Modern Bags NV Electro Magnetic Induction Light Bulb 25W 5000K

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampen, Lampmetingen 6 Reacties»

em_25w_5000kModern Bags NV heeft een speciale ElectroMagnetische Inductielamp. Deze lamp werkt op het radiofrequente veld van een spoel intern in de de lamp. Afhankelijk van het model worden de geëmitteerde elektronen eerst middels een fosfor van energie veranderd zodanig dat er zichtbaar licht gegenereerd wordt, echter soms wordt er direct zichtbaar licht gegenereerd. Deze lamp is een elektrodeloze lamp, en heeft daardoor eingelijk geen slijtbare onderdelen en kan zo een heel lange levensduur halen.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5255 K Koudwit.
Lichtsterkte Iv 95 Cd
Stralingshoek 318 deg
Vermogen P 24.7 W
Power Factor 0.90 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.5 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 1277 lm
Efficiëntie 52 lm/W
CRI_Ra 75 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3398 en y=0.3638
Fitting E27
PAR-waarde 0.8 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.84 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 74 x 182 mm Buitenafmetingen van de lamp, exclusief de pinnen.
D afmetingen lichtruimte 74 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de maximale diameter van de glazen bol. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24.0-25.5 deg C.

Opwarmeffect: Er blijkt een inregelgedrag dat na 40 minuten leidt tot een verhoogde efficientie van 14 %.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn beiden linieair afhankelijk van de voedingsspanning van de lamp.

Meetrapport (PDF) N.a.
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

em_25w_5000k_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 vlak zijn voor deze lamp onherkenbaar, daar de lamp in de z-as (de lengte-as) symmetrisch is. Het stralingsprofiel is daardoor voor beide vlakken (en alle tussenliggende) dezelfde. Het diagram laat een zeer brede bundel zien (een zogenaamde rondomstraler).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm zoals in het Eulumdat lichtdiagram.

em_25w_5000k_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

em_25w_5000k_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 90 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 118-125 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 318 graden. Omdat de lamp circelsymmetrie heeft is deze hoek dus geldig voor ieder denkbeeldig vlak door de lamp gelegd.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1277 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1277 lm, en een opgenomen vermogen van 24.7 Watt, levert een efficiëntie van 52 lm/Watt. Met de powerfactor van 0.9 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.5 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 119 mA
Vermogen P 24.7 W
Schijnbaar vermogen S 27.5 VA
PF 0.9

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

em_25w_5000k_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroomvorm probeert de spanning te volgen. Echter de vorm is geen mooie sinus maar een getande driehoekvorm, hierdoor valt de powerfactor lager uit dan 1. Beide zijn wel in fase.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar. De meting aan de stroomvorm is gedaan met 10.000 samples per seconde, wat een maximum frequentiecomponent van 5000 Hz zou kunnen detecteren. Normaliter zijn deze hoogfrequente signalen niet te vinden in de opgenomen stroom van de lamp, vandaar dat het onderstaand spectrum wordt gestopt bij 1000 Hz. Dit is ruim voldoende om de harmonische inhoud van de stroom weer te kunnen geven.

em_25w_5000k_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Als gevolg van de pieken in de stroomvorm, zijn er een aantal harmonischen in het stroomspectrum.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

em_25w_5000k_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 5250 K wat koudwit is. De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

em_25w_5000k_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden, daarna is niet meer gemeten. Al met al blijft de kleurtemperatuur nagenoeg constant; binnen de 1 % variatie van de waarde bij 0 graden kantelhoek.

PAR waarde en -spectrum

Wanneer het licht van deze lamp gebruikt zou worden voor het laten groeien van planten, dan dient de PAR-gebied bepaald te worden. PAR staat voor Photosynthetic Active Radiation en is die straling die actief meedoet aan fotosynthese en wordt uitgedrukt in μMol/s/m2.

Fotosynthese vormt de essentie voor de groei en bloei voor planten, waarbij het blauwe deel van het lichtspectrum zorgt voor de groei en het rode deel verantwoordelijk is voor de knopzetting en bloei van de plant. Voor fotosynthese wordt gekeken naar aantallen fotonen wat belangrijker is dan het vermogen van het licht.
Het vermogensspectrum (vermogen per golflengte) van het licht van de lamp wordt dus eerst omgerekend naar het aantal fotonen (aantallen lichtdeeltjes per golflengte) waarna deze aantallen fotonen per golflengte nog gewogen worden tegen de gevoeligheid van de gemiddelde plant ervoor (volgens DIN-norm 5031-10:2000). Het volgende plaatje laat het resultaat zien.

em_25w_5000k_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

De zwarte curve geeft het vermogensspectrum aan van de lamp, in aantallen fotonen per golflengte. In rood de curve die de gemiddelde gevoeligheid geeft van de gemiddelde plant (volgens DIN norm 5031-10:2000) voor de verschillende golflengtes.

Resulteert de groene lijn die het aantal fotonen afgeeft per golflengte van het licht van de lamp. Deze aantallen fotonen gesommeerd, levert een PAR getal dat voor het licht van deze lamp uitkomt op 0.8 μMol/s/m2. Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-725 nm). Dit zou men kunnen zien als een PAR efficientie van het licht van deze lamp.

Noot: bij dit percentage zou men moeten nagaan of alle golflengten in voldoende mate voorkomen en dat niet bv alleen het blauwe licht aanwezig is, wanneer men deze lamp juist voor bloemvorming wil inzetten, waar met name de rode golflengten van belang zijn.

S/P ratio

Het menselijk oog heeft staafjes en kegeltjes. De staafjes werken vooral bij lage verlichtingssterktes (schemer, nacht), en de kegeltjes bij hoge(re) verlichtingssterktes (overdag). Daar het oog in beide situaties (hoofdzakelijk) gebruik maakt van andere sensoren, is er daarmee ook een andere gevoeligheid.
De overdaggevoeligheid wordt Photopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van kegeltjes.
De nachtgevoeligheid wordt Scotopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van staafjes.
Het menselijk oog is gevoeliger voor licht (van meer blauwachtige kleur) en de S/P ratio geeft aan, voor het licht van deze lamp, in hoeverre de efficiëntie van deze lamp hoger is voor nachtgevoeligheid dan dat deze is voor daggevoeligheid.

Het licht van deze lamp heeft een dusdanig spectrum dat de S/P ratio 1.84 is. Dus zou deze lamp gebruikt worden in een omgeving waarbij een gemiddeld lage verlichtingssterkte aanwezig is, dan is de berekende efficiëntie voor nacht deze factor hoger dan de berekende (overdag) efficiëntie.

em_25w_5000k_s_and_p_spectra_at_1m_distance1
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

Het photopisch spectrum is iets kleiner dan het scotopisch spectrum, gevolg is een S/P ratio van 1.84.

Zie voor meer informatie dit artikel over S/P ratio.

Kleursoort diagram

em_25w_5000k_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt verwijderd van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp. De kleurcoördinaten zijn x=0.3399 en y=0.3638.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

em_25w_5000k_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 75 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 75 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0051, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

em_25w_5000k_voltagedependency

Spanningsafhankelijkheid van een aantal lampparameters.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte hangen af van de aangeboden lampspanning. Deze afhankelijkheid is lineair.

Bij een mogelijke variatie in spanning bij 230 V van + en – 5 V dan is de variatie in de verlichtingssterkte van deze lamp ongeveer 1.5 %. Bij abrupte variaties in netspanning is dit niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

em_25w_5000k_startupeffect

em_25w_5000k_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Na een opstartgedrag waarbij eerst de verlichtingssterkte afneemt, neemt deze uiteindelijk toe met 14 %. Het opgenomen vermogen blijft uiteindelijk constant. Het opstartgedrag is over na 30 minuten.

6 reacties op “Modern Bags NV Electro Magnetic Induction Light Bulb 25W 5000K”

Dit is een bijzonder type lamp, goed dat hij getest wordt. Twee vragen komen bij mij op:

– Waar is hij te koop? De website die wordt genoemd is er één van iets wat een vaag importbedrijfje lijkt te zijn.
– Wat kost hij voor de eindgebruiker?

Wij zijn al 60 jaar fabrikant van zakken. Vroeger was onze productiehal in België maar begin jaren 70 hebben we onze productiehal beginnen verhuizen naar het Verre Oosten.

Bij ons vorige bezoek kwamen we in contact met de fabrikant van deze lamp. Iemand van ons met redelijk wat elektronica verleden vond dit ook een redelijk bijzondere lamp.

Omdat dit niet onze business is, willen we dit (zoals we nu ook al doen met andere projecten) graag uitbesteden

prijs particulier: ongeveer 40€. door het nieuwe van deze lamp zou de productie nog op gang moeten komen. Naargelang ze meer op de markt verkocht zal worden zal de prijs zakken.

€40 is pittig, maar zoals u zegt is het nog een nieuwe en onbewezen technologie. Ik ben wel erg nieuwsgierig naar deze lamp en ik heb u dan ook een mailtje gestuurd.

GE en osram hebben al jaren een soortgelijke lamp op de markt. Bij GE is dat de genura 23 W, bij osram de dulux EL longlife. Wel een verschil, beide lampen zijn een stuk goedkoper dan die 40€. De genura is een spotvorm, en de osram is in spotvorm en rondstralend gelijk een gloeilamp verkrijgbaar in groothandels.

Beste Raf Pardon,
Graag verneem ik welke technologie deze lamp bezit, immers “soms wordt er direct zichtbaar licht gegenereerd.” Blijkbaar worden er dan geen fosforen toegepast maar zorgt de (kwik?)straling voor direct zichtbaar licht. Dit fenomeen is mij nog onbekend. Wat voor soort ontlanding (xenon?) is in de lamp aanwezig die geen omzetting behoeft?

De technologie is heel oud, Tesla heeft de inductie lamp uitgevonden, kijk maar eens op wikipedia Ik handel ook in deze lampen, leverbaar vanaf 15 watt tot en met 300Watt, in 2700k en 6500k. Als iemand belangstelling heeft, 15 watt is vanaf 17 euro en 300watt inclusief ballast en highbayreflector is ongeveer vanaf 170 euro. (smartmobiledevices-at-live-punt-nl) Ik heb me laten vertellen door een dierenarts dat omdat de lamp op frequentie werkt van 210hz, er geen flikkeringen worden waargenomen door honden, varkens en kippen. De kip kan bijvoorbeeld een frequentie waarnemen van 140hz, de mens 100hz.
De lamp heeft ook nog een extreem lange levenduur van ongeveeer 60 tot 100 duizend uur, zonder noemenswaardige acheruitgang van de lumenoutput. De lamp wordt veel gebruikt voor het verlichten van tunnels en snelwegen. De kleur van het licht is veel beter dan HPS, wat de veiligheid ten goede komt, en de lamp wordt maar 60 graden warm, met bijna evenveel lumen als hogedruk-natrium, De kleinere versie´s worden ook gebruikt voor verlichten interieur in restaurants, hotels ect

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *