de EOS getallen kijk, kan ik niet geloven dat windenergie 0.54€ per kWh kost en zonnecellen de helft goedkoper. Dus volgens mij bedoelde je te zeggen: windenergie 0.05€.
Alleen letten op kosten is volgens mij trouwens geen optie. We moeten een energieleverantie garanderen voor de toekomst, en opstoken van fossiel hoort daar niet bij. Daarom is alleen op kosten letten funest. Daarnaast is stoken van fossiel, en zeker in het verkeer, slecht voor de gezondheid. Neem een stad als Hong Kong waar ik eergisteren was. Daar is een smogwarning van hoog normaal. Dit betekent dat ze zeggen dat er niets aan de hand is, maar langdurige blootstelling is waarschijnlijk niet goed (erg eufimistisch uitgedrukt naar mijn idee). Wat ze daar zouden moeten aanpakken is het verkeer, met al die uitlaatgassen. Ik verwacht dat er veel meer mensen sterven als gevolg van stoken van fossiel als wat de EOS heeft gepubliceerd. Omdat het niet direct aanwijsbaar zou zijn, wordt het maar niet meegenomen.
Dat we alleen maar reageren op korte termijn en direct aanwijsbare relaties, is ook van toepassing op kernenergie. Het spul wat over blijft is voor heel lange tijd (ik laat in het midden of het 10k of 100k jaren moet zijn) gevaarlijk. En wij maar denken dat het veilig opgeborgen kan worden in zoutlagen of gegoten in glas en ergens opgeborgen. Ik vind het jammer dat we hier nog aan moeten werken. Het is gewoonweg ondenkbaar wat de gevolgen van aardverwarming zullen zijn en welke gevolgen mbt klimaarverandering, aardbevingen oid dat met zich zal meebrengen. Vandaar dat ik, in onze wereld van korte termijn gewin, gewoon niet geloof in een veilige oplossing van opslag van 10.000 jaar, wat in mijn ogen dus betekent geen kernenergie.

Nog een aanvulling op kernenergie.

Zoals je kunt lezen in het artikel “Kernenergie de oplossing?” is de netto energie opbrengst van een kerncentrale bijzonder laag gedurende zijn gemiddelde levensduur van 21 jaar.

Daar komt nu nog bij dat de prijzen van uranium fors aan het stijgen zijn door een structureel uranium tekort in de wereld. De huidige dag prijs voor uranium kun je vinden op de uxc website. Op deze site kun je ook de prijstrend van de afgelopen 15 jaar vinden.

De verwachting is overigens de uranium prijzen vanaf 2010 pas echt explosief gaan stijgen. De vraag naar uranium is groter dan de hoeveelheid uranium die nu gewonnen wordt in de mijnen. Dit gat wordt momenteel gedicht door het recyclen van uranium afkomstig van ontmantelde nucleaire wapens, vooral uit Rusland. Als deze wapens straks allemaal recycled zijn verwachten analisten dat er ondanks de hogere productie door de nieuwe mijnen er nog steeds een tekort is aan uranium van 22 miljoen pond in 2010. Het huidige tekort is 25 miljoen pond.

Kernenergie is als zitten op een handgranaat, waar de pin al uit is.
Door de lange tijd dat het afval giftig blijft, is het statistisch vrijwel zeker dat onze nazaten in die periode een gewapend conflict meemaken.
Hoe moeten die dan die opslag van de Covra voor schade behoeden?

Windenergie is voorlopig de oplossing, waar me NU mee moeten beginnen.
Want het klimaatprobleem stevent af op een point of no return.
Als we niet snel beginnen de CO2 uitstoot drastisch te reduceren, passeren we het punt, waar de klimaatmodellen onomkeerbare veranderingen voorspellen.

Op http://www.guldenlijn.nl doe ik voorstellen waarmee we de acceptatie van windparken sterk kunnen vergroten. Door omwonenden mede-eigenaar te maken.

Die 1500MW op het land komt nog van de Kyoto doelselling, dat is slechts een vingeroefening.
We moeten er van uit gaan dat overal op het land windmolens moeten komen, en snel ook.

Als we over 30 jaar wel andere duurzame bronnen hebben, kunnen die windmolens weer verwijderd worden, als we dat dan nog willen.
Ik wil een eigen windpark in mijn buurt, Regio Eindhoven.

Het is inderdaad zo dat financiële kant niet altijd een lange termijn beschouwing levert, maar dat is helaas vaak het enige argument.
Dus om iets gedaan te krigjen, moet het financieel voordelig zijn
OF
je moet een mentaliteitswijziging op gang krijgen.

Over energiebesparingen (isolatie van woningen, toestel niet in standby maar echt af, spaarlampen,…) zijn we al een heel eind. Maar op investeringsprojecten spreekt vooral Mr Money.

Ook is het zo dat ze bepaalde procedures moeten inkorten, ik denk aan een windmolenpark aan de Belgische kust dat er niet is gekomen, omdat er 1 oud vrouwtje DACHT dat haar zich belemmerd zou worden.
Misschien hoort dat ook bij mentaliteitswijziging… 🙂

Ja, het is van belang om te weten wie de bron is. Doe dat vooral ook bij de sterke anti-wind lobby. Toeval of niet, maar tegenstanders van windenergie blijken veelal voorstanders van kernenergie te zijn. Kortzichtigheid werkt blijkbaar erg een bepaalde kant op…

@ mvdsteen

Om de zin van de onzin te kunnen scheiden zul je je in de materie moeten verdiepen. Verschillende artikelen naast elkaar leggen. De oorspronkelijke onderzoeken lezen waarop de journalistieke stukken gebaseerd zijn. Je steeds afvragen: hoe is dit getal berekend? Wat betekent het eigenlijk? Welke aannamen zitten er achter de berekening? Kloppen die aannamen wel?

Ik ben er zelf achter gekomen dat in de windenergiediscussie heel wat mensen hard schreeuwen, maar eigenlijk zelf niet goed begrijpen wat ze schreeuwen.

Bijv: Veel mensen denken dat 1000 MW net zoveel elektriciteit levert als 1000 MS kolen. Nogal wat mensen verwarren het aantal vollasturen met het aantal uren dat een windturbine elektriciteit levert. Halkema die niet snapt dat een gemiddelde productiefactor niet hetzelfde is als de productiefactor van alle windturbines samen. etc etc.

Daarnaast is er natuurlijk nog de nodige moedwillige misleiding.

Ik heb nog nooit gehoort van deze “Nederlandse stichting voor Energieonderzoek”, het in ieder geval geen officieel onderzoeksinstituut. Google levert ook geen bruikbaare resultaten. Ik vraag me af wie daar achter steekt.

De door deze stichting genoemde kosten voor windenergie zijn in ieder geval onzinnig. Die liggen in werkelijkheid in het bereik 4 tot 8 €ct/kWh. Zo krijgen Duitse windboeren gemiddeld 7 €ct/kWh voor hun elektriciteit. Ondanks het relatief ongunstige windaanbod in Duitsland kunnen ze hiermee toch nog goede winsten halen. Deze kWh vergoeding daalt trouwens elk jaar voor nieuw gebouwde windturbines, zodat de kosten blijven dalen.

(De NWEA komt overigens tot hogere kosten, maar dat komt omdat ze de MEP rekenmethode volgen, waarin een windturbine in minder dan 8 jaar wordt afgeschreven, wat redelijk onzinnig is omdat een windturbine makkelijk 20 jaar meekan)

De 2 €ct/kWh voor fossiel is ook wel erg optimistisch en erg onspecifiek. Het maakt nogal uit of je het over gas (relatief duur) of over kolen (relatief goedkoop) hebt. Maar zelfs de goedkoopste kolenstroom kostte het afgelopen jaar meer dan 4 €ct/kWh.

Kortom EOS zou zijn bronnen wel eens wat kritischer mogen bekijken.

Misschien dat binnenkort de windenergie nog veel aantrekkelijker wordt dan het nu al is. Volgens de wet van Betz is het theoretisch vermogen van een windmolen maximaal 59%. Ik las een artikel van SenterNovem over een nieuw ontwerp windmolen dat een theoretisch vermogen van 90% zou kunnen halen. Als dit werkelijkheid wordt kan de wet van Betz de schroothoop op. Nadere informatie las ik op Archimedus.nl. Anderhalve week geleden zou er al een proef in de windtunnel zijn geweest.

Ik denk niet dat dit type windturbine de wet van Betz overtreedt. De website is erg summier met technische informatie, maar als ik het plaatje zo zie bevinden zich meerdere elementen achter elkaar in dezelfde draaicirkel. Het oppervlak van al die elementen moet je wel optellen en dan zul je waarschijnlijk gewoon onder de 0,593 limiet uitkomen.

En daarbij geldt: if it’s too good to be true, it usually is. Moderne windturbines zijn al zeer efficiënt; elke entiteit die met een eureka-bericht komt dat ze een enorme sprong in efficiency gemaakt hebben bekijk ik met argusogen.

En vergeet ook niet dat 1 april al nadert 🙂

Windmolens van het type als de Archimedes kunnen wel degelijk meer opleveren dan de wet van Betz zegt.
Dat komt door een speciaal stromings patroon dat dergelijke windmolens opwekken.
Het is ook geprobeerd met tipvanes aan wieken van gewone windmolens.
De kern van dergelijke stromingspatronen is dat ze de wind een beetje aanzuigen.
Bij een gewone windmolen begint de stroming al voor de windmolen te verwijden.
Op zich is dat verwijden van de luchtstroming normaal. Doordat de windmolen energie onttrekt aan de wind, gaat de lucht langzamer stromen, en daardoor is de cilinder lucht die door de molen stroom, er achter dikker dan ervoor.

Ook de energyball werkt volgens dit aanzuigende principe.
Door het aanzuigende effect van de windmolen, gaat er eigenlijk meer lucht door heen, als op basis van de diameter is te verwachten.
Als de windmolen dan ook nog in staat is daar echt energie aan te onttrekken, dan voldoet hij niet aan de wet van Betz,
Je zou ook kunnen zeggen dat dergelijke windmolens eigenlijk een grotere diameter hebben, dan ze fysiek hebben.

Dergelijke uitvindingen zijn natuurlijk geen reden te wachten met het kopen van de huidige windmolens, die zijn goed zoals ze zijn.

@ Henk
Bedankt voor de uitleg. Zijn er ook al meetgegevens beschikbaar die de hypothese ondersteunen? Dat zou natuurlijk mooi zijn.
Verder ben ik het helemaal eens met je laatste opmerking: we hebben in ieder geval goede windmolens die we nu moeten installeren om nu duurzaam energie op te wekken. En komt er aantoonbaar iets beters, dan is het met windmolens zelfs zo dat ze weer afgebroken kunnen worden (of herplaatst elders) en je hebt dan (bijna) geen impact op de natuur en omgeving.

Windenergie is de nieuwe zeepbel in Nederland.Wie verstand van zaken heeft weet dat het plaatsen van windturbines een politiek gebaar is. De waarheid is dat er voorlopig geen alternatief is voor de elektriciteitsproducenten waar we onze stroom van betrekken.In 2008 hebben we met zijn allen 108 miljard kWh verbruikt. Om dit op te wekken moeten er duizenden windturbines op land en voor de kust geplaatst worden. Willen we dit…. nee toch!

Veel succes!!! Ing. Energietechniek …Jan van Tussenbroek

@Jan,

Door een windpark neer te zetten van 8000 MW in de Noordzee kunnen we alle Nederlandse huizen van duurzame stroom voorzien. Hiervoor is slechts een oppervlakte nodig van 1,5% van het Nederlandse deel van de Noordzee, dat is vergelijkbaar met een vak van 31×31 km. Bron: Zeekracht (pdf).

In Europa is windenergie de snelst groeiende vorm van energieopwekking. In het 2008 is er bijna 8.9 GW aan nieuw windturbines geplaatst waarmee het totaal op 66 GW komt. Het hele Europese windpark produceert 142 TWh per jaar aan elektriciteit in een gemiddeld windjaar. Dit is 4,2% van de volledige Europese elektriciteitsvraag. Hiermee wordt 100 miljoen Ton aan CO2 uitstoot voorkomen. Details kun je vinden in Global Wind 2008 Report van GWEC.

Natuurlijk wil je niet de gehele elektriciteitsvoorziening alleen van windenergie laten afhangen. Door ook grootschalig gebruik te maken van zonne-energie, ook in Nederland, kunnen we windenergie aanvullen zodat we 100% in onze elektriciteitvoorziening (ook de bedrijven) kunnen voorzien middels duurzame energie. Meer achtergrond informatie vinden over de cijfers en de potentie van windenergie en zonne-energie kun je o.a. vinden in het artikel Grootschalige introductie van de elektrische auto.

Kortom grootschalige duurzame energieopwekking middels windenergie is heel goed haalbaar in Nederland en geen zeepbel.

Ir. Jeroen van Agt, Elektrotechniek Technische Universiteit, Eindhoven 🙂

Het is altijd goed om visie te hebben!!
Maar zoals altijd er is een groot verschil tussen theorie en praktijk.Tot nu toe zijn er geen monitoring gegevens beschikbaar van de tot nu toe geplaatste windturbines om de de geclaimde opbrengsten te toetsen.Er zijn ook geen loadflow en netsterkte berekeningen bekend die nodig zijn om te kunnen bepalen of de opgewekte elektriciteit van de opgestelde windturbines inderdaad zoals voorgesteld bij de consument aankomt.Ook het netbeveiligingsregime zal onder de loep genomen moeten worden, het implementeren van grote aantallen windturbines heeft nogal wat gevolgen voor het distributie en transportnet.Daarom blijven onze netbeheerders hier ook zo stil over!!!Dan hebben we het nog niet gehad over de kosten van aanpassingen en extra aansluiting op deze netten.Bedenk dat een offshore elektriciteit netwerk miljarden kost.
Deze genoemde zaken hebben alle reden om kritisch te zijn over het plaatsen van duurzame energieopwekking.Laat nu eens een goed onderbouwd plan zien met daarin alle genoemde zaken.Ik hoor en zie alleen maar cijfers waar niemand ook maar iets mee kan.Het gaat om realiteit niet om illusies!!!

Ing EnergieTechniek Jan van Tussenbroek

@Jan,

Je claimt dat “Tot nu toe zijn er geen monitoring gegevens beschikbaar van de tot nu toe geplaatste windturbines om de de geclaimde opbrengsten te toetsen”.

Het tegendeel is waar. dat is natuurlijk ook logisch. Als je miljoenen geïnvesteerd hebt heb in een grote windturbines, dan wil je natuurlijk weten hoeveel zo’n molen precies oplevert. Daarom zijn de moderne windturbines ook allemaal voorzien van een dataverbinding. Hiermee kun je geheel automatisch precies aflezen wat het momentaan vermogen is en hoeveel de molen opgeleverd heeft in een bepaalde periode. Deze informatie wordt ook met grote regelmaat gepubliceerd op internet.

Een voorbeeld van deze data kun je vinden van de 2MW windturbine de Amstelvogel van de wind coöperatie de Windvogel. Hier kun je precies zien hoeveel kWh de molen opgeleverd heeft de afgelopen jaren. Bij de aanschaf van de molen is men er vanuitgegaan dat deze op de huidige locatie minimaal 4 miljoen kWh op jaarbasis zou moeten opleveren. Nu blijkt dit ruimschoots gehaald te worden met de 4,4 miljoen kWh die de molen jaarlijks oplevert.

De data van alle deze windmolens in Nederland wordt ook weer verzameld door Wind Service Holland en maandelijks gepubliceerd in de Windmaand. Uit deze productie cijfers van de molens kun je ook precies berekenen wat de werkelijk gehaalde productiefactor is (het percentage waarin de molen zijn maximale vermogen opwekt). De productiefactor ligt bij moderne windturbines op zee rond de 37%, op land ligt dit rond de 25%. De meeste windturbines krijgen twee maal per jaar een servicebeurt van 2 dagen. Stilstand door storingen komt ook zelden voor. Gemiddeld staan windturbines door storingen en onderhoud 2% van de tijd (7 dagen per jaar) stil. We zeggen ook wel dat dan de beschikbaarheid (availibility) 98% is. De hoogte van het windaanbod (Windex) word berekend aan de hand van de producties van tientallen windturbine-projecten.

Inmiddels beschikt het CBS beschikt over alle turbineproducties van Nederland en kan hiermee nog betrouwbaarder windexen berekenen voor meer regio’s in Nederland. Kortom het is dus PRECIES bekend hoeveel de windmolens in Nederland opleveren.

Verder is er ook al uitgebreid onderzoek gedaan wat het zou betekenen om 6000 MW aan extra windvermogen in te koppelen aan het Nederlandse elektriciteitsnet. De resultaten hiervan kun je terugvinden in in het Connect 6000 rapport. Had je dit rapport al gelezen?

Jeroen,

Leuk verhaal,je promotie is uitstekend. Maar met monitoring gegevens bedoel ik niet de cijfers die gepubliceerd worden op sites van belanghebbende.Dat is hetzelfde als een slager die zijn eigen vlees keurt.Jij weet net zo goed als ik dat de plaats waar de meting wordt verricht bepalend is en dat de kWh`s die genoemd zijn niet bij de consument wordt gemeten.In de distributienetten waar windturbines zijn op aangesloten is eenvoudig met het Kema programma vision te berekenen wat er overblijft van het ingekoppelde vermogen van windturbines.Wees blij dat je er niet afhankelijk van bent.Wat betreft het Connect 6000 rapport van Novem gemaakt door ECN, Kema en Royal Haskoning is bekend.Dit is een studie met verschillende scenario`s.Als je dit goed leest dan is niet een scenario uitvoerbaar met de huidige regelgeving en financiering mogelijkheden.De kosten zullen verhaalt moeten worden in de kWh prijs en transportkosten.Maar goed ik wil niet al te negatief overkomen,ik ben niet voor maar ook niet tegen windenergie.Waar het mij omgaat is dat we met goede plannen moeten komen die in eerste instantie wetenschappelijk en technische onderbouwd zijn en daarna worden getoetst op financiële haalbaarheid.De manier waarop duurzame energie nu gepresenteerd wordt is in mijn ogen te doorzichtig en biedt geen alternatief voor onze conventionele manier van elektriciteit opwekken.

@Jan,

Het wordt nu wel een heel zwak verhaal. Eerst claim je dat “Tot nu toe zijn er geen monitoring gegevens beschikbaar van de tot nu toe geplaatste windturbines om de de geclaimde opbrengsten te toetsen.”

Nu ik je gewezen heb op de vele bronnen, die allemaal traceerbaar zijn, waaruit het tegendeel blijkt, geef je aan dat je de gegevens niet vertrouwd. Geldt dat ook voor de getallen van het CBS?

Heb jij rapporten / onderzoeken met bronvermelding waaruit blijkt dat de deze monitoring gegevens niet kloppen?

Verder wek je de indruk dat er weinig overblijft van het ingekoppelde vermogen van windturbines. Heb je daar rapporten / onderzoeken met bronvermelding van die jou stelling onderbouwen? Waarom zou dit anders zijn dan het ingekoppelde vermogen van een kolencentrale?

In het Connect 6000 rapport wordt inderdaad een berekening gemaakt hoeveel de kosten op de kWh prijs zouden zijn als de kosten van de netverzwaring verrekend zouden worden in de kWh prijs. Ik citeer nu uit het rapport zelf “De kosten van de netverzwaringen op land bedraagt op basis van inschattingen van KEMA ca. € 300 miljoen. Dit bedrag kan uiteindelijke hoger of lager uitvallen. Omdat het hier gaat om verzwaringen van het hoogspanningsnet waarvan diverse afnemers / producenten gebruik maken, worden deze kosten versleuteld in het landelijke basistransporttarief. Dit leidt tot een verhoging van de elektriciteitsprijs van ca. € 0,0002 per kiloWattuur.”

Met een gemiddeld elektriciteitverbruik van 4000 kWh per jaar door een gemiddeld gezin zou dat een investering zijn van 70 euro cent per jaar. Dus wat is nu je punt? Is dit financieel niet haalbaar?

Als de heer van Tussenbroek energiedeskundige is, moet hij weten dat het onzin is om te gaan meten hoeveel er van de energie van een bepaalde molen bij een bepaalde consument terechtkomt. Als je het net ziet als een black box, waaraan energie wordt toegevoegd door producenten en wordt afgenomen door consumenten met inachtneming van transportverliezen, is het gewoon een kwestie van boekhouden.

Overigens hebben windmolens een eigen meter waarmee de energieproductie wordt geregistreerd, maar daarnaast bevindt zich op de plaats van de netkoppeling (voor de hoogspanningstrafo) een meter van een onafhankelijk gecertificeerd meetbedrijf. De gegevens van deze meter worden gebruikt voor de registratie van de afgegeven hoeveelheid energie. Deze gegevens wijken in de praktijk hooguit een paar procent af van de eigen gemeten waarden.

Ing. A. Groenveld

@Jeroen,

Wat betreft de herkomst van CBS cijfers is het onduidelijk waar deze vandaan komen, het CBS geeft niet aan van welke bronnen of databank ze komen.Wil je serieus met kWh meetgegevens omgaan moeten deze in de eerste instantie voldoen aan de meetcode van de energiekamer.Een misvatting is het transport en distributienet als een blackbox te benaderen.Bij de netbeheerders is zeer veel weerstand tegen het inkoppelen van windenergie.De meeste netten zijn niet geschikt voor het opvangen van onstabiel elektrisch vermogen.Om deze netten geschikt te maken moeten zeer veel kosten gemaakt worden.Hierbij een voorbeeld uit de capaciteitsplannen 2003 – 2009 van Continuon Netbeheer….. ( Uit milieuoverwegingen (en het Kyoto verdrag) wil de overheid in 2020 6000 MW aan offshore windenergie en 1500 MW aan onshore windenergie installeren. Deze opwek wordt over het algemeen geplaatst in die gebieden waar juist weinig vraag is naar energie. De elektriciteitsnetten in deze gebieden zijn niet ontworpen voor het transport van deze vermogens. Om deze hoeveelheden windenergie te kunnen transporteren zal de capaciteit van het net aanzienlijk verzwaard dienen te worden.
Windenergie heeft verder de eigenschap dat het slecht voorspelbaar, planbaar en regelbaar is. Verder werken windturbines niet mee aan de blindvermogenscompensatie.
In de bedrijfsvoering van de elektriciteitsnetten moet hiermee rekening gehouden worden. Reservecapaciteit zal beschikbaar moeten zijn om de variaties in vermogensopwek op te vangen…..).Dan is er nog de gedoogregeling waarbij windenergie producenten ten dele zijn vrijgesteld van transportkosten.Hierbij een opmerking uit een artikel van de energiekamer….( Binnen de huidige systematiek wordt duurzame productie (indirect) gesubsidieerd doordat zij is ten dele is vrijgesteld van de transporttarieven. Doordat netbeheerders hierdoor ook niet worden vergoed voor de gemaakte kosten, ontstaat
terughoudendheid bij het verrichten van de noodzakelijke investeringen…….)Dan nog de vermogensbalans van netwerk en windturbine, het mag duidelijk zijn dat er een enorm verschil zit tussen de netsterkte in het netwerk en die van een windturbine.De bijdrage van de windturbine aan energielevering en netverliezen is daar evenredig mee.

Ing. Jan van Tussenbroek

Beste Jan,

je snijdt een aantal interessante punten aan, hierbij een korte reactie. Ik doe dit met mijn TU Delft dr.ir.-pet op (zie (http://www.olino.org/articles/2009/04/02/windenergie-the-sky-is-the-limit); ik werk inmiddels bij Siemens Wind Power en ben me bewust van het door jou genoemde ‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend’ effect.

(…) Om deze hoeveelheden windenergie te kunnen transporteren zal de capaciteit van het net aanzienlijk verzwaard dienen te worden (…)

– Ik zie je punt niet. Voor het aansluiten van elke generator moet de netcapaciteit worden onderzocht, en waar nodig verhoogd. In Nederland betalen wij met zijn allen (via TenneT TSO) mee aan de aansluitkosten, zowel voor kolencentrales als voor windturbines op land (windturbines op zee worden in Nederland aangesloten op kosten van de projectontwikkelaar, TenneT TSO heeft geen bevoegdheden offshore). Ook worden er grote netinvesteringen gedaan voor het mogelijk maken van internationale handel.

(…) Windenergie heeft verder de eigenschap dat het slecht voorspelbaar, planbaar en regelbaar is.(…)

– Dit is niet waar. Zie mijn proefschrift (http://www.olino.org/articles/2009/04/02/windenergie-the-sky-is-the-limit). Windturbines zijn uitstekend regelbaar, al is hun output afhankelijk van het windaanbod. Windenergie is echter zeer behoorlijk voorspelbaar: zeker goed genoeg om de variaties in het windvermogensaanbod te kunnen plannen en opvangen.

(…) Verder werken windturbines niet mee aan de blindvermogenscompensatie.(…)

– Dit is niet waar. Netcodes in Denemarken, Engeland, Spanje en vele andere landen vereisen van windturbines blindstroomlevering en/of -compensatie, fault-ride-through, en actieve-vermogensondersteuning en stellen eisen aan de output van harmonischen en andere zaken. Windturbines voldoen hier al jaren aan. Als je wilt stuur ik je graag de relevante wetenschappelijke artikelen toe. Overigens is windenergie in Nederland (vooralsnog?) uitgezonderd van dergelijke eisen in de netcode en systeemcode, en dat is een gemiste kans.

(…) Dan is er nog de gedoogregeling waarbij windenergie producenten ten dele zijn vrijgesteld van transportkosten (…)

– De transportkosten, of netverliezen, worden in Nederland voor het gehele net gedragen en gecompenseerd door TenneT TSO (en TenneT TSO doet dat 100% met duurzame energie). Waar is de gedoogregeling?

(…) Het mag duidelijk zijn dat er een enorm verschil zit tussen de netsterkte in het netwerk en die van een windturbine (…).

– Ik neem aan dat je hier bedoelt dat windturbines wegens de windlocatie vaak aan de rand van het netwerk worden aangesloten (periferie), waar weinig opwekkers en verbruikers zitten (leeg net), waar het net zwakker is? Windturbines kunnen het net hier juist versterken, bijvoorbeeld door de eerder genoemde mogelijkheden tot spanningsondersteuning. Een en ander hangt af van de plaatselijke omstandigheden, maar het is zeker niet zo zwart-wit als je het hier stelt.

Met vriendelijke groet,

dr.ir. Bart Ummels
Siemens Wind Power
bart.ummels@siemens.com

@Jan,

Ik meen hier een behoorlijke fossiele pet met een nucleair randje uit het netbeheerders- dan wel leverancierswereldje te bespeuren 🙂 Kun je als insider aangeven hoe we in jouw ogen wel onze energie zekerheid in de toekomst kunnen waarborgen en betaalbaar houden, zonder totaal afhankelijk te worden van eindige buitenlandse grondstoffen en regimes maar tevens zonder veel wind en zonne energie?

Dat netbeheerders tegen windmolens zijn begrijp ik wel, er zullen her en der aanpassingen in het netwerk nodig zijn en tevens zullen er wijzigingen in bedrijfsvoering nodig zijn en dat kost geld. Maar daar zijn netbeheerders toch voor? Daar betaal ik toch dat absurd hoge capaciteitstarief voor? Zolang de man van Continuon nog steeds in een Nuon auto voor komt rijden geloof ik ook niet dat netbeheerder en energie leverancier van elkaar gescheiden zijn. En het lijkt me duidelijk dan de grote energie maatschappijen geen belang bij alternatieve energie hebben zolang zij met meer dan 70-80% kolen, gas, olie en nucleair hun kapitaal verdienen. Business as usual is erg belangrijk voor de gevestigede orde. Jou opmerkingen lijken dat te bevestigen.

Dat alleen windenergie op veraf gelegen plekken energie opwekt is onzin: Zo’n beetje alle grote spelers hebben plannen om in noord-oost Groningen zeer grote kolencentrales te bouwen. De elektriciteit die daarmee geproduceerd moet gaan worden wordt ook niet in de regio aldaar verbruikt en zal dus ook naar afnemers getransporteerd moeten worden over lange afstanden. Plannen voor een potentiele kerncentrale in de Noordoostpolder zijn daar ook geen bewijs dat centrale energie opwek altijd in de buurt van afnemers gepland wordt.

In de randstad wordt hard gewerkt aan de Randstad 380kV verbinding, wanneer deze ‘stopcontacten’ bij zee krijgt kan daar de offshore wind direct op het net dichtst bij de afnemers aangesloten worden. En ja daar hoort wel een onderzeese verbinding bij van -zeg- één miljard Euro, maar voor de aansluiting van 6000MW windvermogen is nog niet eens zo’n gekke prijs als je bedenkt dat een nieuwe kerncentrale bouwen van ca 1200MW ook zo’n 6 miljard moet gaan kosten (als het niet nóg meer is). Maargoed het is duidelijk dat wind op zee duurder is dan op land. Gek genoeg zijn het de energiebedrijven die dat zelf graag willen. Ik snap dat wel want door het startkapitaal dat nodig is voor zo’n project heb je geen concurrentie van kleinere partijen, waardoor een paar grote energie bedrijven alleenheerschappij op wind kunnen forceren. Dat zie je ook aan het feit dat alle kleinschalige private wind projecten op land zijn uitgevoerd. We hoeven echt niet alleen maar naar wind op zee te kijken, ook op land is nog genoeg te winnen. Voordelen van op land zijn lagere kosten per kWh en minder transport verlies, nadelen vooral cosmetisch (vooral horizonvervuiling waar alleen mensen maar last van hebben). Nadeel voor de big business is dat zij er minder greep op hebben en dit dus proberen te frustreren.

Klagen over voordeeltjes voor duurzame energie is overigens totaal onterecht, bijna absurd. Van oudsher is de fossiele en nucleaire energie branche volledig beschermd en voorgetrokken door wetten en regelingen. Van echte concurrentie en vrije markt is ook totaal geen sprake. Subsidies voor duurzame energie vallen in het niet vergeleken met CCS, kern/fusie energie etc. Regelingen waarbij kerncentrales zich niet hoeven te verzekeren tegen ongevallen is daar ook een voorbeeld van. Pas als er een level playing field is voor energie productie waarbij economische, maatschappelijke, sociale en milieu invloeden volledig in de elektriciteit prijs zijn verdisconteerd mag je over voorkeurs regelingen voor duurzame energie gaan klagen. Tip: Lees Hermann Scheer’s boek Energy Autonomy eens.

Windenergie is tegenwoordig steeds beter te voorspellen. Als het echt nodig zou zijn kun je de hoekverdraaing van wieken aanpassen om zodoende het opgewekte vermogen te reduceren maar zolang er nog kolen-, nucleaire- en gascentrales draaien in Nederland lijkt me dat deze als eerste geknepen moeten worden bij een dreigend overschot. Reserve capaciteit is nu ook nodig vanwege de zeer wisselende vraag (tussen piek en dal zit toch zeker 33%), grote elektriciteits centrales hebben ook onderhoud nodig en zullen dus zo nu en dan niet leveren waardoor de opeens wegvallende grote productie gecompenseerd moet worden ergens anders vandaan. Je kunt hierdoor zelfs stellen dan veel decentraal zon en wind productie de leverings zekerheid zou kunnen verbeteren en vraag/aanbod dichter bijelkaar brengen.

Waarom werken windmolens niet mee aan blindvermogen compensatie? Zelfs mijn pc heeft al een actief cos phi corrigerende voeding, het lijkt me dat de inverter van een windmolen dat ook wel heeft. En kun je uitleggen wat netsterkte is en waarom heeft een windturbine dit niet heeft en waarom dat wel zou moeten? Wat betreft netverliezen, deze treden op zodra er een stroom door een kabel loopt. Met de wet van Ohm (U = I * R) is de spanningsval over een stuk kabel te berekenen waarna met P = U * I * cos phi) het vermogensverlies is te berekenen. Ik zie niet in wat een windmolen hierin anders doet dan een conventionele centrale.

Tot slot nog een link naar een verhelderend stuk over windenergie: http://europe.theoildrum.com/node/5354

Wanneer gaan de windmolenaars nu eens eerlijk en pragmatisch kijken hoeveel energie Nederland nu werkelijk verbruikt en nodig heeft. In plaats van alsmaar over een paar huishoudens te leuteren. Bekijk op de volgende link de simpele grafiekjes die iedereen kan begrijpen :http://www.energie-besparen.info/energieverbruik-in-nederland-statistieken/
Dan begrijp je meteen dat die meneer van het artikel met zijn 6000 MW op zee en 1500 MW op land (waar hij even gemaks halve (of met opzet….) de zeg 24% produktie faktor buiten beschouwing laat) nog niet 5 % van het totale Nederlandse energie probleem oplost.

@Alexander66,

Met het energieverbruik wordt ook bedoeld alle energie die nodig is voor de verwarming van onze huizen en bedrijven, en de olie die we gebruiken in de volledige transportsector (auto’s, vrachtwagens, boten en vliegtuigen). Elektriciteitscentrales, met uitzondering van een paar centrales die ook zorgen voor stadsverwarming, zorgen ook niet voor energie maar alleen voor elektriciteit. Als je dat dan wil vergelijken met de opbrengst van de windparken dan moet je naar het elektriciteitsverbruik van Nederland kijken. Anders ga je appels met peren vergelijken.

Een berekening hiervan kun je terugvinden in het artikel Grootschalige introductie van de elektrische auto.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *