Windenergie, De Feiten

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 68 Reacties»

logo NWEAIn de media kom je nog regelmatig onjuiste informatie tegen over windenergie. Om alle feiten over windenergie nog eens op een rij te zetten heeft de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) een nieuwe flyer gemaakt met de toepasselijke naam: Windenergie, de feiten. Wist je bijvoorbeeld dat de 2000 windturbines eind 2009 in Nederland net zoveel elektriciteit leveren als 20 procent van alle Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken.

Waarom windenergie?

De beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend, maar we staan er nauwelijks bij stil dat fossiele energiebronnen als aardgas, olie en steenkool opraken. Wind is een duurzame energiebron. de wind raakt niet op en kan dus altijd gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit.

Het gebruik van fossiele energiebronnen heeft nadelige effecten op het leefmilieu: denk aan klimaatverandering, luchtverontreiniging en olierampen. Windenergie heeft deze nadelen niet.
de brandstoffen voor onze energievoorziening komen voor een groot deel uit politiek instabiele regio’s. dat geldt niet voor windenergie. Windenergie maakt ons minder afhankelijk van politieke conflicten elders.

Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek. Windenergie levert nu al 4,5 procent van onze elektriciteit en dat kan in de toekomst tot 50 procent groeien. We zijn op de goede weg. Eind 2009 stonden er in Nederland ongeveer 2.000 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 2.221 MW. deze leveren gemiddeld 5,2 miljard kWh per jaar. dat is net zoveel als het verbruik van ruim 1,5 miljoen huishoudens: meer dan alle huishoudens van Rotterdam en Amsterdam samen, oftewel 20 procent van alle Nederlandse huishoudens.

Grote molens, hoge opbrengst

Een moderne windturbine heeft een vermogen van twee tot drie MegaWatt (2.000 tot 3.000 kW) of zelfs meer en heeft een mast van 80 tot 100 meter. Een drie MW windturbine produceert op land ruim 6,5 miljoen kWh, dat is genoeg stroom voor bijna 2.000 huishoudens. de komende jaren worden zelfs windturbines van vijf MW of meer toegepast. in België zijn de eerste van zeven MW inmiddels gebouwd. de prijs van windstroom is door schaalvergroting en technische verbeteringen sterk gedaald en zal daardoor ook in de toekomst verder afnemen.

Doelstellingen en groei

Volgens nationale doelstellingen moet in 2015 in Nederland op land 4.000 MW windenergie gerealiseerd zijn (vergund in 2012) en 950 MW extra op zee. in 2020 moet dit verder uitgegroeid zijn naar 6.000 MW op land en 6.000 MW windenergie op zee. die windturbines zijn onder andere nodig om aan Europese doelstelling voor duurzame energie te voldoen.

opgesteld windvermogen
Wereldwijd opgesteld vermogen windenergie (MW)

In totaal zullen deze windturbines ruim 30 miljard kWh per jaar opwekken; bijna een derde van ons totale elektriciteitsverbruik (huishoudens, industrie, etc.). daarna zal windenergie vooral op zee nog verder groeien, tot 20.000 MW in 2050. Windenergie is dan goed voor 40 tot 50 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte.

Roadmap windenergie
De roadmap van windenergie in Nederland

Milieuwinst

Eén windturbine van drie MW in Nederland voorkomt de uitstoot van bijna 4.000 ton CO2. dit is te vergelijken met de CO2-uitstoot van 1.000 personenauto’s die ieder 25.000 kilometers per jaar rijden (bron: EnergieNed).

De hoeveelheid energie die nodig is om een windturbine te fabriceren, te plaatsen, te onderhouden en na 20 jaar te verwijderen (de hele levenscyclus), wordt door een windturbine in drie tot zes maanden uit de wind teruggewonnen (bron: Milieucentraal).

Werkgelegenheid en groei

De windenergiebranche groeide de afgelopen tien jaar jaarlijks met 30 procent (Bron: GWEC). in Europa werken ruim 200.000 mensen in de windenergiesector: bij fabrikanten, installatiebedrijven, in het onderhoud en aan de ontwikkeling van nieuwe projecten. Bij de bouw en onderhoud van windparken op zee komt de Nederlandse offshore ervaring goed van pas. Grote bedrijven als Siemens, GdF Suez, Mitsubishi, Total, General Electric en natuurlijk de energiebedrijven investeren veel in windenergie. in Nederland zijn Vestas en Enercon marktleiders voor de levering van windturbines.

Eerlijke vergelijking van kosten en baten

Een rechtstreekse vergelijking van de huidige marktprijs van elektriciteit met de kostprijs van windenergie gaat mank. Want niet alle kosten die te maken hebben met de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen, worden in de marktprijs doorberekend. deze ‘onzichtbare’ of externe maatschappelijke kosten van de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen zijn aanzienlijk. denk aan luchtverontreiniging, (kern-)afval, klimaatverandering, opwarming van oppervlaktewater, volks- gezondheid, calamiteiten van olieverontreiniging op zee en ongelukken in de mijnbouw bij de winning van kolen. Volgens een omvangrijke Europese studie bedragen deze kosten in Nederland voor kolen 3 á 4 ct per kWh en voor gas 1 á 2 ct per kWh (bron: ExternE, EU).

Deze externe kosten worden op dit moment niet mee- gerekend in de elektriciteitsprijs. Ze komen dus niet via de elektriciteitsrekening bij de burger, maar uiteraard krijgt de burger de rekening wel op een andere manier gepresenteerd: via belastingen, verzekeringen, kosten voor dijkverzwaring, gezondheidszorg en luchtvervuiling en de gevolgen van olie- en mijnrampen. Windenergie veroorzaakt slechts ca. 0,1 ct per kWh aan externe maatschappelijke kosten. Windenergie is schoon, er is geen uitstoot van CO2 (klimaat) of fijnstof (gezondheid), er wordt geen afval geproduceerd en er is geen koelwater nodig. als de externe maatschappelijke kosten eerlijk zouden worden toegerekend, blijkt dat windenergie op land nu al concurrerend is ten opzichte van elektriciteit uit gas of kolen.

Prijsdoorbraak

De kosten voor windstroom zijn de afgelopen decennia elk jaar met vijf procent gedaald. deze trend zal doorzetten. daarentegen zal elektriciteit opgewekt met fossiele brandstoffen of kernenergie naar ieders verwachting duurder worden. Voor 2020 zullen de kosten van windenergie op land naar verwachting onder of in de buurt van de verwachte marktprijs van elektriciteit komen (bron: ECN). Bij die prijs zijn dan nog niet de vermeden maatschappelijke kosten meegenomen welke gepaard gaan met het verstoken van fossiele brandstoffen.

prijs windenergie
Kostprijs van windenergie in eurocent per kWh

Windenergie van de Noordzee

In Nederland zijn twee offshore windparken in gebruik, één voor de kust van Egmond en één verder uit de kust ter hoogte van iJmuiden. in Denemarken, Zweden, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn ook al diverse offshore windparken operationeel. innovatie en schaalvergroting zullen tot prijsdalingen leiden. Het bouwen en onderhouden van windparken op zee vraagt om speciale deskundigheid en ervaring, waarover de Nederlandse offshore bedrijven beschikken. Vanuit de offshore olie- en gasindustrie is veel kennis en ervaring beschikbaar. Ervaringen bij bestaande offshore windparken leveren waardevolle informatie op voor nieuwe windparken.

Windparken op zee zijn private initiatieven, die per windpark gerealiseerd en gefinancierd worden. de overheid stimuleert en reguleert via vergunningen, belastingfaciliteiten, subsidies en regelgeving. de SdE-regeling (Stimulering duurzame Elektriciteitsproductie) is bedoeld als compensatie voor de zogeheten onrendabele top van de investeringskosten. Omdat de SdE- bijdrage van de overheid wordt uitbetaald voor daadwerkelijk aan het landelijk net geleverde elektriciteit, kost een windpark de gemeenschap dus alleen geld als het park elektriciteit produceert. de hoogte van de SdE-bijdrage wordt jaarlijks door de Minister van Economische Zaken vastgesteld. als de marktprijs voor elektriciteit stijgt, gaat de SdE-bijdrage met een zelfde bedrag omlaag.

Genoeg ruimte op het elektriciteitsnet

Het promotieonderzoek van dr. Bart Ummels (TU delft) toont aan dat windvermogen tot twaalfduizend MW zonder veel problemen op het Nederlandse net kan worden aangesloten. deze gegevens worden bevestigd door prof. dr. Kling, hoogleraar elektriciteitsvoorziening aan de TU delft en de TU Eindhoven en destijds werkzaam bij TenneT (de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet).

In Noord-Duitsland, Denemarken en Spanje zijn regio’s waar het aandeel windenergie dertig tot veertig procent bedraagt. Hier treden geen problemen op bij de inpassing van windstroom in het landelijk net. Windturbines worden voortdurend verbeterd, waardoor de netinpassing ook in bijzondere situaties eenvoudiger wordt. Met behulp van moderne regeltechnieken (‘slimme netten’) en een sterk elektriciteitstransportnet, is de inpassing van grote hoeveelheden windenergie zonder problemen mogelijk.

Windenergie vervangt kolen

De overheid heeft ervoor gekozen vooral de meest kosten- effectieve vormen van duurzame elektriciteitsproductie te stimuleren. dat zijn op dit moment windenergie en bio-energie. Een volledig duurzame stroomvoorziening is het einddoel. In die eindsituatie zal het gaan om een mix aan duurzame bronnen, zoals wind, zon, biomassa en aardwarmte. We zijn nu in een overgangssituatie waarin we nog afhankelijk zijn van andere, conventionele vormen van elektriciteitsproductie. Windparken kunnen conventionele centrales nog niet volledig vervangen, maar elke kWh uit wind vervangt een kWh aan elektriciteit uit fossiele en nucleaire bronnen.

Meer informatie

68 reacties op “Windenergie, De Feiten”

@Jac,

Goed voorstel.

Ik ben van plan om binnenkort een volledig artikel te wijden aan dit onderwerp. Dit biedt dan de mogelijkheid om hierover te discussiëren.

* Windenergie bespaart geen CO2 of brandstof. Integendeel,: de wind waait zo onregelmatig dat de centrales die de veranderingen in de wind moeten opvangen, voortdurend op en af moeten schakelen. Daardoor zakt hun rendement en neemt het brandstofverbruik juist toe.

* Windenergie an geen substantiële bijdrage leveren aan de elektriciteitsvoorziening. Laat U niet in de luren leggen door verhalen dat er voor ‘xx-duizend gezinnen’ stroom wordt opgewekt. Op de totale Nederlandse energiebehoefte tellen die gezinnen nauwelijks mee.

* Windmolens draaien vooral dankzij subsidies. De komende tientallen jaren zijn er nog tientallen miljarden ‘nodig’. Die mag U betalen via Uw energierekening.

* Windmolens verzieken het landschap. Ze zijn niet te vergelijken met de molens van vroeger. Door de invoering van windenergie zijn er ook nog veel meer ontsierende hoogspanningsmasten nodig.

* Het energieprobleem is Uw schuld. Niet omdat U teveel gebruikt, maar omdat U kritiekloos achter de bangmakers blijft lopen. Hun verhalen zijn aantoonbaar onwaar. Verdiep U in de feiten van de energievoorziening en de energieprijs kan fors omlaag.

http://www.groenerekenkamer.nl/node/1248

@Jac,

Tip: Het blijven herhalen van onwaardheden (van een onbetrouwbare bron) terwijl ik je meerdere malen heb gewezen op wetenschappenlijke rapporten die het tegendeel bewijzen gaan je niet echt helpen. Zie het commentaar bij #37 en #39.

Als je de link volgt die hebt gegeven zie ook in het commentaar dat de auteur wederom in het ongelijk gesteld wordt over de subsidies. Op dit moment gaat er 12x zoveel subsidie naar de fossiele industrie dan naar de duurzame industrie.

“Governments last year gave $43 billion to $46 billion of support to renewable energy through tax credits, guaranteed electricity prices known as feed-in tariffs and alternative energy credits, the London-based research group said today in a statement. That compares with the $557 billion that the International Energy Agency last month said was spent to subsidize fossil fuels in 2008.” Bron: Bloomberg

Hier zijn nog meer voorbeelden van (verborgen) fossiele subsidies:Fossiel schandaal.

Wat betreft de elektriciteitsprijs. In Spanje, Denemarken en Duitsland is de elektriciteitsprijs gedaald door windenergie. De besparing op de elektriciteitsprijs is inmiddels al groter dan de subsidies voor de gehele windenergie branche. Zie ook het artikel Windenergie zorgt voor een lagere elektriciteitsprijs

In NL is het percentage windenergie nog erg laag in vergelijking met Spanje, Denemarken en Duitsland. Dat zie je dan ook in de NL elektriciteitsprijs. Deze is de afgelopen 10 jaar gemiddeld elk jaar! met 7% gestegen. Bron: CBS.

Kortom de werkelijke getallen laten een heel ander beeld zien. Ik zet dan ook sterk mijn vraagtekens wat het doel is van de “groenerekenkamer”. Leuk PR project van Shell?

@Jac,

Nog een kleine aanvulling. Hier is het rapport van de subsidies die in de US worden gegeven aan fossiel en duurzaam. De conclusie is vergelijkbaar:

“The federal government provided substantially larger subsidies to fossil fuels than to renewables. Subsidies to fossil fuels—a mature, developed industry that has enjoyed government support for many years—totaled approximately $72 billion over the study period, representing a direct cost to taxpayers.”

Het volledige rapport: Estimating U.S. Government Subsidies to Energy Sources: 2002-2008

ik denk dat de rapporten die jullie laten zien volledig achter haald zijn. Ik heb tal van wettenschappelijke rapporten en studies laten zien van verschillende organisatie’s

Windenergie zal nooit rendabel worden hoewel subsidiegeld er ook ingestort wordt. Denemarken sloopt alleen nog maar windmolens en zet er niets meer bij. Het Duitse E-ON (1 van de grootste energiebedrijven in Europa) heeft een vernietigend rapport geschreven over hun eigen (zee-) windmolenpark. Het lijkt wel of alleen (de) Nederland(se media) nog in windenergie gelooft, als een ware Don Quichotte.

@Jac,

Tot nu toe heb ik alleen links van je gezien naar de groenerekenkamer waar een gepensioneerde natuurkundige een mening heeft zonder enige vorm van wetenschappenijk onderbouwing. Waar zijn de berekeningen en literatuur verwijzingen (hint: die horen in een wetenschapenlijk rapport te zitten) in zijn artikelen die zijn claims onderbouwen?

Het is wel grappig om te zien dat de literatuurverwijzingen op de website van de groenerekenkamer Via windenergie besparen op brandstof (en CO2-uitstoot)? Vergeet het maar allemaal het verhaal op de groenerekenkamer zelf tegenspreken. Dat zegt op zich al voldoende.

De beweringen van de groenerekenkamer worden ook nog eens tegengesproken in onderstaande onderzoeken van wel erkende wetenschappenlijke instituten:
Bart Ummels, TU Delft : http://www.olino.org/articles/2009/04/02/windenergie-the-sky-is-the-limit

Onderzoek van Stanford University: Supplying Baseload Power and Reducing Transmission Requirements by Interconnecting Wind Farms

KEMA: Integratie van windenergie in het Nederlandse elektriciteitsysteem in de context van de Noordwest Europese elektriciteitmarkt

Al deze wetenschappenlijke onderzoeken bevestigen namenlijk dat windenergie op grote schaal prima mogelijk is en dat dit kosten gaat besparen.

Ik vindt het jammer dat je niet de moeite neemt om deze gedegen wetenschappenlijke onderzoeken door te lezen en dan je mening te vormen. Je blijft continue verwijzen naar de zelfde (inmiddels aangetoonde onbetrouwbare) bron en je oude argumenten herhalen die ook al zijn tegengesproken door diverse onderzoeken (waarvan ik je alle links heb gegeven).

Wat betreft je opmerking:

Het Duitse E-ON (1 van de grootste energiebedrijven in Europa) heeft een vernietigend rapport geschreven over hun eigen (zee-) windmolenpark. Het lijkt wel of alleen (de) Nederland(se media) nog in windenergie gelooft, als een ware Don Quichotte.

Zoals ook al gemeld laten de werkelijke getallen iets anders zien, zie commentaar bij #43

Veel tegenstanders van windenergie verzwijgen feiten of ze kennen ze niet en herhalen de oneliner van Mark Rutte: “Windmolens draaien op subsidie” zonder zich in de materie te verdiepen.
Ze vergeten dat:
– er jaarlijks wereldwijd circa 2500 slachtoffers vallen in kolenmijnen o.a. in China, Rusland en Zuid-Amerika;
– er in Europa veel subsidie wordt betaald om de veiligheid in Europese mijnen te kunnen borgen om te kunnen concurreren met bovengenoemde landen.
– er veel grote bedrijven zoals Hoogovens, Akzo en DSM gesubsidieerd worden bij de afname van grijze stroom door de vrijstelling van energiebelasting.
– kolencentrales zich geen zorgen hoeven maken voor de aansluitingen op het hoogspanningsnet. Dat wordt door Tennet (lees de belastingbetaler) betaald. Voor de aansluiting van windparken moet er door de exploitant worden betaald.

Vaak blijkt dat tegenstanders geen idee hebben van hun eigen energieverbruik. Gehoorde uitspraken: “Dat zou ik niet weten. De energierekening betaalt mijn vrouw”.Men maakt zich kennelijk geen zorgen om de afname van de hoeveelheid fossiele energiedragers. Wie dan leeft, wie dan zorgt.
De belangen van ons nageslacht spelen geen rol.

En de media zoals o.a. Brandpunt zijn vaak niet objectief en gebruiken gekleurde informatie die deze door het aandikken nog wat uitvergroten. Zie ook: http://www.windvogel.nl/wp-content/uploads/2010/12/br-secr-258n-redactie-brandpunt1.pdf
En ook: http://duurzameenergie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=914:brandpunt-diskwalificeert-zichzelf-met-broodje-aap-verhaal&catid=1:nieuws&Itemid=81

Onze zuiderburen hebben eens een hoop energie bronnen op een rijdje gezet.
Erg intersant en voor zien van wetenschappelijke rapporten en studie’s.

http://florvannoppen.wordpress.com/dossier-kernenergie/

Conclusie

Uit deze vergelijking blijkt duidelijk dat kernenergie veruit de goedkoopste manier is om elektriciteit te produceren. Alle andere energiebronnen zijn minstens dubbel zo duur. Zoals hierboven reeds gezegd is ook het milieurapport van kernenergie niet zo slecht als men denkt. In tegenstelling tot gas- en kolencentrales wordt er bij kernenergie geen CO2 uitgestoten. Op die manier kan kernenergie een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Het belangrijkste bezwaar ivm kernenergie heeft betrekking op de opslag van kernafval. Hoogradioactief afval moet nu nog duizenden jaren opgeslagen worden. De technieken om dit afval te bergen worden echter steeds beter, waardoor de veiligheid gegarandeerd is. Daar komt nog bij dat met de toekomstige generatie kerncentrales het afvalprobleem veel minder groot is. Hoogradioactief afval wordt met nieuwe technologieën omgezet in afval dat veel minder radioactief is en dus minder lang bewaard moet worden. Met dit in het achterhoofd moet België zich dringend afvragen of het sluiten van de kerncentrales tegen 2015 wel zo’n goed idee is. Daarnaast moet het onderzoek naar nieuwe technologieën volop ondersteund worden.

Erg interessante discussie, kan iemand een leek uitleg geven over volgende 2 vragen:
1. kan windenergie efficient opgeslagen worden..? Andersom; is er naast windenergie niet altijd ook een andere vorm van energie nodig om constant aan de vraag te kunnen voldoen….
2. vraag naar energie kan toch alleen op een grotere dan alleen de landsschaal aangepakt worden. Moeten we wat energievoorziening betreft niet alleen maar nog europees denken…?
En de hamvraag, eigenlijk helemaal niet relevant binnen alle wetenschappelijke argumenten,: blijven we maar ongebreideld steeds meer energie opslorpen? Links of rechts om vernietigen we deze wereld. Want iemand noemt hier ook landsschapsvervuiling. Uit mijn jongensboeken van vroeger weet ik dat er ooit een groep mensen was die alleen maar dat van de aarde nam wat ze nodig hadden,en niet onnodige reserves produceerde……..

@ Ralf,

Windenergie opslaan is in deze context equivalent aan de opslag van elektriciteit. Dat kan o.a. in accu’s, maar daarin sla je geen groete hoeveelheden energie op en dat opslaan gaat altijd gepaard met energieverlies.
Een andere manier is een waterbassin omringd door dijken, waarin je bij veel wind water pompt, dat je bij windstilte kunt gebruiken voor het aandrijven van een waterkrachtcentrale. Dat was een plan van ir. Lievense.
Een indirecte vorm is om bij overvloedige wind minder gebruik te maken van waterkrachtcentrales in b.v. Noorwegen. Je houdt dan water in de stuwmeren langer vast.
Datzelfde kun je ook doen door de gascentrales minder energie te laten leveren, wat momenteel al gebeurt. Deze centrales zijn flexibel regelbaar.
Naarmate het aandeel windenergie toeneemt zullen we meer Europees moeten samenwerken, want als het ergens windstil is, waait het wel op een andere plaats. Dus moet je zorgen voor een goed Europees elektriciteitsnet.

Wat betreft je opmerking over het ongebreideld energieverbruik ben ik het met je eens dat daarin nog erg veel winst is te behalen. Maar het ontbreekt vaak aan de bereidheid daartoe. Misschien is energie nog te goedkoop. Grootverbruikers betalen minder dan kleinverbruikers. Ook zouden bepaalde vormen van verwarming (zoals elektrische terrasverwarmers) moeten worden verboden.

We kunnen tot 47% van onze elektriciteitvoorziening met windenergie voorzien zonder enige vorm van energieopslag. Natuurlijk wil je niet 100% je energie laten komen van wind, maar aanvullen met zonne-energie en hydro waar mogelijk. Dit plan heet Desertec en dat is al uitgewerkt. Zie comment #39 voor details.

@Jeroen,
Is de bewering dat de stroomvraag (= elektriciteitvoorziening?) voor 47% uit windenergie kan voorzien, zonder energie opslag?

http://www.withouthotair.com bespreekt op blz 201 variatie en opslag. Met zo’n 50% windenergie en de andere 50% zonder variatie dus geen zon-pv) kan het stroomaanbod halveren, tenzij het altijd ergens flink waait. Dat is niet zo waarschijnlijk.
Alleen als ook de stroomvraag in de gewenste periode gehalveerd kan worden (hoe?), kan opslag gemist worden!

Het valt mij op dat de nadruk op stroom ligt. Worden jullie huizen niet verwarmd? Wassen jullie nooit af? Gaan jullie nooit onder de douche?

Het zal we stinken. 😀

Hoofdstuk warmtekrachtkoppeling, hoofdstuk biomassa, onvindbaar. Heus jongens en meisjes, het is niet uitsluitend wind of PV-panelen.

Er stonden hier ook een paar leuke getallen over die PV-panelen (rendement 15%)

http://kombikraftwerk.de maakt van bovenstaande kritiek verjaardagspraat.

Nog vergeten, droog de was eens aan de lijn i.p.v. een elektrische wasdroger. Kook op (bio)gas i.p.v. met de magnetron. Stop eens met vlees en eet es groenten van het seizoen. Die vrachtwaggel met tomaten en sperziebonen uit Egypte rijdt nog steeds niet elektrisch. De NOS heeft vorige week netjes aangetoond dat er behalve trein, tram en metro nog niemand elektrisch rijdt.

http://weblogs.nos.nl/economieredactie/2011/04/09/nederland-nog-lang-niet-klaar-voor-elektrische-auto

@Ed,

Bedankt voor je kritische opmerkingen. Natuurlijk heb je helemaal gelijk dat er veel meer duurzame onderwerpen van belang zijn behalve wind en PV panelen. Daarom kun je hierover op OliNo ook veel artikelen vinden. Kijk maar eens naar de volgende links Warmte Terug Winning (WTW) en Warmtepompen.

Wat betreft de was aan de lijn, ook daarover hebben we een artikel: Een droogmolen, een besparing van 300 kWh / jaar.

Snuffel maar eens goed rond op de site, we hebben een veelvoud aan artikelen die te maken hebben met energiebesparing.

@Ed,
– 1 – Het aantal hybrides – ook elektrisch! – groeit al fors. Ook is met de huidige “fossiele” motor veel te winnen, mits de overheid zorgt voor goede regelgeving!
– 2 – Waarom moeten de tomaten en sperziebonen per vraqchtwagen vervoerd worden? Dat kan per schip, met een vlieger kun je dan ook de windkracht benutten. Zo kunnen de meisjes en jongens meer met wind doen!
– 3 – Wat is er mis met nadruk op stroom?? Verwarmen kan heel goed met een warmtepomp, een beter redement dan warmtekracht!
zie http://www.withouthotair.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *