Noodzaak tot vaart in het transitieproces, brief aan de regering

Geplaatst door Jeroen van Agt in Overheid 3 Reacties»

In het komende decennium staat Nederland en bepaald niet Nederland alleen, voor zeer grote uitdagingen en veranderingen op het gebied van de energievoorziening. De Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV) en de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) adviseren de komende regering daar rekening mee te houden en vaart in het transitieproces te zetten. Daarom hebben de besturen van de ZPV en ODE op dinsdag 24 augustus 200 een brief gestuurd naar de (in)formateur, de minister president, met afschriften naar Hare Majesteit onze Koningin, fractievoorzitters van politieke partijen in de Tweede Kamer, de ministers van Economische Zaken en Rijkswaterstaat, naar energiespecialisten van de politieke partijen en de media.

Aan de demissionaire Minister President en de (in)formateur(s) van de nieuwe regeringsploeg

cc. H.K.H. Beatrix, koningin der Nederlanden
cc. Fractieleiders Tweede Kamer
cc. Minister van Economische Zaken
cc. Minister van Buitenlandse Zaken
cc. Minister van VROM
cc. Minister van Verkeer en Waterstaat
cc. diverse stakeholders

Leiden / Utrecht, dinsdag 24 augustus 2010

Geachte Minister President

In het komende decennium staat de wereld, met inbegrip van Nederland, voor zeer grote uitdagingen en veranderingen op het gebied van de energievoorziening. Sommige energiedragers zullen snel schaars worden of uitsluitend met grote schade aan mens- en milieu gewonnen kunnen worden (met name aardolie en kolen) terwijl aan alle fossiele en nucleaire energiedragers tevens grote nadelen kleven in termen van CO2 uitstoot, klimaatproblematiek; uraniumtekort, afhankelijkheid van leveranciers buiten Europa, afvalprobleem, behoefte aan staatsgaranties).

De noodzaak voor Europa, en dus ook voor Nederland is aanwezig om op zo kort mogelijke termijn over te gaan op een energievoorziening gebaseerd op hernieuwbare bronnen. Hiervoor heeft de Europese Unie doelen opgesteld die door Nederland zijn geaccepteerd.

Wij constateren dat de transitie van een op fossiele energie gebaseerde samenleving naar hernieuwbare energievoorziening in ons land te traag verloopt. Het tempo moet omhoog. Een beproefde versnellende kracht is participatie van burgers. Hiervoor is een systeem nodig van zoveel mogelijk incentives en (zo weinig mogelijk, maar wel effectieve) sancties. Wij stellen hierom voor om in de komende kabinetsperiode de volgende maatregelen te nemen:

Incentives

1. Schrappen van alle Rijksoverheidssubsidies op het gebied van woningisolatie en duurzame energie. Mensen gaan op schaarse subsidies zitten wachten en de omvang van deze subsidies zet geen zoden aan de dijk. Dat vertraagt in de praktijk de investeringen.

2. Stimulering van duurzamer productie van electriciteit door het instellen van een feed-in systeem voor iedereen, dus bedrijfsleven, overheidssector, nonprofitsector en burgers burgers en bedrijven, voor opgewekte hernieuwbare energie (zonnepanelen, windmolens). Wij adviseren u hierbij simpelweg aan te sluiten bij het Duitse wetgevingssysteem. Dit te introduceren en te stoppen met ingewikkelde en kostbare regelingen die veel uitvoeringscapaciteit vragen bij de overheid. Voordeel is dat dit systeem buiten de begroting om gaat, er al tien jaar ervaring mee is, het starre institutionele monopolies doorbreekt en dat het bovendien buitengewoon succesvol is gebleken.

Sancties

3. Omzetting van de energiebelasting en kolenbelasting in een hogere regulerende CO2 belasting, zoals in Europa reeds wordt voorbereid. Een forse heffing op CO2 uitstoot voor iedereen, dus bedrijfsleven, overheidssector, nonprofitsector en burgers. De opbrengsten komen in een onafhankelijk fonds waarmee energiebesparing wordt gestimuleerd via belastingwetgeving: gebouw- en woningisolatie, zonthermische installaties (zonneboilers), windturbines, oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen. Geleidelijke afschaffing van ontheffingen voor grootgebruikers en religieuze instellingen.

4. Het verbieden van de verkoop van woningen met zeer slechte energetische kwaliteit (labels F en G) per 1-1-2012.

De ervaring in de afgelopen kabinetsperiode heeft aangetoond dat de transitie van een fossiele naar een hernieuwbare energievoorziening buitengewoon lastig en ingewikkeld is. Om efficiënt en kostenbewust beleid te kunnen formuleren en te realiseren stellen we voor om de portefeuille Energie over te hevelen van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Rijkswaterstaat onder een nieuwe naam, ministerie van Energie en Infrastructuur. Rijkswaterstaat heeft een uitzonderlijk goede reputatie op het gebied van beleidsrealisatie en dit is o.i. par excellence nodig voor de energietransitie.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat met onze aanbevelingen de transitie naar een duurzame energievoorziening een aanmerkelijke versnelling zal ondergaan.,

Hoogachtend,

De besturen van

ZPV – Floris Wouterlood, voorzitter
ODE – Ernst Vuijk, voorzitter

3 reacties op “Noodzaak tot vaart in het transitieproces, brief aan de regering”

Ik ben een Belg en zou dus geen last hebben van het eventuele schrappen van subsidies voor woningisolatie. Maar hoe had je gedacht daar een draagvlak voor te vinden bij de bevolking? Ik vind dat eerder een goede maatregel. In België – ik ben niet op de hoogte van de NL situatie – krijg je tot 40% van de investering in bv vervanging door dubbelglas terugbetaald. Dat heeft enorme impact op de werkgelegenheid en op de isolatie in oudere huizen.

“4. Het verbieden van de verkoop van woningen met zeer slechte energetische kwaliteit (labels F en G) per 1-1-2012.”

Hoe hadden jullie dit gedacht te doen. Mensen die in een oudere woning wonen zijn vaak mensen die hier al langer wonen, ook wel minder draagkrachtig oa. door leeftijd. Die kunnen hun woning dus niet meer verkopen. Zij moeten, zoals jullie dat schrijven, eerst hun woning opknappen en energiezuinig maken al vorens het te mogen verkopen.
Dunkt mij dat het reëel zou zijn als je de koper van zo’n huis zou verplichten het huis op te knappen naar de huidige eisen. Tenslotte zijn die oude woningen vaak minder waard en worden ze voor een veel lager bedrag verkocht.

@Guido
Leek me ook al vervelend.
Anderzijds, degene die het huis zou kopen weet dat t een klasse F/G woning is en kan bij de koop verplicht worden binnen 1 jaar bijvoorbeeld de boel geïsoleerd te hebben, dubbel glas en nieuwe ketel bijvoorbeeld.
Heb t zelf gemerkt, dat in 2 jaar na ruim 12000 euro in woningverbetering op gebied van energiegebruik de energiekosten zo flink zijn geslonken dat ik over 5 jaar op break-even zit. Dus nog binnen de gemiddelde periode van 7 jaar in hetzelfde huis.

Subsidies zijn mijns inziens sowieso een wassen neus, aan t eind van de rit betalen we t allemaal toch zelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *