RM LED T8 18W 1200mm

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 6 Reacties»

rm-led_ledtube_1200mmRM LED heeft een hele efficiente ledbuis in aanbod, eentje met 330 kleine ledjes in een 1200 mm buis die een helder to koudwit licht afgeeft.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5515 K Helder tot koudwit.
Lichtsterkte Iv 660 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 100 deg
Vermogen P 17.4 W
Power Factor 0.65 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.2 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 1676 lm
Efficiëntie 96 lm/W
CRI_Ra 73 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3323 en y=0.3597
Fitting TL
PAR-waarde 5.7 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.9 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 26 x 1195 mm Buitenafmetingen van de lamp, exclusief de pinnen.
L x B afmetingen lichtruimte 1155 x 19 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de plaat waarop de leds zijn gemonteerd. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 26.5-28.0 deg C.

Opwarmeffect: De verlichtingssterkte neemt 8% af en het opgenomen vermogen 5 %.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn beiden onafhankelijk van de voedingsspanning van de lamp.

Tevens is er een close up van de leds.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

rm-led_ledtube_1200mm_summary
Let op: De waardes gegeven bij een afstand van 1 m komen rechtstreeks van de meetgegevens. De waardes bij de andere afstanden zijn hieruit berekend.

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

rm-led_ledtube_1200_spb1211_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (in de lengte van de buis) en het C90-C270 vlak (dwars op de buis) zijn erg gelijkend; de leds die gebruikt worden stralen dus naar alle richtingen evenveel uit, en er is geen specifieke reflector of iets ingebouwd die de straling in de lengte-as zou veranderen.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm zoals in het Eulumdat lichtdiagram.

rm-led_ledtube_1200_spb1211_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

rm-led_ledtube_1200_spb1211_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 50 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 50-54 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 100 graden. Omdat er weinig verschil is in het stralingsprofiel voor de vlakken C0-C180 en C90-C270 is deze stralingshoek geldig voor alle doorsnijdingsvlakken van de lamp.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1676 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1676 lm, en een opgenomen vermogen van 17.4 Watt, levert een efficiëntie van 96 lm/Watt. Met de powerfactor van 0.65 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.2 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 117 mA
Vermogen P 17.4 W
Schijnbaar vermogen S 26.8 VA
PF 0.65

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

rm-led_ledtube_1200mm_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroomvorm is niet in fase met de spanningsvorm. Vertoont verder pieken nabij het hoogste punt van de spanning. Door deze piek topt het de spanningsvorm wat af. De voeding heeft verder geen voorzieningen om de power factor hoog te houden. Dit uit zich in een relatief lage powerfactor.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar. De meting aan de stroomvorm is gedaan met 10.000 samples per seconde, wat een maximum frequentiecomponent van 5000 Hz zou kunnen detecteren. Normaliter zijn deze hoogfrequente signalen niet te vinden in de opgenomen stroom van de lamp, vandaar dat het onderstaand spectrum wordt gestopt bij 1000 Hz. Dit is ruim voldoende om de harmonische inhoud van de stroom weer te kunnen geven.

rm-led_ledtube_1200mm_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Als gevolg van de pieken in de stroomvorm, zijn er een aantal harmonischen in het stroomspectrum.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

rm-led_ledtube_1200mm_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 5500 K wat helderwit tot koudwit is. De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

rm-led_ledtube_1200mm_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 75 graden, daarna is de lichtopbrengst zo laag dat van een nauwkeurige kleurmeting geen sprake meer is.

De kleurtemperatuur neemt lineair af met 14 % over deze vergroting van kantelhoek.

PAR waarde en -spectrum

Wanneer het licht van deze lamp gebruikt zou worden voor het laten groeien van planten, dan dient de PAR-gebied bepaald te worden. PAR staat voor Photosynthetic Active Radiation en is die straling die actief meedoet aan fotosynthese en wordt uitgedrukt in μMol/s/m2.

Fotosynthese vormt de essentie voor de groei en bloei voor planten, waarbij het blauwe deel van het lichtspectrum zorgt voor de groei en het rode deel verantwoordelijk is voor de knopzetting en bloei van de plant. Voor fotosynthese wordt gekeken naar aantallen fotonen wat belangrijker is dan het vermogen van het licht.
Het vermogensspectrum (vermogen per golflengte) van het licht van de lamp wordt dus eerst omgerekend naar het aantal fotonen (aantallen lichtdeeltjes per golflengte) waarna deze aantallen fotonen per golflengte nog gewogen worden tegen de gevoeligheid van de gemiddelde plant ervoor (volgens DIN-norm 5031-10:2000). Het volgende plaatje laat het resultaat zien.

rm-led_ledtube_1200mm_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

De zwarte curve geeft het vermogensspectrum aan van de lamp, in aantallen fotonen per golflengte. In rood de curve die de gemiddelde gevoeligheid geeft van de gemiddelde plant (volgens DIN norm 5031-10:2000) voor de verschillende golflengtes.

Resulteert de groene lijn die het aantal fotonen afgeeft per golflengte van het licht van de lamp. Deze aantallen fotonen gesommeerd, levert een PAR getal dat voor het licht van deze lamp uitkomt op 5.7 μMol/s/m2. Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-725 nm). Dit zou men kunnen zien als een PAR efficientie van het licht van deze lamp.

Noot: bij dit percentage zou men moeten nagaan of alle golflengten in voldoende mate voorkomen en dat niet bv alleen het blauwe licht aanwezig is, wanneer men deze lamp juist voor bloemvorming wil inzetten, waar met name de rode golflengten van belang zijn.

S/P ratio

Het menselijk oog heeft staafjes en kegeltjes. De staafjes werken vooral bij lage verlichtingssterktes (schemer, nacht), en de kegeltjes bij hoge(re) verlichtingssterktes (overdag). Daar het oog in beide situaties (hoofdzakelijk) gebruik maakt van andere sensoren, is er daarmee ook een andere gevoeligheid.
De overdaggevoeligheid wordt Photopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van kegeltjes.
De nachtgevoeligheid wordt Scotopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van staafjes.
Het menselijk oog is gevoeliger voor licht (van meer blauwachtige kleur) en de S/P ratio geeft aan, voor het licht van deze lamp, in hoeverre de efficiëntie van deze lamp hoger is voor nachtgevoeligheid dan dat deze is voor daggevoeligheid.

Het licht van deze lamp heeft een dusdanig spectrum dat de S/P ratio 1.9 is. Dus zou deze lamp gebruikt worden in een omgeving waarbij een gemiddeld lage verlichtingssterkte aanwezig is, dan is de berekende efficiëntie voor nacht deze factor hoger dan de berekende (overdag) efficiëntie.

rm-led_ledtube_1200mm_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

Het photopisch spectrum is behoorlijk wat kleiner (rode curve) dan het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een S/P ratio van 1.9.

Zie voor meer informatie dit artikel over S/P ratio.

Kleursoort diagram

rm-led_ledtube_1200mm_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt verwijderd van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp. De kleurcoördinaten zijn x=0.3323 en y=0.3597.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

rm-led_ledtube_1200mm_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 73 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 73 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0062, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is hoger dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening niet nauwkeurig is en er niet van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

rm-led_ledtube_1200mm_voltagedependency

Spanningsafhankelijkheid van een aantal lampparameters.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte hangen niet noemenswaardig (< 1 %) af van de aangeboden lampspanning.

Bij een mogelijke variatie in spanning bij 230 V van + en – 5 V dan is de variatie in de verlichtingssterkte van deze lamp ongeveer 0.0 %. Bij abrupte variaties in netspanning is dit natuurlijk niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

rm-led_ledtube_1200mm_startupeffect

rm-led_ledtube_1200mm_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd in ongeveer een half uur. In deze tijd neemt de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen af met respectievelijk 8 en 5%.

Closeup van de leds

rm-led_ledtube_1200mm_closeup

Closeup van de leds.

6 reacties op “RM LED T8 18W 1200mm”

Hoi Koen.
welk merk tl T8 is het?
waar staat die RM voor?

en hoeveel leds zitten in de tl die jij beschreven hebt?

vriendelijke groet,

rene

@Rene,

Volgens mij worden al je vragen al beantwoord in de eerste alinea van dit artikel. Hier vind je ook de link naar de website van de leverancier (RM Led).

Ik ben op zoek naar de prijs van deze lamp. Kan iemand mij daaraan helpen, ik kan namelijk deze lamp niet vinden op internet.

Beste Egbert,

Ben je nog geinteresseerd in de prijs van de lampen?

Met vriendelijke groet,

Andre Moree
RM Led

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *