Energy House de Mirre in Veldhoven

Geplaatst door Arjan de Vries in Energiebesparing, Zelfvoorzienend, Zonne-energie 24 Reacties»

huisRecent was ik aanwezig bij de de officiele opening van Energyhouse de Mirre Veldhoven. Het toepassen van verschillende duurzame technieken moet ervoor zorgen dat het huis volledig losgekoppeld van het electriciteits- en gasnet in haar eigen energiebehoefe kan voorzien. Een sterke visie en intensieve samenwerking vormden de basis voor het succes van dit gedurfde project.

Het idee

Het idee voor het energieneutrale huis ontstond bij OTB en werd voortgezet door Cees Collart van Energyhouse B.V.. De energievoorziening op basis van fossiele brandstoffen wordt steeds duurder: nu spendeert een gemiddeld gezin al een vol maandsalaris per jaar aan energie en binnen zes jaar zullen dit twee maandsalarissen zijn! Ook zorgen fossiele brandstoffen voor een grote afhankelijkheid, niet alleen van je energieleverancier, maar ook van de delen van de wereld waar deze brandstoffen vandaan komen zoals Rusland en het Midden-Oosten. Daarbij zorgt het gebruik van fossiele brandstoffen voor de uitstoot van CO2 met als gevolg een onstabiel klimaat. De vraag onstond of en hoe het mogelijk was om een huis te bedenken dat geheel onafhankelijk is van het energienet, op basis van bestaande technieken, met behoud van comfort. Lies de Groot van woningstichting Aert Swaens en wethouder Nicole Ramaekers van de gemeente Veldhoven vonden dit ook een interessante uitdaging en gezamenlijk met Energyhouse BV zorgden ze ervoor dat het eerste volledig onafhankelijke energieneutrale huis van Nederland op ware schaalgrootte in Veldhoven gerealiseerd kon worden. Dit gebeurde overigens in nauwe samenwerking met Mansveld, Gebr. Van Hout, Visietech, Brainport, OTB Solar, Hurks en Philips. Zie ook een eerder artikel op OliNo over het EnergyHouse concept.

EnergyHouse
EnergyHouse

Verslag van de ochtend

Op 26 februari 2010 werd het Energyhouse formeel opgeleverd. In de ochtend was er een programma in de raadszaal van het gemeentehuis in Veldhoven. De opening werd gedaan door Europarlementarier Lambert van Nistelrooij, onder meer verantwoordelijk voor het programma ‘energie, technologie en innovatie’. De initiatiefnemers werden geprezen voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Na de opening volgde een lezing over duurzaamheid van ‘Zakenvrouw van het jaar’ Meiny Prins. Haar bedrijf Priva heeft al 50 jaar ervaring met energie- en klimaatbeheersing in kassen en bedrijfsgebouwen. Vervolgens werd er in de vorm van een debat besproken hoe de keten beter kan samenwerken om energieneutrale woningbouw daadwerkelijk succesvol op te schalen. Het debat werd gevoerd door Harry Hendriks van Philips, Meiny Prins van Priva, duurzaamheids ambassadeurs en installateurs Mansveld en van Hout, Veldhovens or- en milieuwethouder Nicole Ramaekers en ASN Bank ambassadeur Dorine Putman-Devilee.

Presentaties in de raadzaal van het gemeentehuis in Veldhoven
Presentaties in de raadzaal van het gemeentehuis in Veldhoven

Belangrijke conclusies van deze ochtend waren dat woningbouwverenigingen zeker open staan voor verduurzaming van hun woningbestand. Investeringen in de woningen moeten doorgerekend worden in de huur, maar de hogere huur wordt weer gecompenseerd met een verlaging van de energielasten. Zeker wanneer de totale woonlasten er zelfs door afnemen is dit ook voor banken een interessante investering. Aangezien de huurder in maandlasten zelfs goedkoper uit is, is het risico dat de investering niet kan worden terugverdiend zeer laag. Hoe hoger de energieprijzen, hoe eerder dat het geval is, echter een goed subsidiebeleid kan dit proces enorm versnellen. In dat geval zou het accent van het subsidiebeleid verschuiven van pure innovatie naar het toepassen en uit-ontwikkelen van beschikbare technologieen.

Nicole Ramaekers, Lambert van Nistelrooij, Cees Collart, Lies de Groot
Vlnr: Nicole Ramaekers, Lambert van Nistelrooij, Cees Collart, Lies de Groot

Het huis

Na de lunch was er een rondleiding in het huis. Voor het opwekken van de elektriciteit worden 28 zonnepanelen gebruikt. Om er voor te zorgen dat er de hele dag door electriciteit beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van 48 accu’s. Wanneer deze geheel zijn opgeladen kan men daar een maand mee vooruit.

Accukamer
Accukamer

In het huis worden alleen LED-lampen en energie-efficiente apparaten gebruikt. Wat betreft warmte wordt gebruik gemaakt van een zonneboiler met twee zonnecollectoren op het dak en een warmtepomp met gesloten bron. Deze zijn aangesloten op een groot voorraadvat van 1000 liter en een lage temperatuursverwarmings-systeem. Verder wordt er gebruik gemaakt van een douchewarmtewisselaar, balansventilatie met warmteterugwinning en is het huis natuurlijk optimaal geisoleerd. Alle installaties worden op afstand gemonitord en alles wordt bijgehouden, zodat de installaties optimaal kunnen worden ingeregeld en de gegevens gebruikt kunnen worden voor onderzoeksdoeleinden.

Balansventilatiesysteem
Balansventilatiesysteem

Warmtepomp met buffervat
Warmtepomp met buffervat

Omvormers bij de accu’s zetten om in 230 V wisselspanning
Omvormers bij de accu’s zetten om in 230 V wisselspanning

sma-inverter
SMA Inverter voor de zonnepanelen

Het bouwproces

In november 2008 ging de eerste paal de grond in en eind 2009 is het huis opgeleverd. De komende maanden zal er uitgebreid getest worden om er zeker van te zijn dat de systemen goed werken. Ongeveer een half jaar na oplevering zal het huis bewoond gaan worden. De meerkosten van het huis bedragen 75.000 euro, hoewel er daarnaast nog allerlei dingen zijn aangepast waarbij er een hoop extra uren van de verschillende partijen in zijn gestoken die niet werden ‘opgeschreven’ en doorberekend. Hoewel er dus fors in is geinvesteerd, vormden het leren van het proces en de latere aanpassingen tegelijkertijd een belangrijke meerwaarde van het project met het oog op toekomstige projecten. Een belangrijke les was bijvoorbeeld dat het zeer belangrijk is om zo vroeg mogelijk en consequent oog te hebben voor koude-bruggen, isolatieaansluitingen en tochtgaten. Daarnaast is het erg belangrijk om in de ontwerpfase van het huis al rekening te houden met de energievoorzieningen. In dit geval was namelijk pas ver na de ontwerpfase bepaald hoe het huis onafhankelijk en energieneutraal gemaakt zou worden. Hierdoor lag de constructie en indeling van het huis al vast en moesten installaties op de gegeven situatie worden aangepast.

Video

Opening Energyhouse De Mirre Veldhoven

Conclusies

Belangrijk is dat we ons realiseren dat er al veel meer kan dan we allemaal denken. Met dit project wordt immers aangetoond dat het mogelijk is om een onafhankelijk en energieneutraal huis te bouwen op basis van bestaande technieken. Tijdens het project waren er veel leerpunten. Aangezien er veel partijen moeten samenwerken (ketenintegratie!) is het belangrijk om de energievoorziening zo vroeg mogelijk in het bouwproces te ontwerpen. Technisch gezien is het prima mogelijk om een energieneutraal huis te bouwen. Hoe aantrekkelijk het is economisch gezien hangt sterk af van (de gehanteerde prognose van) de energieprijzen. Eerstvolgend doel is om op te schalen: een groep van -zeg 25- huizen gaan gezamenlijk energie opwekken en samen delen in een mini-grid. Wat doet dit met de systeemgrootte en daarvan afgeleid met de kostprijs per huis?

Natuurlijk geldt ook dat hoe vaker partijen een dergelijk initiatief (durven te) nemen, hoe meer ervaring er wordt opgedaan en hoe kosten-efficienter projecten kunnen worden uitgevoerd. Verder kan een verschuiving van subsidies voor pure innovatie naar subsidies voor het toepassen en uit-ontwikkellen van beschikbare technologieen een sterke impuls geven aan het uitrollen van dit- en vergelijkbare concepten. Het idee om volledig zelfvoorzienend en geheel emmissieloos je eigen energievoorziening te hebben is erg lonkend, zeker tegen de achtergrond van een dreigende energie- en klimaatcrisis!

Meer info op

24 reacties op “Energy House de Mirre in Veldhoven”

Interessant project, maar ik mis de technische diepgang in dit artikel. Het is allemaal erg oppervlakkig. Zo vraag ik me hoe het nu zit met de isolatie van dit huis? Volgens welke norm is die gedaan? Passiefhuis misschien? Is er misschien iets bekend over EPC? En elektrisch, hoeveel kWp ligt er op dit dak? Is het huis écht in eilandbedrijf het hele jaar lang? Hoe zit dat dan met de seizoensverschillen in opwek en vraag. PV produceert in de zomer ongeveer 6-7 keer meer dan in de winter en in de winter is er de grootste vraag naar elektriciteit vanwege de warmtepomp? En over de warmtepomp, welk vermogen heeft deze? Hoe groot is de boiler? Wat voor verwarming zit er in het huis?

Al met al meer vragen dan antwoorden. Ik hoop dat er nog meer achtergrond informatie komt?

Isolatie Rc 5,5 en EPC 0. PV 4800 Wp geinstalleerd vermogen levert 4200 kWh p/jr. Opslagcapaciteit in accu’s 300 kWh. Collector 12 GJ p/jr. Buffervat 1000 l. Wpomp 5 kW. LT verwarmingssysteem. Balansventilatie met WTW, Douche WTW, LED-verlichting en hotfill apparatuur. Kortom: eerst goed isoleren en ventileren om vervolgens de verminderde vraag slim op te wekken zonder daarbij in te boeten aan comfort.

Theorie is als volgt: accu’s zullen in de zomer vol zitten en mogen in de winter net niet leeg zijn. Door een groot buffervat te nemen (1000 l) buffer je maximaal warm water, zodat Wpomp zo min mogelijk hoeft te draaien. Voor het LT-verwarmingssysteem heb je dan ook in de winter vaak al voldoende temperatuur (30 oC). Voor je warm tapwater moet de Wpomp in de winter sowieso een maal p/wk het water naar 60 oC brengen ivm legionella.

Praktijk wordt nu getest: apparatuur wordt ingeregeld, gemeten en getest: kan dit huis daadwerkelijk 365 dagen los van gas en elektranet? De praktijk zal het leren. Voor het 1e jaar sowieso nog ongeveer 300 dagen te gaan!

Laat ons niet onszelf verleiden hierin de eindoplossing voor ons energieprobleem te zien. Teveel huizen en gebouwen bestaan reeds en totale vervanging door nieuwbouw is geen optie, anders dan tegen verschrikkelijke inspanningen in tijd, energie en geldmiddelen.

Anderzijds is dit natuurlijk een prachtig resultaat dat ons tot voorbeeld kan dienen en ons inspireren bestaande bouw naar soortgelijke prestaties te converteren. Slimme (tussen)oplossingen met een maximale waardetoevoeging per geinvesteerde inspanning (tijd/energie/geld).

Zie ook mijn eerder geplaatste artikel http://www.olino.org/articles/2010/03/21/kom-van-dat-dak-af-pimp-your-pv

Binnenkort hoop ik een artikel ‘Pimp je koelkast’ te kunnen plaatsen. Hierin zal ik verslag doen van een vrij simpele en heel goedkope operatie om een bestaande koelkast (van voor de energielabeling) een flink stuk energiezuiniger te maken.

Heel mooi dat zo’n huis er gekomen is. Metingen zijn een belangrijk instrument om tot acceptatie te komen. Met dank voor de antwoorden en: er zijn nog meer vragen!

Wat zou er anders gedaan zijn als het energievoorziening niet achteraf was meegenomen?

Komt/is er ook een webpagina met technische details en bijvoorbeeld (voorbeeld)grafieken van de installaties?

EPC=0, maar is dit huis ook passiefhuis? Dat geeft nl. een idee van de benodigde hoeveelheid energie voor dit huis. Oppervlakte is onbekend, dus we kunnen zelf niet uitrekenen wat jaarlijkse wh/m2 is en of daar nog winst te halen valt.

Wordt ook het water zelf beheerd (regenwater+afvalwater->grijs+ drinkwater)?

Voor LTV is legionellabehandeling niet nodig. Je kunt dus energie besparen als het gehele 1000L vat niet naar 60°C hoeft. Worden tapwater en verwarming uit het zelfde buffervat betrokken, of heeft de WP een eigen tapwaterboiler?
Als de WP geen tapwaterboiler heeft, hoe ligt de verhouding wanneer een klein tapwatervat in serie met de LTV gevuld met werkvloeistof (=’dood water’) wordt gebruikt? Aanvoer van water naar de tapwaterboiler loopt dan via een warmtewisselaar op het LTV vat. Is het LTV vat een ‘schichtenspeicher’ (gelaagde warmteopslag) of loopt het laadspiraal van boven naar beneden door het vat?

vergeet even niet de zeer milieuonvriendelijke baterij paketen die niet lang mee gaan 6 a7 jaar en het energieplaatje is niet meer zo goed. ook zal de balansventilatie elke maand een nieuw filterpaket nodig hebben doe je dit niet is de kans op asma en long infecties 3 keer hooger . de balansventilatie is tot nu toe een ramp voor de bewooners van nieuwe huizen. er wordt gepraat over afschaffing van de verplighte instalatie in nieuwe huizen en over te gaan op de vertrouwde ventilatie roosters maar dan co2 gestuurd.
aleen de water warmtepomp (zonneboiler ) heeft op het moment een klein positief effect op de energierekening.

@Wilbert: balansventilatie is niet per definitie een ramp. Het is helaas in een paar projecten verkeerd geïnstalleerd (met bv. te kleine verversingshoeveelheden e.d.) waardoor de luchtkwaliteit niet goed is, er vocht- en geluidsproblemen optreden. Dit gebeurde veelal in huurprojecten waar de druk erg groot is om e.e.a. zo goedkoop mogelijk af te leveren, terwijl nadelen van verkeerde planning en slordig werken voor de toekomstige bewoners zijn. Ik heb meerdere voorbeelden gezien van zeer goed werkende balansventilatiesystemen. Overigens speelt ook het gebruik een rol in hoe goed een systeem werkt: als de bewoners de ventilatie altijd maar op de laagste stand laten staan, ook wordt er gekookt of gedoucht, dan kun je problemen verwachte. Aan de andere kant is er met slecht ontworpen systeem vaak wat weerstand tegen het hoger zetten van het systeem omdat dan hinderlijke geluiden en/of tocht kunnen ontstaan. Kortom: of een balansventilatiesysteem een ‘ramp’ is hangt voornamelijk af van het ontwerp en uitvoering, en daarnaast ook van het gebruik.

Voor wat betreft de opslag van energie in accu’s: daar heb je een goed punt. Accu’s hebben niet het eeuwige leven, en hun periodieke productie, transport, recycling, etc. kost veel (fossiele) energie welke je eigenlijk bij het energieverbruik van de woning op zou moeten tellen. Daarnaast snap ik de wens om autonoom te zijn nooit zo… we hebben in Nederland een prima elektriciteitset waarmee je decentraal opgewekte elektriciteit prima met elkaar kunt delen. Als de accu’s midden in de zomer vol zijn kan die energie nergens heen en gaat dus verloren. Met een netgekoppeld systeem verkoop je je overschot feitelijk aan je buren. Omgekeerd: als na een sombere winter de accu’s leeg zijn zul je noodgrepen uit moeten halen met een generator o.i.d. (of dan toch stiekem netkoppeling) anders zitten de bewoners van dit huis in het donker. Met een netgekoppeld systeem betrek je je tekort gewoon vauit het net, en met een abonnement op écht groene stroom (wind, zon, water) en/of lidmaatschap van een windturbine-coöperatie zoals bv. de Windvogel ben je zeer duurzaam bezig. Als laatste is een autonoom systeemkwetsbaar voor storingen; elk component is kritisch. Gaan de accu’s stuk: je zit onder stroom. Gaan de PV-panelen stuk: je zit na verloop van tijd zonder stroom. Gaan de omvormers stuk: je zit zonder stroom. Met een netgekoppeld systeem kunnen alle componenten van de installatie uitvallen, maar je hebt nog altijd stroom uit het elektriciteitsnet.

Verder een heel mooi project! Ik kom er alleen niet achter waar het huis precies staat. Kan iemand mij vertellen waar dit huis zich bevindt? Ik ben daar nl. erg benieuwd naar i.v.m. het ondergeschoven kindje van de duurzaamheid: transport. Als dit huis nl. ergens in verweggistan staat waardoor voor elke verplaatsing van de bewoners een auto nodig is brokkelt het duurzaamheidsgehalte van dit huis toch wel weer een stukje af. Als het echter in de buurt van een treinstation staat zodat de bewoners het zonder auto afkunnen voegt dat juist een enorm stuk duurzaamheid toe!

Dus als iemand gaarne het adres (of in ieder geval de wijk/gemeente) van dit huis zou willen opzoeken dan zou ik dat erg fijn vinden. Dank!

ik wacht nog op de eerste klant die blij is met de balansventilatie, de meeste klanten vragen zelfs of we stand een afkopelen zodat ze het uit kunnen zetten. en of we toch ventilatiersters in de ramen maken. verder gaat de unit maar 10 jaar mee en gebruikt veel electrisch.
ik heb een vacantie huis in een gebied waar de stroom regelmatig uitvalt, en dan merk je hoe snel de accu’s achteruit gaan en hoe vaak die omvormers stuk gaan.,persoonlijk zou ik liever waterstof produceren met de stroom van de PV ’s maar daar is nog niet veel onderzoek naar gedaan

Waterstof wordt elders op deze website beschreven. Bij de zowel de omzetting van elektriciteit naar waterstof, de opslag en omzetting van waterstof naar elektriciteit gaat veel energie verloren. Je mag in je handjes knijpen als je aan het einde van die keten 30% van de oorspronkelijke energie overhoudt. Zonnestroom is wel goedkoop (als je ten minste naar álle kosten kijkt) maar ook weer niet zo goedkoop dat het zinvol is 70% weg te gooien.

Nee, dit is wederom een argument voor netkoppeling! Daarmee is geen opslag nodig die op ongelegen momenten vol of leeg is, die energie en geld kost en die een zwakke schakel in het systeem is. Gewoon samen delen, dan wordt de energie veel efficiënter gebruikt.

@Wilbert: Wij hebben al 10 jaar balansventilatie en zijn er heel tevreden mee. Er hangen twee units, want het is een groot huis en ze doen het beide nog prima. Ze zijn ook goed gedimensioneerd, alleen met een feestje of bij het frituren gaan ze soms een standje omhoog.

Een groot voordeel is dat we zo weinig stof in huis hebben. Ik merk dit aan de computers. Als ik deze onderhoud zit zelfs na lange tijd maar een minimum aan stof in, zelfs als gewoon op de grond op het tapijt in een hoekje staan. Als ik dit vergelijk met andere huizen, dan valt het mij op dat hier veel meer stof is.

En over het geluid kan ik ook kort zijn. Alleen op de WC’s die op <1m van de units zitten kun je een zeer licht geruis horen, maar hier zit dan ook geen demper tussen en is op een wc dan ook totaal niet storend. Zeker niet als je het vergelijkt met die afzuigers die anders wel eens op de wc hangt en die bij wijze van spreken bij de buren nog te horen is.

Balans ventilatie is top!

Laten we ons vooral niet blind staren op dit soort high-tech oplossingen.

Verre van milieuvriendelijk en bepaald niet onderhoudsarm!
Als je kijkt naar de meerkosten met de noodzakelijke diverse onderhoudsabo’s voor benodigde apparatuur, wat is dan nog het persoonlijk financieel voordeel?

De co2-uitstoot, de uitputting van hulpbronnen en de vervuiling die door productie en vervoer wereldwijd en lokaal onderhoud en toepassing ontstaan mbt benodigde apparatuur bij dit soort projecten wegen niet op tegen de beperkte lokale co2 besparing.

Als je je dan ook nog op het net aansluit voor noodgevallen en teruglevering met de bijbehorende vaste hoge netkosten, dan verdampt enig mogelijk financieel voordeel al helemaal.

Nee, laten we onszelf niets wijsmaken, het milieu is niet met dit soort projecten gediend, hooguit de economie.

Interessantere initiatieven om werkelijk het milieu te ontzien zijn dan met name de Earthship projecten.

het probleem met de balansventilatie in apartementencomplexen ed is de dikte van de betonen verdiepingsvloeren, daar ziten ook de rioolafvoerbuizen in en om daar met de balansventilatie in voldoende capaciteit te kruisen ,en dat is bijna onvermijdelijk moet de tussen vloer 30 cm dik worden met de bijbehorende zwaardere bouwmuuren en fundatie. dit is erg duur .ook zijn de afvoerkokers naar het dak heel groot en moeten de in en uitlaten minimaal 6 meter uit elkaar liggen wat vaak moeilijk te realiseren is.

aardig initiatief; vind persoonlijk het aantal Gj mbv de collectoren nogal aan de lage kant. de warmtepomp jaagt de elektre rekening astronomisch de hoogte in enkel en alleen om de pieken aan tapwater en extreme kou te ondervangen, daar mag dus best een Gj of 25 a 30 op! . op een 1000 ltr combi boiler een 5kW warmtepomp???? die pomp gaat overuren maken want die boiler haalt de 30 graden niet. wij gaan binnenkort een project doen met 43 Gj aancollectoren en een 16 kW pomp (en houtkachel/cv voor de winter). opdracht klant is simpel : geen gas… ach, alle kleine beetjes zoals hierboven helpen zullen we maar zeggen.

Interessant, maar wat voor type accu’s zijn dit?
Ik heb namelijk gelezen dat het recyclen van loodaccu’s momenteel echt milieuschade oplevert. Momenteel wordt (in België) in een open systeem gerecycled, wat tot gevolg heeft gehad dat de directe omgeving van de recycle fabriek dermate vervuild is met lood, dat er niet meer gebouwd mag worden. In Nederland kan dit in een schone gesloten fabriek, maar deze fabriek kan niet concurreren met de ‘vieze’ fabrieken, waardoor Nederlandse accu’s allemaal naar België gaan.

Als elk huis straks 48 van die monsters heeft staan, hebben we dan straks een milieuprobleem? En waar halen we sowieso de grondstoffen vandaan om elk huis van een dergelijke hoeveelheid zware metalen te voorzien?

@Frank Groot: op zich HOEFT een loodaccurecyclingsfabriek (3x de woordwaarde) geen lood en andere nare stoffen in het omliggende milieu te lekken, als het hele bedrijfsproces maar goed bedacht, goed opgezet en goed gecontroleerd is. Helaas, net zoals bij bijvoorbeeld kerncentrales, worden dergelijke fabrieken gerund door mensen die onder druk staan van o.a. economische factoren waardoor het wel eens niet zo nauw genomen wordt met de regels.

Een naar mijn mening belangrijker nadeel van het grootschalig gebruik van accu’s is de fossiele energie die voor het gehele proces productie -> transport -> [gebruik] -> transport -> recycling -> transport -> verwerking afvalstoffen nodig is. Die kon wel eens aanzienlijk zijn, maar die wordt nooit meegenomen in berekeningen van de energiehuishouding van mooie nieuwe innovatieve projecten (ook niet bij elektrische auto’s trouwens). Met netkoppeling heb je deze energiestroom helemaal niet, en daarom lijkt dat me dat een veel betere weg om te bewandelen. Overigens lijken me deze (energie-)kosten niet heel afhankelijk van het type accu, ook nikkel- of lithium-gebaseerde accu’s hebben een relatief korte levensduur wanneer ze diep ontladen worden.

Dit is nog afgezien van de zonne-energie die verloren gaat als de accu’s in de zomermaanden vol zijn (de zonnestroom kan dan nergens heen) en de (wellicht fossiele) energie die nodig is om de tekorten in de winter aan te vullen. Bij netkoppeling is er ten minste een kans dat overtollige energie elders nuttig ingezet kan worden, en dat een tekort uit het net betrokken kan worden.

Ik krijg, ook n.a.v. mijn website, regelmatig e-mails van mensen die zo graag ‘autonoom’ willen zijn. Die mensen probeer ik dan uit te leggen dat echte autonomie niet bestaat. Op zijn best ruil je een afhankelijkheid van netbeheerders/leveranciers in voor een afhankelijkheid van accufabrikanten/-recyclebedrijven, welke op hun beurt nog gewoon afhankelijk zijn van fossiele energie.

Wij leven in Z-Frankrijk en trachten ook zelf onze electrische energie op te wekken met panelen. We hebben minder panelen en minder accu’s (voor een week i.p.v. een maand) wel aangevuld met een windmolen (AIR-X met verlengde wieken). Toch hebben we in de winter de situatie dat we onvoldoende energie hebben ondanks langere daglengte dan NL en hogere zonnestand. We zijn dan genoodzaakt om 100KWh per jaar met een generator op te wekken bij een verbruik van 1,5Mw per jaar.

@Wilbert. Ik heb al 25 jaar balansventilatie met WTW en ik zweer erbij. Absoluut geen klachten. Maar ja, ik heb het goed aan laten leggen (achteraf). Het probleem is de ontwerpers/installateurs die niet begrijpen hoe de zaken in elkaar zitten. Voorbeeld: bij mij bij een verandering van WTW unit van Ubbink (50%) naar Stork (>90%) isoleerde de installateur tot mijn stomme verbazing de buis van de retourlucht ( zelfde temperatuur in de buis als de omringende lucht). Waarom wist hij zelf ook niet. Als ik mij de TV uitzending herinner van die Amersfoortse wijk zaten ten eerste de aan- en afvoer naast elkaar. Die ontwerper had er dus totaal niets van begrepen. Maar geef dan niet het fenomeen balansventilatie de schuld. Bovendien een verdubbeling van het geluid (dus 3 decibel). Nog een addertje onder het gras: de buizen waren ingebetonneerd. Dus moest de diameter klein zijn. Voorbeeld: stel 30% kleinere diameter, dan verdubbelt de gemiddelde snelheid (het oppervlak van de doorsnede wordt half zo groot). Het geluidsniveau is evenredig met het kwadraat van de snelheid, dus wordt dan 4 maal zo hoog. Dus 6 decibel. In totaal 9 decibel. Het verrast mij dus niet dat de bewoners klagen over een te hoog geluidsniveau. Maar dat lag niet aan balansventilatie maar aan incompetentie. Als er kwakzalvers zijn gaan we toch niet alle ziekenhuizen sluiten?

pas weer gestart met een nieuw comlex , vloeren zijn 220 mm dik de ventilatiekokers slechts 50 mm x 150 mm, dus vraag ik mij af of het probleem bij de instalateur zit ik denk dat het probleem ook vooral zit bij bouw en woning toezicht die geeft de verguning af en controleerd of alles aan de voorschriften voldoet er is daar geen kennis van betekenis aanwezig. vaak weet de controleur niet eens waar die “blikken buizen “voor zijn
ik ga dan toch vor het duitse systeem dat van elke bouwaanvraag ook de technische instalatie wordt beoordeeld in combinatie met de constructie.
hier is er geen controle op deze dingen.
in complexen wordt de standleiding aan en afvoer altijd geisoleerd, vaak met steenwol/lood isolatie voor het geluid naar de buuren toe

Dit is inderdaad een interessant project! Ben benieuwd of het op langere termijn ook echt kostenbesparend en milieuvriendelijker is.
Bij een vorig artikel over het Energyhouse zag ik ook een windmolen op het dak staan: waarom is er uiteindelijk voor gekozen om deze bij het Energyhouse in Velthoven weg te laten?
Daarnaast vroeg ik mij af waarom ervoor is gekozen om 3 MultiPlus units te gebruiken, aangezien de installatie niet op netstroom is aangesloten. En waarvoor wordt de Skylla lader in deze installatie precies gebruikt?

Waarom windmolens worden weggelaten?

Omdat de plaatsing van kleinschalige windmolens in de meeste omstandigheden vanuit zowel ecologisch als economisch oogpunt volkomen absurd zijn.

http://www.lowtechmagazine.be/2009/05/testresultaten-kleine-windturbines.html
http://kreeft.zeeland.nl/zeesterdoc/ZBI-O/ZEE/ZEE0/8012/801257_1.pdf
http://www.warwickwindtrials.org.uk/2.html

Enkel op b.v zeer afgelegen plaatsen of als men zelf iets kan knutselen met natuurlijk materiaal of afvalmateriaal zijn kleine windmolens interessant. De gewoon commercieel verkrijgbare kleine windturbines zijn enkel interessant in de folders en de verkooppraat van sommige bedrijven en in de hoofden van naïeve technologie-optimisten.
Als men dan toch wil investeren in milieuvriendelijke elektriciteitsproductie, dan kan men beter (naast natuurlijk het plaatsen van fotovoltaïsche cellen) stroom afnemen van bedrijven die grote windmolens plaatsen of aandelen kopen van zulke bedrijven.

Leuk leerproject. Zal zeer waarschijnlijk aantonen dat volledige autonomie een erg dure en milieuonvriendelijk doel (hobby) blijkt te zijn en dat het economisch kantelpunt voor enkele deeloplossingen nog (lang) niet is bereikt. Wel groot voorstander van uitstekende isolatie en warmteterugwinning. Zelf geweldig goede ervaring met een LT luchtverwarmingssysteem in combinatie met een warmtepomp met gesloten bron. Ga dit waarschijnlijk nog uitbreiden met zonnecollectoren om ’s zomers de warmtepomp te laten rusten voor het WTW.

Erg bedankt voor alle enthousiaste maar ook kritische reacties!! Cees Collart wil ik extra bedanken voor het toevoegen van de technische informatie.

Dit project richt zich met name op het electriciteits- en warmte gebruik tijdens het gebruik van het huis. Een vervolgproject waar de CO2- en milieu-impact van de gehele levencyclus van de bouw(-materialen) tot en met de afbraak (+ vervanging) na gebruik ook een prominente rol in spelen is minstens zo interessant. In dat geval moet daar vanaf het eerste ontwerp van het huis rekening mee worden gehouden.

Zelf ben ik ook zeer benieuwd of het huis ook in de praktijk volledig onafhankelijk kan opereren. Het teveel aan energie kan in de zomer wellicht gebruikt worden voor het opladen van een electrische auto. Dat betekent echter wel dat er in de winter wel een netstroom oplaadpunt in de buurt moet zijn; een auto die alleen na een zonnige zomerdag beschikbaar is, is niet erg praktisch en helemaal niet duurzaam! Een oplaadpunt op het werk biedt ook mogelijkheden, maar kun je dan nog spreken van energieonafhankelijkheid?!

Windenergie is wellicht wel weer een optie wanneer er een gezamenlijke (middel-)grote windmolen voor een blok huizen wordt geplaatst.

Kortom we kunnen een hoop van dit project leren en het biedt in mij ogen inspiratie voor nog veel meer interessante leerprojecten!

Wat mij interessant lijkt, is een netgekoppeld woonblok van meerdere van deze systemen. In eerste instantie leveren de woningen hun ‘overtollige zonne-energie’ aan elkaar en daarna terug aan het net en als de systemen onderling ook tekorten aanvullen (bijv. tijdens het laden van een auto of tijdens het douchen). De net-aansluiting kan dan ook lichter uitgevoerd blijven met minder vaste kosten. Zeker de piek-belasting kan op ‘0’ gezet worden als met de Multi’s of de Skyla (hoezo zit die naast de Multi’s nog geinstalleerd?) gewerkt wordt om de accu’s indien nodig bij te laden tijdens lagere gebruiksperiodes met bijv. veel wind op het windmolenpark (via het net)

Mooi project! Hoe staat het nu met dit project en is hier misschien nog een vervolg of update ergens over te vinden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *