IPLED SMD90CM-10W-PW

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 5 Reacties»

ip_t8_smdIPLED presenteert een 90 cm lange led-TL buis, voorzien van 180 SMD LEDs. Het geheel blijkt erg efficiënt.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5882 K Koudwit.
Lichtsterkte Iv 368 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 123 deg 122 graden is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (lengterichting vd buis). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 123 graden (dit is het C90-C270 vlak). Deze waardes zijn vergelijkbaar.
Vermogen P 11.0 W
Power Factor 0.86 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 1186 lm
Efficiëntie 108 lm/W
CRI_Ra 71 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3236 en y=0.3501
Fitting TL Deze led-TL wordt direct op de 230 V aangesloten. Zo is deze ook getest.
PAR-waarde 3.2 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.9 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x L buitenafmetingen 28 x 887 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter van eindkappen). L = lengte zonder pinnen. Diameter buis is 26 mm (dus 2 mm smaller dan eindkappen).
L x B afmetingen lichtruimte 862 x 17 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de plaat waarop de leds gemonteerd zijn. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-26 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen af met respectievelijk 8 % en 6 %.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn niet afhankelijk van de aangeboden spanning.

Aan het eind een extra foto van de leds.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

ipled_90cmtube_summary2
Let op: De meting is gedaan in het verre veld (ver genoeg van de lamp af zodanig dat deze gezien kan worden als een puntbron, dit betekent minimaal 5x de grootste afmeting van het gebied waar licht uitkomt (=lichtruimte)). Deze gegevens zijn omgerekend naar resultaten op de in deze tabel staande afstanden van 0.25 m – 5 m.

Wanneer de afstand tot de lichtbron kleiner wordt dan 5x de maximale lengte (hier 5x 862 mm) dan is de lichtbron niet meer als puntbron te zien maar zit men in het nabije veld. Daar zullen de waardes lager uitvallen.

Met de Eulumdat file en met een berekenprogramma is wel goed te berekenen wat de verlichtingssterkte is in het dichtbije veld van de buis.

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

ipled_90cmtube_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (lengterichting van de buis) en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn gelijk.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm zoals in het Eulumdat lichtdiagram.

ipled_90cmtube_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

ipled_90cmtube_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 40 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 73-84 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 122 graden voor het C0-C180 vlak en 123 graden voor het (daarop loodrecht staande) C90-C270 vlak (waardes zijn vergelijkbaar).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1186 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1186 lm, en een opgenomen vermogen van 11.0 Watt, levert een efficiëntie van 108 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.86 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 56 mA
Vermogen P 11.0 W
Schijnbaar vermogen S 12.9 VA
PF 0.86

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

ipled_90cmtube_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom is ongeveer in fase. De vorm is echter geen sinus maar ligt er wel in de buurt.  De vorm is echter niet symmetrisch.

Er zijn wat stijle flanken die zorgen voor hogere harmonischen.

De powerfactor komt evenwel hoog uit (> 0.85) vanwege de gelijke fase en de vorm die op een sinus lijkt.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar. De meting aan de stroomvorm is gedaan met 10.000 samples per seconde, wat een maximum frequentiecomponent van 5000 Hz zou kunnen detecteren. Normaliter zijn deze hoogfrequente signalen niet te vinden in de opgenomen stroom van de lamp, vandaar dat het onderstaand spectrum wordt gestopt bij 1000 Hz. Dit is ruim voldoende om de relevante harmonische inhoud van de stroom weer te kunnen geven.

ipled_90cmtube_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

De even harmonischen zijn aanwezig (100, 200 Hz) en in de oneven zijn behoorlijk grote harmonischen aanwezig (vooral de 3e, op 150 Hz).

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

ipled_90cmtube_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 5900 K wat koudwit is. De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

ipled_90cmtube_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

Er is niet verder gemeten dan een kantelhoek van 75 graden, omdat de lichthoeveelheid dan teveel is afgenomen (minder dan 5 lux).

Kijkende naar de stralingshoek van 123 graden (dus 61.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt dat in dit gebied de kleurtemperatuur met ongeveer 2% varieert.

PAR waarde en -spectrum

Wanneer het licht van deze lamp gebruikt zou worden voor het laten groeien van planten, dan dient de PAR-gebied bepaald te worden. PAR staat voor Photosynthetic Active Radiation en is die straling die actief meedoet aan fotosynthese en wordt uitgedrukt in μMol/s/m2.

Fotosynthese vormt de essentie voor de groei en bloei voor planten, waarbij het blauwe deel van het lichtspectrum zorgt voor de groei en het rode deel verantwoordelijk is voor de knopzetting en bloei van de plant. Voor fotosynthese wordt gekeken naar aantallen fotonen wat belangrijker is dan het vermogen van het licht.
Het vermogensspectrum (vermogen per golflengte) van het licht van de lamp wordt dus eerst omgerekend naar het aantal fotonen (aantallen lichtdeeltjes per golflengte) waarna deze aantallen fotonen per golflengte nog gewogen worden tegen de gevoeligheid van de gemiddelde plant ervoor (volgens DIN-norm 5031-10:2000). Het volgende plaatje laat het resultaat zien.

ipled_90cmtube_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

De zwarte curve geeft het vermogensspectrum aan van de lamp, in aantallen fotonen per golflengte. In rood de curve die de gemiddelde gevoeligheid geeft van de gemiddelde plant (volgens DIN norm 5031-10:2000) voor de verschillende golflengtes.

Resulteert de groene lijn die het aantal fotonen afgeeft per golflengte van het licht van de lamp. Deze aantallen fotonen gesommeerd, levert een PAR getal dat voor het licht van deze lamp uitkomt op 3.2 μMol/s/m2. Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en is ruwweg geldig binnen de stralingshoek. Omdat de stralingshoek groot is moeten de fotonen verdeeld worden over een groot gebied en daarom is deze waarde klein.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm). Dit zou men kunnen zien als een PAR efficientie van het licht van deze lamp.

Noot: bij dit percentage zou men moeten nagaan of alle golflengten in voldoende mate voorkomen en dat niet bv alleen het blauwe licht aanwezig is, wanneer men deze lamp juist voor bloemvorming wil inzetten, waar met name de rode golflengten van belang zijn.

S/P ratio

Het menselijk oog heeft staafjes en kegeltjes. De staafjes werken vooral bij lage verlichtingssterktes (schemer, nacht), en de kegeltjes bij hoge(re) verlichtingssterktes (overdag). Daar het oog in beide situaties (hoofdzakelijk) gebruik maakt van andere sensoren, is er daarmee ook een andere gevoeligheid.
De overdaggevoeligheid wordt Photopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van kegeltjes.
De nachtgevoeligheid wordt Scotopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van staafjes.
Het menselijk oog is gevoeliger voor licht (van meer blauwachtige kleur) en de S/P ratio geeft aan, voor het licht van deze lamp, in hoeverre de efficiëntie van deze lamp hoger is voor nachtgevoeligheid dan dat deze is voor daggevoeligheid.

Het licht van deze lamp heeft een dusdanig spectrum dat de S/P ratio 1.9 is. Dus zou deze lamp gebruikt worden in een omgeving waarbij een gemiddeld lage verlichtingssterkte aanwezig is, dan is de berekende efficiëntie voor nacht deze factor hoger dan de berekende (overdag) efficiëntie.

ipled_90cmtube_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is veel kleiner (rode curve) dan bij het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een S/P ratio aan de hoge kant van 1.9.

Zie voor meer informatie dit artikel over S/P ratio.

Kleursoort diagram

ipled_90cmtube_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt iets verwijderd van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp. De kleurcoördinaten zijn x=0.3236 en y=0.3501.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

ipled_90cmtube_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 71 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (onder de 5000 graden is dat een zwarte straler en daarboven het buitenlichtspectrum).

Deze waarde van 71 is kleiner dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0054, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is gelijk aan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening net nauwkeurig genoeg is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

ipled_90cmtube_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte variëren nauwelijks mee het de variatie van de aangelegde voedingsspanning.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≤ 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

ipled_90cmtube_startupeffect

ipled_90cmtube_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De variaties gedurende de opwarmtijd van 25 minuten nemen de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen af met respectievelijk 8 % en 6 %.

Close-up van de leds

ip_t8_smd_closeup

Close-up van de leds

5 reacties op “IPLED SMD90CM-10W-PW”

Vragen:
1)Is deze TL led als TL buis te vervangen of moet je armatuur met TL LED(s) als geheel aanschaffen?
2)Wat kost deze TL led? per stuk / 1000 / 10.0000
graag aangeven of prijzen per TL LED gaan of per armatuur
Zijn ze al leverbaar? zo ja bij wie?
Zo niet…….Wanneer leverbaar?

Graag zie ik uw reactie met antwoorden en informatie over verkoopafdeling tegemoet op bovenstaand emailadres.

MVG Johan van Agterveld

Beste Johan,

De led tl is als tl buis te vervangen met een kleine aanpassing in de bedrading van de huidige armaturen, VSA en starter loskoppelen en op de juiste manier doorverbinden, ong. 2 minuten werk.

de aantallen die we hebben kunnen momenteel erg variëren, maar een basis sample voorraad hebben we altijd, ong. 50-200 stuks per artikel, ivm de snelle ontwikkelingen de afgelopen jaren is er bewust voor gekozen om een kleine handelsvoorraad te hanteren en volumes per partij te leveren.

M. vr. groet, Rob vd Linden / IPled bv

Er staat bij “Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum” dat de kleur temperatuur 590K is, neem aan dat hier een nulletje vergeten is.

Beste mensen,

Ik wil graag mijn 4 tl-buizen vervangen door led-buizen. De lengte is 90 cm en diameter 26 mm. Welke buis beveel je aan. Staat 26 mm gelijk met T8 ?

vr. gr.
JIvan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *