Actie Groenlicht LED-bulb E14 WW 4W

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 7 Reacties»

acgrli_ledbulbe14ww4wActie Groenlicht presenteert een kleine bolvormige ledlamp met E14 fitting, die warmwit licht afgeeft. De lamp is afkomstig van Luxerna, en verkrijgbaar bij Actie Groenlicht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2727 K warmwit
Lichtsterkte Iv 53 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 141 deg
Vermogen P 4.6 W
Power Factor 0.57 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 243 lm
Efficiëntie 52 lm/W
CRI_Ra 67 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4609 en y=0.4156
Fitting E14 De kleine variant van de E27 fitting.
PAR-waarde 0.5 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.1 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 x 98 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D x H afmetingen lichtruimte 50 x 29 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter en hoogte van het witmatte kunsstof waardoorheen het licht komt. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 22-24 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen af met resp. 21 % en 13 %.

Spanningsafhankelijkheid: geen afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

acgrli_ledbulbe14ww4w_summary2
Let op: De meting is gedaan in het verre veld (ver genoeg van de lamp af zodanig dat deze gezien kan worden als een puntbron, dit betekent minimaal 5x de grootste afmeting van het gebied waar licht uitkomt (=lichtruimte)). Deze gegevens zijn omgerekend naar resultaten op de in deze tabel staande afstanden van 0.25 m – 5 m.

Wanneer de afstand tot de lichtbron kleiner wordt dan 5x de maximale lengte (hier 5x 50 mm) dan is de lichtbron niet meer als puntbron te zien maar zit men in het nabije veld. Daar zullen de waardes lager uitvallen.

Met de Eulumdat file en met een berekenprogramma is wel goed te berekenen wat de verlichtingssterkte is in het dichtbije veld van de buis.

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

acgrli_ledbulbe14ww4w_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn gelijk daar de lamp een circelsymmetrie heeft over de hoogte as (de z-as).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm zoals in het Eulumdat lichtdiagram.

acgrli_ledbulbe14ww4w_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

acgrli_ledbulbe14ww4w_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 40 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 80-89 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 141 graden. Deze gemiddelde waarde geldt voor alle denkbeeldige snijvlakken door deze lamp.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 243 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 243 lm, en een opgenomen vermogen van 4.6 Watt, levert een efficiëntie van 52 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.57 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 35 mA
Vermogen P 4.6 W
Schijnbaar vermogen S 8.1 VA
PF 0.57

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

acgrli_ledbulbe14ww4w_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom heeft geen sinusvorm, echter heeft pieken. Ze zijn niet geheel in fase met de spanning maar lopen iets voor op de spanning (de top van de stroomwaarde gebeurt eerder dan de top van de spanning). Dit geheel resulteert in een lage powerfactorwaarde.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar. De meting aan de stroomvorm is gedaan met 10.000 samples per seconde, wat een maximum frequentiecomponent van 5000 Hz zou kunnen detecteren. Normaliter zijn deze hoogfrequente signalen niet te vinden in de opgenomen stroom van de lamp, vandaar dat het onderstaand spectrum wordt gestopt bij 1000 Hz. Dit is ruim voldoende om de relevante harmonische inhoud van de stroom weer te kunnen geven.

acgrli_ledbulbe14ww4w_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Vanwege de stroompieken zijn er ook veel hogere harmonischen.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

acgrli_ledbulbe14ww4w_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2725 K wat warmwit is. De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

acgrli_ledbulbe14ww4w_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden, daarna is niet meer gemeten.

Kijkende naar de stralingshoek van 141 graden (dus 70.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt dat in dit gebied de kleurtemperatuur met minder dan 2 % toeneemt.

PAR waarde en -spectrum

Wanneer het licht van deze lamp gebruikt zou worden voor het laten groeien van planten, dan dient de PAR-gebied bepaald te worden. PAR staat voor Photosynthetic Active Radiation en is die straling die actief meedoet aan fotosynthese en wordt uitgedrukt in μMol/s/m2.

Fotosynthese vormt de essentie voor de groei en bloei voor planten, waarbij het blauwe deel van het lichtspectrum zorgt voor de groei en het rode deel verantwoordelijk is voor de knopzetting en bloei van de plant. Voor fotosynthese wordt gekeken naar aantallen fotonen wat belangrijker is dan het vermogen van het licht.
Het vermogensspectrum (vermogen per golflengte) van het licht van de lamp wordt dus eerst omgerekend naar het aantal fotonen (aantallen lichtdeeltjes per golflengte) waarna deze aantallen fotonen per golflengte nog gewogen worden tegen de gevoeligheid van de gemiddelde plant ervoor (volgens DIN-norm 5031-10:2000). Het volgende plaatje laat het resultaat zien.

acgrli_ledbulbe14ww4w_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

De zwarte curve geeft het vermogensspectrum aan van de lamp, in aantallen fotonen per golflengte. In rood de curve die de gemiddelde gevoeligheid geeft van de gemiddelde plant (volgens DIN norm 5031-10:2000) voor de verschillende golflengtes.

Resulteert de groene lijn die het aantal fotonen afgeeft per golflengte van het licht van de lamp. Deze aantallen fotonen gesommeerd, levert een PAR getal dat voor het licht van deze lamp uitkomt op 0.5 μMol/s/m2. Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm). Dit zou men kunnen zien als een PAR efficientie van het licht van deze lamp.

Noot: bij dit percentage zou men moeten nagaan of alle golflengten in voldoende mate voorkomen en dat niet bv alleen het blauwe licht aanwezig is, wanneer men deze lamp juist voor bloemvorming wil inzetten, waar met name de rode golflengten van belang zijn.

S/P ratio

Het menselijk oog heeft staafjes en kegeltjes. De staafjes werken vooral bij lage verlichtingssterktes (schemer, nacht), en de kegeltjes bij hoge(re) verlichtingssterktes (overdag). Daar het oog in beide situaties (hoofdzakelijk) gebruik maakt van andere sensoren, is er daarmee ook een andere gevoeligheid.
De overdaggevoeligheid wordt Photopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van kegeltjes.
De nachtgevoeligheid wordt Scotopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van staafjes.
Het menselijk oog is gevoeliger voor licht (van meer blauwachtige kleur) en de S/P ratio geeft aan, voor het licht van deze lamp, in hoeverre de efficiëntie van deze lamp hoger is voor nachtgevoeligheid dan dat deze is voor daggevoeligheid.

Het licht van deze lamp heeft een dusdanig spectrum dat de S/P ratio 1.1 is. Dus zou deze lamp gebruikt worden in een omgeving waarbij een gemiddeld lage verlichtingssterkte aanwezig is, dan is de berekende efficiëntie voor nacht deze factor hoger dan de berekende (overdag) efficiëntie.

acgrli_ledbulbe14ww4w_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is vergelijkbaar (rode curve) met het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een lage S/P ratio van 1.1.

Zie voor meer informatie dit artikel over S/P ratio.

Kleursoort diagram

acgrli_ledbulbe14ww4w_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp. De kleurcoördinaten zijn x=0.4609 en y=0.4156.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

acgrli_ledbulbe14ww4w_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 67 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 67 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0017, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

acgrli_ledbulbe14ww4w_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

acgrli_ledbulbe14ww4w_startupeffect

acgrli_ledbulbe14ww4w_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 35 minuten. Gedurende de opwarming nemen de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen af met respectievelijk 21 en 13 %.

7 reacties op “Actie Groenlicht LED-bulb E14 WW 4W”

De lampmeetartikelen worden steeds uitgebreider, mooi om te zien. Het allemaal wel erg technisch en dat zal niet iedereen aanspreken.

Heb je geen foto van de lamp terwijl hij brandt? Het zou nl. niet de eerste keer zijn dat ik een LED-lamp inschroef die als “goed” of “mooi” uit jullie test komt maar waarvan het licht in een publieke wc niet zou misstaan. Bij lampen is er ook een subjectieve component die zich niet in getalletjes laat vangen.

Door de witbalans van de camera op neutraal te zetten en door op dezelfde foto ook een gloeilamp en (goede) spaarlamp te laten zien zijn in één oogopslag de verschillen in kleurtemperatuur, lichtverdeling en helderheid te zien. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden…

Hoi Jeroen,
Je hebt het al eens gevraagd, en ik sna je vraag ook wel. Ik zal er eens wat aan gaan doen. De verschillen in lichtverdeling echter gaan niet zo eenvoudig als jij het schetst. De verschillen in kleurtemperatuur en helderheid mogelijk wel.

als Olino toch iets gaat veranderen.. zet dan de tabel svp interactiever op. degene die een E14 fitting zoekt hoeft al die andere lampen niet te zien.
Idem als je als kantoorbeheerder een TL-buis vervanger zoekt.

Het probleem met verdijnende logo’s en gedeeltelijke verdwijning van de gegevens in de verzamel tabellen speelt ook nog steeds (tenminste met internet explorer).

Hoi Marcel,

Waarom reken jullie je de powerfactor niet door aan de efficiëntie lumens/Watt?

Want als er meer van deze lampen in het netwerk komen zullen we vroeg of ook laat voor deze blindstroom moeten gaan betalen. Tevens heb je een echte groene vergelijking,
t.a.v. energie verbruik (integraal).

Hoi Polderman,
Zover is het nog niet met die blindstroom dat ik er nu al een omrekening van dien te maken vwb de efficiëntie. Er zijn wel eisen, bijvoorbeeld vanuit de Energy Star, maar ook vanuit de EIA van Senternovem, waarbij een minimale powerfactor wordt vereist. Dat op zich zou voldoende stimulans moeten geven om de powerfactor hoog genoeg te maken.
Om het mee te nemen in het “groene” vergelijk ontbreekt het mij aan een evaluatiefactor (een gewichtsfactor). Ik zou niet weten hoe erg het is en hoeveel algehele efficiëntievermindering ik zou moeten toepassen om het effect van een niet ideale powerfactor te verrekenen.
Een nog echtere groene vergelijking zou gemaakt kunnen worden door een levenscyclusanalyse toe te passen. Alleen daarvoor ontbreekt het mij (1) de productiegegevens (en ik ben afhankelijk van wat fabrikanten mij geven terwijl ik het niet kan nakijken) en (2) de levensduur (daarvoor ben ik wel een duurproef begonnen), en (3) de recycling etc.

Interessante kogel LED lamp:
– zuinigste E14 fitting lamp
– redelijke licht opbrengst ( 4watt ipv 1watt of 2watt )
– klein

HET probleem van veel LED lampen is nog steeds de geringe licht productie (wel met hoge efficientie).
Deze nieuwe lamp begint in de buurt te komen.
Kogel LED lampen van 6 à 7 Watt lijken me ideaal voor een huishouden, maar die zijn er nog nauwelijks.

Hoi Marcel en Jeroen Haringman,

Bedankt voor je uitleg.
Het zou mooi wezen dat we in de toekomst een echt vergelijk hebben t.o.v.
de hele cyclus (fabricage tot afdanken) tav CO2 uitstoot.
Iets anders:
Ik denk dat Jeroen Haringman van reactie 1 zoiets als beneden staande link bedoeld.
Ik weet niet op er aan dit plaatje is gerommeld maar het is wel een duidelijke vergelijking!

http://www.amazon.com/gp/customer-media/product-gallery/B001UTDW8W/ref=cm_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&index=0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *